1. Hålla samma prov många gånger
  2. Många olika prov i samma provtillfälle

Hålla samma prov många gånger

Prov behöver inte kopieras för en annan undervisningsgrupp eller för omtagningsprov. Prov kan också testas genom att föra in testprestationer till Abitti.

Tumregel: Börja provomgången alltid med att ladda provuppgifter till provlokalens server. Använd inte provet som har blivit kvar på servern från förra gången.

Omtagningsprov ordnas så här:

  • Att ordna den första provomgången sker på samma sätt som förr. Efter provet förs provprestationerna normalt in till Abitti för bedömningen.
  • Vid nästa provomgången laddas samma exam_xxx.mex på nytt till provlokalens server. Detta bör göras även om samma prov redan skulle finnas på provlokalens server. Operationen raderar provprestationerna från den tidigare provomgången.
  • Då provet har laddats på nytt fortsätter provets ordnande på samma sätt som under den första gången.
  • En tredje provomgång ordnas på samma sätt som den andra. Det viktigaste är att komma ihåg att ladda provuppgifterna på servern innan provet börjar.

På Abitti uppdelas olika provomgångar som sina respektive rader som bedöms och returneras till studerande i skilda grupper.

Att använda samma prov igen fungerar också då provlokalens server har flera prov samtidigt. Servern kan samtidigt ha både nya prov och prov som har hållits tidigare.

Raderingen av ett prov raderar alla studerandegruppers provprestationer.

Många olika prov i samma provtillfälle

Du kan hålla många olika prov samtidigt i samma nät, under exempelvis omtagningstillfälle. Gör så att du sammanför alla de prov (.mex-filer) till en zip-fil. Istället för att ladda upp en .mex-fil som du vanligtvis gör, laddar du upp zip-filen till lärardatorn. Försäkra dig om att du har samtliga dekrypteringskoder med dig.