Urbruktagandet av MEB-formatet är den största förändringen i Abittis historia

MEB-provformatet tas ur bruk stegvis under hösten 2022 och våren 2023. Tiotusentals prov har konstruerats i detta format, och miljoner provprestationer har lämnats in till dessa prov.

MEB-formatet tas ur bruk eftersom tiden gått om det

Innan de första studentexamensproven visste ingen exakt hurdana uppgifter de digitala studentexamensproven skulle komma att innehålla. Provkonstruktörerna hade en mångfald av önskemål men tidtabellen för förverkligandet av provmiljön var snäv.

Det vi visste var att vi inte kunde använda något av de färdiga provformat som fanns ute i världen. De beskrev korta prov som ofta främst bestod av flervalsuppgifter och korta öppna svar, medan man i studentexamensproven ville ha essäsvar och bifogat material.

I detta skede verkade det vara en klok lösning att välja ett mycket flexibelt format för att beskriva proven. I MEB-formatet kunde man lägga in vilken som helst kod som webbläsaren kunde förstå, t.ex. HTML som beskrev textstrukturen, CSS för att påverka utseendet och till och med JavaScript-programkod.

Problemen med MEB-formatet började gradvis synas både i studentexamensproven och i Abitti. I ett format som tillät det mesta var det omöjligt för den som kodade provet att lätt kontrollera att provet fungerade. Det enda sättet att kontrollera om provet fungerade var att studera det färdiga provet på examinandens dator. För studentexamensprovens del var detta kostsamt och i Abittiproven ledde detta till många besvikelser.

Med Bertta kom MEX-proven i övningsbruk

De första studentexamensproven i MEX-format ordnades våren 2020. Det var lättare att skriva kod i MEX-formatet än i det tidigare formatet. Eventuella grammatikfel i koden var synliga direkt, och provet som kodades var tillgängligt. Med MEX-formatet kan även provets struktur, t.ex. underuppgifter och valbara avsnitt i olika delar av provet. Den senare nämnda egenskapen gjorde det möjligt att ge examinanden ett meddelande som har minskat antalet fall där examinanden har besvarat för många uppgifter i studentexamensproven.

Så småningom blev det klart att studentexamensprov i MEX-formatet och övningsprov i MEB-formatet var en problematisk kombination. Studerandena övade sig med Abittiprov som inte längre hade någon motsvarighet i studentexamen.

Editorn Bertta, som lanserades i slutet av år 2021 gjorde det möjligt att använda MEX-prov även som övningsprov i Abitti. Med Bertta kan prov konstrueras genom att klicka med musen eller genom att skriva XML-kod. Nu finns alla egenskaper i Abitti tillgängliga för alla som konstruerar övningsprov.

Att ta bort kod sparar pengar

Att MEB-formatet tas ur bruk leder säkerligen till gråa hår hos många lärare som konstruerar Abittiprov. Att lära sig använda en ny uppgiftseditor hör nog inte till läraryrkets mest belönande arbetsuppgifter för alla Abittianvändare. På längre sikt är det dock lönsamt för oss alla att gå över till att använda Bertta: övningsproven fungerar med stor sannolikhet vid provtillfället, proven är tillgängliga och framför allt att eventuella problem med MEX-formatet som används i studentexamensproven uppdagas innan proven i själva examen, som är av stor vikt för examinanderna.

Fastän MEB-formatet har kodats redan för en längre tid sedan leder det fortfarande till kostnader. Inom den moderna programutvecklingen används en hel del färdiga programbibliotek som ständigt uppdateras. Man måste följa med och installera uppdateringar eftersom de kan korrigera programfel i biblioteken eller täppa till dataskyddssårbarheter. Uppdateringarna kan dock leda till nya överraskningar som i sin tur måste åtgärdas. Eftersom MEB-proven inte längre används i studentexamen kan Studentexamensnämnden inte bekosta upprätthållandet av formatet.

Vi på Studentexamensnämnden har strävat till att göra Bertta så lättanvänd som möjligt och få med egenskaper som önskats under årens lopp. Därmed hoppas vi att den tid som går åt till att lära sig använda Bertta även betalar sig i form av ökad flexibilitet. Vi tar fortfarande emot respons gällande Bertta.

Läs mera: