Nya egenskaper i provsystemet för studentexamen och i Abitti hösten 2018

Detta Abitti-meddelande publiceras undantagsvis även på studentexamensnämndens webbplats i form av ett blogginlägg eftersom det innehåller information som gäller anordnandet av studentexamen. Meddelanden som berör utvecklingen av Abittisystemet publiceras även i fortsättningen på webbplatsen Abitti.fi.

Noteringar på formler och bilder

Nya digitala prov vid höstens studentexamen är bland andra fysik och kemi. Det är nu, speciellt med tanke på dessa prov, möjligt att i Abitti och i bedömningssystemet för de digitala proven göra noteringar på bilder och formler i svaren. Noteringen görs genom att välja en del av bilden med musen. Det är möjligt att foga en kommentar till noteringen på samma sätt som för understreckningar.

Noteringarna kan användas i alla studentexamensprov och Abittiprov. Den fungerar också i gamla prov, så det är möjligt att prova funktionen till exempel i ett Abittiprov som redan returnerats.

Nya USB-minnen för Abitti samt nya virtuella servrar i augusti

I slutet av juli publicerade vi nya versioner av USB-minnena för provlokalens servrar och för examinandernas datorer samt av de virtuella servrarna. Startalternativen är desamma som på USB-minnena som publicerades i maj. Dessa alternativ kommer också att finnas på USB-minnena som används vid höstens studentexamen. Uppdateringarna är små:

  • Tips om hur CSV-filer kan hanteras har lagts till i instruktionerna i provsystemet speciellt med tanke på studentexamensproven i fysik och kemi. Man kan bekanta sig med provsystemets instruktioner på adressen https://cheat.abitti.fi/.
  • Materialet för fysik, kemi och matematik i provsystemets instruktioner har uppdaterats.
  • Några små fel i formeleditorn har åtgärdats. Demoversionen av formeleditorn finns på adressen https://math-demo.abitti.fi/.

En fullständig lista över ändringarna som gjorts finns i Abittis förändringsloggar (på finska).

Om USB-minnena för examinandernas datorer uppdateras måste också USB-minnena för servrarna och de virtuella servrarna uppdateras. De gamla USB-minnena för examinandernas datorer fungerar tillsammans med den nya versionen av servern.

Programmet Naksu underlättar administrationen av de virtuella servrarna

De virtuella servrarna har blivit populära i Abittiproven. Användandet av programmet Vagrant för administration av de virtuella maskinerna har dock ansetts vara besvärligt på grund av att det används genom textbaserade kommandon. Med programmet Naksu som utvecklats av Studentexamensnämnden kan alla de åtgärder som omnämns i de ikraftvarande anvisningarna utföras. Programmet Naksu kan starta den virtuella servern, installera eller uppdatera Abittiservern och servern för studentexamensproven och ta säkerhetskopior av serverns lagringsutrymme. Naksu har fått sitt namn efter lärarinnan Onervas katt. Onerva och hennes katt figurerar i instruktionerna för Abitti.

I anvisningarna för övervakare som publiceras inom kort har tillkommit en anvisning om att ta säkerhetskopior av provlokalens server i slutet av varje vecka under studentexamen. I motsats till vad som tidigare sagts bör de virtuella servrarna inte tömmas varje vecka under examen.

Utifrån erfarenheterna från examen våren 2018 övergår vi från servrar som startas från USB-minnen till virtuella servrar. Med virtuella servrar är det möjligt att anordna provtillfället med färre störningar än med servrar som startas från USB-minnen. Enligt föreskrifterna som gavs på våren bör virtuella servrar användas i examensnät på över 100 examinander vid examen hösten 2018 och i examensnät på över 50 examinander våren 2019 och därefter.

På kommande till höstens examen: hantering av jäv i gymnasierna

Hanteringen av jävsituationer vid bedömningen av de digitala proven har vållat stora problem i gymnasierna. I höstens examen är det möjligt att tekniskt ange jävförhållanden mellan lärare och examinander. Därigenom kan läraren inte se eller bedöma ifrågavarande examinands provprestationer. Ett jävförhållande till en examinand hindrar alltså inte längre läraren från att bedöma de övriga examinandernas provprestationer.

På kommande under hösten: gamla studentexamensprov med material

Studentexamensnämnden har med stöd av 14 § i lagen om upphovsrätt specialtillstånd att använda publicerade verk eller delar av dem i proven. Tillståndet gäller dock inte publicering av provuppgifterna eller det bakgrundsmaterial som ingått i proven i efterhand. Detta ar försvårat användandet av uppgifterna från de digitala proven vid undervisningen i gymnasierna.

Studentexamensnämnden, Utbildningsstyrelsen, Kopiosto rf och Tuotos rf har avtalat om rätten att använda studentexamensproven i undervisningen. Studentexamensnämnden har öppnat webbtjänsten Examina som ger lärarna tillgång till materialet. Man loggar in till tjänsten med hjälp av undervisnings- och kulturministeriets MPASSid-identifieringstjänst. För att webbtjänsten ska kunna användas måste utbildningsarrangören gå med i MPASSid-tjänsten. Efter det kan lärarna logga in på webbtjänsten med sina användar-id för till exempel Wilma, OpinSys eller andra liknande tjänster som är kompatibla med MPASSid. De första proven publiceras i webbtjänsten under hösten, så det finns fortfarande gott om tid att ta MPASSid-tjänsten i bruk före det.

I det första skedet motsvarar proven som publiceras de versioner av proven som lärarna har tillgång till i bedömningstjänsten för studentexamensproven. Största delen av mediamaterialet, till exempel videor och hörförståelseinspelningarna från proven i främmande språk och det andra inhemska språket finns med. I ett senare skede är det meningen att också kompletta studentexamensprovversioner som kan användas i Abitti kommer att publiceras i Examina.