Licensavtal för slutanvändare, version 1.3, redigerare av Abitti-provet

1. Allmänt

Med Abitti menas operativsystem och nättjänst samt till dem förknippad dokumentation utvecklad av Studentexamensnämnden (nedan SEN) som ges till anordnare av Abitti-prov, redigerare av Abitti-prov och deltagare i Abitti-prov. Syftet med Abitti är att ge SEN en möjlighet att testa studentexamens provmiljö samt att ge kommande examinander i studentexamen och läroanstalter som ger gymnasieutbildning och som ordnar proven i studentexamen en möjlighet att stifta bekantskap med studentexamens provmiljö. Abitti och Abitti-logon är registrerade varumärken av undervisnings- och kulturministeriet som SEN administrerar. Mera detaljerad upplysning om bruk av varumärkena finns på sidan abitti.dev.

Med redigerare av Abitti-provet menas en person som loggar in i SEN:s webbtjänst (nedan Tjänst) och redigerar Abitti-prov och bedömer dess svar.

SEN äger upphovsrätten och övriga immateriella rättigheter till Tjänsten som är föremål för avtalet. Tjänsten omfattar också andra rättsinnehavares programvaror med separata användarrättigheter. SEN svarar för att dessa rättigheter tillåter minst samma rättigheter som SEN beviljar Tjänsten. Detta avtal gäller inte dessa tredje parters programvaror. SEN svarar också för att sådana villkor för användning av andra rättsinnehavares programvaror inte behöver godkännas separat.

Genom att godkänna detta licensavtal i samband med öppnandet av ett användarkonto accepterar redigeraren av Abitti-provet dessa avtalsvillkor och förbinder sig att iaktta dem.

2. Licens som beviljas

Genom att godkänna detta licensavtal beviljar SEN redigeraren av Abitti-provet avgiftsfritt följande tillsvidare gällande licensrättigheter som kan återkallas och som inte är exklusiva eller överlåtbara:

  • Rätt att använda Tjänsten för redigering av prov.
  • Rätt att använda Tjänsten för bedömning av Abitti-svar.
  • Rätt att använda Tjänsten för distribution av Abitti-prov
  • Rätt att använda Tjänsten för överlämning bedömda Abitti-svar till deltagarna i Abitti-proven.

Antalet Abitti-prov är inte begränsat.

Endast material som redigeraren av Abitti-provet har rätt att använda får laddas upp i Tjänsten.

SEN eller tredje part förbehåller sig alla immateriella rättigheter till Tjänsten. SEN överlåter inga andra rättigheter till redigeraren av Abitti-provet utom de som uttryckligen beviljas enligt detta avtal.

Redigeraren av Abitti-provet överlåter inte immateriella rättigheter till sina prov till SEN. SEN här ändå rätt att redigera ett prov av redigeraren av Abitti-prov för att provet skall motsvara uppdaterade tekniska krav i Abitti.

3. Insamling och utlämning av uppgifter

SEN agerar som personuppgiftsansvarig för Abitti. Redigeraren av Abitti-provet agerar som personuppgiftsbiträde för personuppgifterna.

Behandlingen av personuppgifter av redigeraren av Abitti-provet grundar sig på godkännandet av detta avtal. Personuppgifterna kommer från slutanvändarna, vilket medför att de är ansvariga för informationens autenticitet.

Redigeraren av Abitti-provet godkänner uttryckligen att SEN samlar in och sparar e-postadressen samt uppgifter om Tjänsten bruk medan proven redigeras och svaren bedöms av redigeraren av Abitti-provet.

Uppgifterna kan publiceras anonymt. SEN kan koppla ihop uppgifter med redigeraren av Abitti-proven, provuppgifterna eller svaren i syfte att utveckla systemets teknik eller prov.

Uppgifterna som sparats i Abitti kan förmedlas till läraren för ändamål relaterade till undervisning eller för akademisk forskning med tillstånd av SEN.

En registrerad har rätt att av den registeransvarige få en bekräftelse på att denne behandlar eller inte behandlar personuppgifter som gäller hen. Om hens personuppgifter behandlas skall hen få tillträde till dem. Begäran skall göras skriftligt till SEN. Den registrerade har rätt att anföra besvär om en påstådd förseelse i behandlingen av personuppgifterna genom att klaga hos dataskyddsombudsmannen.

Tilläggsinformation gällande behandling av personuppgifter finns på sidan abitti.fi.

4. Licensen upphör

Licensen upphör omedelbart om redigeraren av Abitti-provet använder Tjänsten i strid med detta licensavtal. SEN har också rätt att säga upp licensen för Tjänsten med omedelbar verkan om det hävdas att Tjänsten kränker tredje parters immateriella rättigheter i Finland, liksom också i tekniska störningssituationer, till följd av problem med informationssäkerheten eller avvikande, skadlig eller störande användning.

5. Ansvarsbegränsning

SEN ger inte redigeraren av Abitti-provet några som helst garantier för användningen av Tjänsten. Det kan förekomma fel i Tjänsten. SEN ansvarar inte för information som försvinner eller förstörs eller annan skada som användningen av Tjänsten kan orsaka. SEN ansvarar inte för eventuella driftsavbrott i Tjänsten eller för Tjänstens tillgänglighet. Användaren ska särskilt notera att Tjänsten inte är avsedd för anordnande av viktiga prov utan skriftligt tillstånd som SEN beviljat anordnaren av Abitti-provet. Med viktiga prov avses prov som kan vara viktiga för provanordnaren eller provdeltagaren, och där provet kan vara avgörande till exempel för deltagarens studieplats eller examen. SEN är inte skadeståndsskyldig för några som helst direkta eller indirekta skador som användningen av Tjänsten orsakar, om tvingande lag inte föreskriver något annat.

6. Kränkningar av immateriella rättigheter

Till skillnad från punkt 4 ansvarar SEN dock för att Tjänsten, när den används enligt detta avtal, inte kränker tredje parters patent, upphovsrätt eller andra immateriella rättigheter som gäller i Finland.

SEN förbinder sig att på egen bekostnad försvara redigeraren av Abitti-provet mot påståenden om att Tjänsten kränker tredje parters immateriella rättigheter i Finland, förutsatt att redigeraren av Abitti-provet utan oskäligt dröjsmål skriftligen underrättar SEN om påståendet och ger SEN rätt att föra svarandens talan samt på SEN:s begäran lämnar all nödvändig information och hjälp som redigeraren av Abitti-provet har tillgång till samt nödvändiga fullmakter till SEN.

Redigeraren av Abitti-provet har rätt att vidta nödvändiga åtgärder på grund av yrkanden fram till dess att SEN utsett ett ombud för skötseln av ärendet eller sköter det själv. Redigeraren av Abitti-provet kan dock inte avtala om ersättningar eller gå med på yrkanden.

SEN ansvarar för betalningen av utdömda eller avtalade ersättningar till tredje parter, förutsatt att redigeraren av Abitti-provet handlat på ovan nämnt sätt.

SEN ansvarar dock inte för yrkanden som
(a) framförs av en part som utövar bestämmande inflytande över redigeraren av Abitti-provet eller som redigeraren av Abitti-provet utövar bestämmande inflytande över; (b) beror på ändringar i Tjänsten som gjorts av redigeraren av Abitti-provet eller någon annan part än SEN; (c) beror på att Tjänsten använts med en produkt eller en Tjänst som den inte är avsedd för.

SEN ansvarar för kränkningar av immateriella rättigheter endast i den ovan beskrivna omfattningen.

Redigeraren av Abitti-provet ansvarar för sina provs lagenlighet och för rätten att använda, ladda upp och publicera materialet i Tjänsten.

Redigeraren av Abitti-provet förbinder sig att på egen bekostnad försvara SEN mot påståenden om att ett Abitti-prov kränker lag eller tredje parters immateriella rättigheter i Finland, förutsatt att SEN utan oskäligt dröjsmål skriftligen underrättar redigeraren av Abitti-provet om påståendet och ger redigeraren av Abitti-provet rätt att föra svarandens talan samt på redigeraren av Abitti-provet begäran lämnar all nödvändig information och hjälp som SEN har tillgång till samt nödvändiga fullmakter.

SEN rätt har rätt att vidta nödvändiga åtgärder på grund av yrkanden fram till dess att redigeraren av Abitti-provet utsett ett ombud för skötseln av ärendet. SEN kan dock inte avtala om ersättningar eller gå med på yrkanden.

Redigeraren av Abitti-provet ansvarar för betalningen av utdömda eller avtalade ersättningar till tredje parter, förutsatt att SEN har handlat på ovan nämnt sätt.

7. Ändringar i tjänsten

SEN har rätt att ändra innehållet i Tjänsten.

8. Radering av material samt material som strider mot lag eller god sed

SEN kan utan att separat meddela om det radera material som redigeraren av Abitti-provet laddat upp i Tjänsten, om materialet strider mot god sed eller lag, Tjänstens lagringsutrymme tar slut eller bevarandet av Tjänstens kapacitet kräver radering av material. SEN är inte skyldig att meddela om radering av material eller betala ersättning på grund av det. I övrigt sparas materialet i tre månader varefter det kan förstöras slutgiltigt.

9. Behörig domstol och tillämplig lag

På detta licensavtal tillämpas finsk lag, och behörig domstol fastställs enligt lagen.