Licensavtal för slutanvändare, version 1.2, provets redigerare och bedömare

1. Allmänt

Med Tjänsten avses en tjänst som tillhandahålls av Studentexamensnämnden (nedan SEN) och i vilken provuppgifter kan redigeras och provsvar bedömas.

SEN äger upphovsrätten och övriga immateriella rättigheter till den Tjänst som är föremål för avtalet. Tjänsten omfattar också andra rättsinnehavares programvaror med separata användarrättigheter. SEN svarar för att dessa rättigheter tillåter minst samma rättigheter som SEN beviljar tjänsten. Detta avtal gäller inte tredje parters programvaror. SEN svarar också för att villkoren för användning av andra rättsinnehavares programvaror inte behöver godkännas separat och för att provredigeraren/-bedömaren ger ett separat godkännande i anslutning till inloggningen i Abitti.

Genom att godkänna detta licensavtal i samband med öppnandet av ett användarkonto accepterar provredigeraren/-bedömaren dessa avtalsvillkor och förbinder sig att iaktta dem.

Med provredigerare/-bedömare avses en person som loggar in i SEN:s tjänst och redigerar prov och bedömer provsvar i den.

2. Licens som beviljas

Genom att godkänna detta licensavtal beviljar SEN provredigeraren/-bedömaren avgiftsfritt följande tillsvidare gällande licensrättigheter som kan återkallas och som inte är exklusiva eller överlåtbara:

  • Rätt att använda Tjänsten för redigering av prov.
  • Rätt att använda Tjänsten för bedömning av provsvar.
  • Rätt att använda Tjänsten för distribution av provuppgifter, bedömningar av provsvar och/eller provresultat till provdeltagarna.

Antalet provdeltagare eller antalet prov är inte begränsat.

Endast text/material som provredigeraren har rätt att använda (t.ex. publicera) får laddas upp i Tjänsten.
SEN eller tredje part förbehåller sig alla immateriella rättigheter till Tjänsten. SEN överlåter inga andra rättigheter till provredigeraren utom de som uttryckligen beviljas enligt detta avtal.

Provredigeraren överlåter inte immateriella rättigheter till sina prov till SEN.

3. Insamling och utlämning av uppgifter

Provredigeraren/-bedömaren accepterar att SEN samlar in och sparar uppgifter om provredigeraren/-bedömaren samt om tjänsten medan proven redigeras. Uppgifterna kan publiceras anonymt. SEN kan koppla ihop uppgifter med provredigeraren, provuppgifterna eller provsvaren i syfte att utveckla systemets teknik eller provet och på grund av att SEN iakttar de avtal som den har ingått med tredje rättsinnehavare. Uppgifter kan med tillstånd av SEN användas för akademisk forskning.

4. Licensen upphör

Licensen upphör omedelbart om provredigeraren/-bedömaren använder tjänsten i strid med detta licensavtal. SEN har också rätt att säga upp licensen för tjänsten med omedelbar verkan om det hävdas att tjänsten kränker tredje parters immateriella rättigheter i Finland, liksom också i tekniska störningssituationer, till följd av problem med informationssäkerheten eller avvikande, skadlig eller störande användning.

5. Ansvarsbegränsning

SEN ger inte provredigeraren/-bedömaren några som helst garantier för användningen av tjänsten. Det kan förekomma fel i tjänsten. SEN ansvarar inte för information som försvinner eller förstörs eller annan skada som användningen av tjänsten kan orsaka. SEN ansvarar inte för eventuella driftsavbrott i tjänsten eller för tjänstens tillgänglighet. Användaren ska särskilt notera att tjänsten inte är avsedd för anordnande av viktiga prov. Med viktiga prov avses prov som kan vara viktiga för provanordnaren eller provdeltagaren, och där provet kan vara avgörande till exempel för deltagarens studieplats eller examen. SEN är inte skadeståndsskyldig för några som helst direkta eller indirekta skador som användningen av tjänsten orsakar, om tvingande lag inte föreskriver något annat.

6. Kränkningar av immateriella rättigheter

Till skillnad från punkt 4 ansvarar SEN dock för att tjänsten, när den används enligt detta avtal, inte kränker tredje parters patent, upphovsrätt eller andra immateriella rättigheter som gäller i Finland.

SEN förbinder sig att på egen bekostnad försvara provredigeraren mot påståenden om att tjänsten kränker tredje parters immateriella rättigheter i Finland, förutsatt att provredigeraren utan oskäligt dröjsmål skriftligen underrättar SEN om påståendet och ger SEN rätt att föra svarandens talan samt på SEN:s begäran lämnar all nödvändig information och hjälp som provredigeraren har tillgång till samt nödvändiga fullmakter till SEN.

Provredigeraren har rätt att vidta nödvändiga åtgärder på grund av yrkanden fram till dess att SEN utsett ett ombud för skötseln av ärendet eller sköter det själv. Provredigeraren kan dock inte avtala om ersättningar eller gå med på yrkanden.

SEN ansvarar för betalningen av utdömda eller avtalade ersättningar till tredje parter, förutsatt att provredigeraren handlat på ovan nämnt sätt.

SEN ansvarar dock inte för yrkanden som
(a) framförs av en part som utövar bestämmande inflytande över provredigeraren eller som provredigeraren utövar bestämmande inflytande över; (b) beror på ändringar i tjänsten som gjorts av provredigeraren eller någon annan part än SEN; (c) beror på att tjänsten använts med en produkt eller en tjänst som den inte är avsedd för.

SEN ansvarar för kränkningar av immateriella rättigheter endast i den ovan beskrivna omfattningen.

Provredigeraren ansvarar för sina provs lagenlighet och för rätten att använda, ladda upp och publicera materialet i tjänsten.

Provredigeraren förbinder sig att på egen bekostnad försvara SEN mot påståenden om att ett prov kränker lag eller tredje parters immateriella rättigheter i Finland, förutsatt att SEN utan oskäligt dröjsmål skriftligen underrättar provredigeraren om påståendet och ger provredigeraren rätt att föra svarandens talan samt på provredigerarens begäran lämnar all nödvändig information och hjälp som SEN har tillgång till samt nödvändiga fullmakter.

SEN rätt har rätt att vidta nödvändiga åtgärder på grund av yrkanden fram till dess att provredigeraren utsett ett ombud för skötseln av ärendet. SEN kan dock inte avtala om ersättningar eller gå med på yrkanden.

Provredigeraren ansvarar för betalningen av utdömda eller avtalade ersättningar till tredje parter, förutsatt att SEN har handlat på ovan nämnt sätt.

7. Ändringar i tjänsten

SEN har rätt att ändra innehållet i tjänsten.

8. Radering av material samt material som strider mot lag eller god sed

SEN kan utan att separat meddela om det radera material som provredigeraren laddat upp i Tjänsten, om materialet strider mot god sed eller lag, Tjänstens lagringsutrymme tar slut eller bevarandet av Tjänstens kapacitet kräver radering av material. SEN är inte skyldig att meddela om radering av material eller betala ersättning på grund av det. I övrigt sparas materialet i tre månader varefter det förstörs slutgiltigt.

9. Behörig domstol och tillämplig lag

På detta licensavtal tillämpas finsk lag, och behörig domstol fastställs enligt lagen.