Den nya Abitti-versionen kräver att alla pinnar uppdateras

Den nya Abitti-versionen, som publiceras på fredagen (12.10.2018) är en stor uppdatering. Debian Linux-operativsystemet som finns både på examinandens pinne och servern uppdateras till en ny version. Dessutomfår provsystemet som ny egenskap möjligheten att ordna tvådelade matematikprov. Uppdateringen fixar även en datasäkerhetslucka, som har möjliggjort att gissa sig till rätt alternativ i flervalsfrågor.

Efter uppdateringen:

  • Måste provlokalens server uppdateras, både pinnar och virtuella servrar
  • Examinandernas pinnar måste uppdaterar
  • Gamla .meb -filer måste laddas på nytt

Orsaken till att alla delar av Abitti måste uppdateras är de ändringar i provstrukturen som gjorts för att möjliggöra det tvådelade matematikprovet.

Ändringar i examinandens provmiljö

Övre balken i examinandens provmiljö har förnyats. De gamla ikonerna har ersatts med nya, som är tydligare.En ny ikon meddelar om allting är som det ska eller om något inte fungerar i examinandens provmiljö. Placeringen av de nya ikonerna är som tidigare.

Programmens versioner och Program-menyn har uppdaterats. De största ändringarna är:

  • LibreOffice är uppdaterad till version 6.
  • CAS-programmet GeoGebra 6 Classic har lagts till provmiljön. Den äldre versionen, GeoGebra 5 Classic, kommer att finnas på Abitti-stickan i alla fall till och med studentproven våren 2020.
  • NSpire-tilläggsapplikationen för fysikritning har uppdaterats
  • Ritprogrammet Pinta är uppdaterat till version 1.6.
  • Provmiljöns instruktioner har uppdaterats, se ändringsloggen. Intruktionera finns även på nätet på adressen http://cheat.abitti.fi.
  • Ljudtestet har uppdaterats.
  • Ett nytt virtuell tangentbord -program har lagts till miljön, vilket gör det lättare att kolla upp tangentbord i olika språk.

Pinnen har nya startalternativ, vilket gör att vissa datorer som tidigare inte fungerade kan nu fungera bättre.

Det går att ordna ett tvådelat matematikprov med Abitti

Man kan nu ordna ett tvådelat matematikprov med Abitti. I provets del A kan studerandena inte använda CAS-räknarprogram. Programmen kommer i bruk efter att svaren till del A har returnerats. Abitti fungerar nu enligt beslutet som Studentexamensnämnden gjort den 5.10.2018. Studentproven i lång och kort matematik våren 2019 ordnas med hjälp av denna egenskap.

Om man editerar ett gammalt prov där CAS-programmen inte varit i bruk, ändras provet så att uppgifterna är i del A. Annars flyttas uppgifterna till del B, om man vill ändra provet till tvådelat.

Tilläggsapplikationerna för att skapa prov fungerar nödvändigtvis inte genast

På internet finns det olika tilläggsapplikationer och webbtjänster, som underlättar skapandet av Abitti-prov. Det tvådelade matematikprovet ändrar på provets strukturmodell och användargränssnittet för skapande av prov. Detta kan leda till  att tilläggstjänsterna inte fungerar förrän administratörerna för tjänsterna uppdaterar dem.

Om du upprätthåller program gällande Abitti-prov och vill veta om större ändringar i förväg, kontakta Abitti-stödet!

Gamla prov i Abitti och transfer.zipparna fungerar

Alla prov som finns i Abitti fungerar trots ändringarna. Även prov som laddats ner genom ”Exportera provet (.zip)”-knappen kan fortsättningsvis returneras i Abitti.

Märk att .meb-filer som laddats ner före den 12.10. från Abitti inte fungerar. Det är dock lätt att ladda ned en ny .meb-fil för provet från Abitti.

Uppdateringar fixar luckor i dataskyddet

Uppdateringen fixar en lucka i dataskyddet, som har möjliggjort att studerandena har kunnat få reda på den ursprungliga, icke-godtyckliga ordningen på flervalsfrågorna. Eftersom vissa Abitti-prov har gjorts så, att läraren konsekvent har satt det rätta svaret som första alternativ, har det varit möjligt för studeranden som känt till säkerhetsluckan att i dessa fall lätt gissa sig till rätt svar.

Denna säkerhetslucka har funnits också i studentexamensproven. I höstens examen ingick sammanlagt 73 prov, varan 44 innehöll flervalsuppgifter. I 11 prov fanns flervalsuppgifter i vilka det första alternativet i provkoden alltid var det rätta. Det har dock varit möjligt för en examinand att utnyttja luckan först om hen har kunnat sluta sig till att svaren varit i ifrågavarande ordning i koden för provet.

Efter uppdateringen är svarsalternativen även i provkoden i godtycklig ordning. Dessutom är alternativen också i fortsättningen i godtycklig ordning på provmellanbladet. Pekka Ristola och Lauri Luoto uppmärksammade oss om säkerhetsluckan. Vi tackar dem båda två!

Studentexamensnämnden har förbundit sig till att publicera alla dataskyddsluckor som kommit till dess kännedom inom tre månader.