Låsta applikationer och serverns nätverksadresser underlättar Abitti 2-försöken

Utvecklingsarbetet av Abitti 2 har återigen framskridit. Nu är det möjligt att ange en nätverksadress till provlokalens server och de första versionerna av applikationer som låser examinandens provläge har publicerats. I nya Abitti är det nu möjligt att ordna prov som inte förutsätter tilläggsprogram och vars uppspelningsgånger för inspelningen inte behöver begränsas.

Farväl till övningsprovens Abitti-nät

I nuvarande Abitti ordnas proven i ett lokalt nät separerat från internet. Detta gör det svårt att ordna övningstillfällen i och med att gymnasierna måste ha ett eget separat nät för Abitti-övningar. I nätet kan det endast finnas en server åt gången, men i servern kan fler prov pågå samtidigt. Dessa begränsningar är inte problematiska för proven i studentexamen, men vid övningstillfällena har de krävt en hel del planering av gymnasierna.

I den nya versionen av Abitti kan provlokalens servrar vid övningsanvändningen finnas i skolans interna nät eller på internetet. Det kan finnas flera servrar i samma nät. Servern kan köras på den egna bärbara datorn, på en server som finns i gymnasiets utrymmen eller i en container som finns i molnet. Den ökade flexibiliteten kommer att underlätta de datatekniska arrangemangen i gymnasierna och gör Abitti, som gradvis förändras till en öppenkällkod, till ett beaktansvärt alternativ för andra organisationer som är i behov av en säker digital provplattform.

För att kunna nå rätt server och kryptera nätverkstrafiken måste servern ha en nätverksadress. Tack vare den nyligen publicerade versionen får Abitti 2-servrarna för provdagen en adress och det certifikat som behövs för krypteringen av SEN. För att få adressen bör serveradministratören begära en installationskod av Abitti-stödet.

Proven i studentexamen ordnas även i fortsättningen i ett låst och datasäkert examensnät.

Examinandens låsta provsystem i Windows

Den synliga förändringen för examinandens del är provapplikationen som, när den startas, blockerar åtkomsten till datorns andra program, de egna filerna och internetet. Provapplikationen har publicerats i Windows. Applikationen är ännu i försöksfasen men den fungerar.

Låsfunktionen är inte det enda sättet att skapa ett jämställt provtillfälle. I examinandens slutliga applikation kommer det att finnas en liknande övervakningskomponent som den nuvarande, för att kunna övervaka användningen av datorn och upptäcka eventuellt missbruk. I den nu publicerade versionen av applikationen finns det inte en sådan övervakningskomponent.

Det viktigaste målet för början av året är att klargöra tilläggsprogrammen

Den nuvarande versionen av Abitti 2 har en molnmiljö som grundar sig på den öppna källkodsprogramvaran NextCloud, men lättare alternativ utreds fortfarande. Just nu ser det ut som att examinanden i Abitti 2, förutom prov- och materialsidan, har tillgång till en slags ”molnkatalog” i vilken de dokument som under provet skapats med tilläggsprogrammen kommer sparas. Applikationerna öppnas i egna webbläsarfönster.

Abitti 2 föregicks av ett grundligt utredningsarbete som gjordes tillsammans med gymnasierna och andra intressegrupper. Baserat på utredningsarbetet vet vi att gymnasierna så tidigt som möjligt bör få information om tilläggsprogrammen och deras funktionalitet. Därför är det viktigaste målet för början av året att klargöra dessa frågor.

I väntan på detta är det möjligt att i Abitti 2 ordna prov som inte förutsätter tilläggsprogram och vars uppspelningsgånger för inspelningen inte behöver begränsas. Abitti-stödet tar gärna emot rapporter om testen.

Gott nytt år till er alla!

 

Läs mer: