Den nya versionen av Abitti gör det möjligt att avsluta examinandens prov

Den idag publicerade versionen av Abitti har två nya synliga funktioner: examinanden ser sin provprestation efter att hen avslutat provet och övervakaren kan avsluta examinandens prov.

En teknisk förbättring har gjorts av provsidans funktioner. Övergången till den nya Abitti-versionen kräver därför att de mex-filer som laddats ned från oma.abitti innan fredagen 24.11 kl. 15.00 måste laddas ned på nytt.

Nya Abitti är inte kompatibel med de gamla versionerna, varmed ibruktagandet av den nya versionen förutsätter att både examinandernas minnepinnar och servern uppdateras. 

Det är inte nödvändigt att genast ta i bruk den nya versionen, eftersom de mex-dokument som laddats ned från oma.abitti också fungerar på de gamla versionerna av minnepinnarna.

Sammanfattningen av provprestationerna underlättar kontrollen

Examinanden ser en sammanfattning av sina provprestationer efter att provet avslutats. I sammanfattningen syns provprestationerna på samma sätt som lärarna och censorerna ser dem. Syftet med sammanfattningssidan är att göra det enklare att kontrollera att de provprestationer som lämnas in för bedömning är korrekta. Från sammanfattningssidan är det ännu möjligt att återvända till provet för att redigera provprestationerna.

För att göra sammanfattningssidan så tydlig som möjlig, meddelas den e-postadress som anges för övningsproven nu i samband med inloggningen.

Övervakaren kan avsluta examinandens prov

I och med att de trådlösa examensnäten blir allt vanligare växer oron för att examinanden fortsätter utföra provet efter att hen lämnat provlokalen. Nu kan övervakaren avsluta provet på övervakarens skärm. Efter det kan examinanden inte redigera sina provprestationer utan en ny inloggning.

För att logga in på nytt till studentexamensprovet krävs alltid de hemliga nyckeltalen som övervakarna ansvarar för. I övningsproven kan det nya nyckeltalet ändras på övervakarens skärm. Det nya nyckeltalet förhindrar en examinand som lämnat provlokalen att på nytt logga in till provet.

Den tekniska uppdateringen minskar ytterligare uppdateringsbehoven av USB-minnena

En större uppdatering har gjorts. Provsidans teknik (t.ex. återställande av tidigare versioner av provsvar, avslutande av provet) som tidigare överfördes till provet från examinandens minnepinne har flyttats över till provpaketet. Tack vare ändringen är det möjligt att göra mer omfattande förbättringar utan egentliga uppdateringar av USB-minnena.

Små ändringar har gjorts

Några små, synliga uppdateringar är följande:

  • Inga egentliga drivrutiner har lagts till, men de startalternativen som lades till under sommaren och som var sist i startmenyn under höstens studentexamensprov (Nihonium, Indium, Flerovium, Livermorium) har flyttats till början av listan.
  • Otavas MAOL:s digitabeller har uppdaterats.
  • Språket för provsidans användargränssnitt följer provets språk. Operativsystemets (t.ex. programmens användargränssnitt) språk kan examinanden fortfarande välja fritt.
  • Examinandens användningsvillkor har uppdaterats till version 1.5 för att vara kompatibel med Abitti 2. Den enda ändringen som gjorts är att provets programvara nu kan distribueras som ett installationspaket utöver skivavbild.

MEX-dokumenten måste laddas ned på nytt

På grund av den ovannämnda tekniska uppdateringen fungerar de gamla mex-dokumenten inte på de nya minnepinnarna. Detta hindrar inte användningen av gamla prov, eftersom de fortfarande fungerar genom att på nytt ladda ned provets mex-dokument från oma.abitti. På detta sätt kommer provdokumentet att innehålla provtillfällets senaste uppdaterade programkod.

Vid användningen av gamla Abitti-minnepinnar behöver man inte ladda ned mex-filerna på nytt.