Loppukäyttäjän käyttöoikeussopimus, versio 1.3, Abitti-kokeen laatija

1. Yleistä

Abitilla tarkoitetaan Ylioppilastutkintolautakunnan (jäljempänä YTL) kehittämiä käyttöjärjestelmäjakeluja ja verkkopalvelua sekä näihin liittyvää YTL:n laatimaa dokumentaatiota, joka on annettu Abitti-kokeen järjestäjän, Abitti-kokeen laatijan ja Abitti-kokeeseen osallistujan käyttöön. Abitin tarkoitus on antaa tuleville ylioppilastutkintoon osallistuville kokelaille ja kokeita järjestäville lukiokoulutusta antaville oppilaitoksille mahdollisuus tutustua ylioppilastutkinnon koejärjestelmään. Abitti ja Abitti-logo ovat opetus- ja kulttuuriministeriön rekisteröimiä tavaramerkkejä, joita YTL hallinnoi. Tarkemmat tiedot tavaramerkkien käytöstä löytyvät sivulla abitti.dev.

Abitti-kokeen laatijalla tarkoitetaan henkilöä, joka kirjautuu YTL:n verkkopalveluun (jäljempänä Palvelu) ja luo siellä Abitti-kokeen sekä arvioi vastauksia.

YTL omistaa Abitin tekijänoikeudet ja muut immateriaalioikeudet. Palvelu sisältää myös muiden oikeudenhaltijoiden ohjelmistoja, joilla on omat käyttöoikeutensa. YTL vastaa siitä, että nämä oikeudet sallivat vähintään samat oikeudet, jotka YTL myöntää Palvelulle. Tämä sopimus ei koske näitä kolmannen osapuolen ohjelmistoja. YTL vastaa myös siitä, että tällaisia muiden oikeudenhaltijoiden ohjelmistojen käyttämisen ehtoja ei tarvitse hyväksyä.

Hyväksymällä tämän käyttöoikeussopimuksen käyttäjätilin luomisen yhteydessä Abitti-kokeen laatija hyväksyy tämän sopimuksen ehdot ja sitoutuu noudattamaan niitä.

2. Myönnettävä käyttöoikeus

Hyväksymällä tämän käyttöoikeussopimuksen YTL myöntää Abitti-kokeen laatijalle toistaiseksi voimassa olevan, peruutettavissa olevan, ei yksinomaisen, ei siirrettävissä olevan, ilmaisen käyttöoikeuden:

  • käyttää Palvelua Abitti-kokeiden luomiseen
  • käyttää Palvelua Abitti-vastausten arviointiin
  • käyttää Palvelua Abitti-kokeiden jakamiseen
  • käyttää Palvelua arvioitujen Abitti-vastausten luovuttamiseen Abitti-kokeeseen osallistujille.

Luotujen Abitti-kokeiden lukumäärää ei ole rajoitettu.

Palveluun saa syöttää vain aineistoa, jonka käyttämiseen Abitti-kokeen laatijalla on oikeus.

Kaikki immateriaalioikeudet Palveluun säilyvät YTL:llä tai kolmannella taholla. YTL ei luovuta Abitti-kokeen laatijalle mitään muita oikeuksia kuin ne, jotka tässä sopimuksessa on nimenomaisesti myönnetty.

Abitti-kokeen laatija ei luovuta YTL:lle immateriaalioikeuksia laatimaansa Abitti-kokeeseen. YTL:llä on kuitenkin oikeus muokata Abitti-kokeen laatijan koetta siten, että se vastaa Abitin päivittyviä teknisiä vaatimuksia.

3. Tietojen kerääminen ja luovuttaminen edelleen

YTL toimii Abitin rekisterinpitäjänä. Abitti-kokeen laatija toimii henkilötietojen käsittelijänä.

Abitti-kokeen laatijan henkilötietojen käsittely perustuu tämän sopimuksen hyväksymiseen. Abitti-kokeen laatijoiden henkilötiedot ovat peräisin loppukäyttäjiltä itseltään, jolloin vastuu niiden oikeellisuudesta on heillä.

Abitti-kokeen laatija nimenomaisesti hyväksyy, että YTL kerää ja käsittelee Abitti-kokeen laatijan sähköpostiosoitetta ja tietoja Palvelun käytöstä kokeen laadinnan ja vastausten arvioinnin aikana.

Tietoja voidaan julkaista anonyymisti. Tietoja voidaan yhdistää YTL:n toimesta Abitti-kokeen laatijaan, koetehtäviin tai vastauksiin järjestelmän tekniseen kehittämiseen tai kokeen kehittämiseen liittyvässä tarkoituksessa.

Abittiin tallentuneet tiedot voidaan välittää opetustehtäviin liittyviin tarkoituksiin tai akateemiseen tutkimukseen YTL:n myöntämällä luvalla.

Rekisteröidyllä on oikeus saada YTL:ltä vahvistus siitä, että häntä koskevia henkilötietoja käsitellään tai että niitä ei käsitellä, ja jos näitä henkilötietoja käsitellään, oikeus saada pääsy henkilötietoihin. Pyyntö tulee osoittaa kirjallisesti YTL:lle. Jokaisella rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus väitetystä henkilötietojen käsittelyrikkomuksesta kantelemalla asiasta tietosuojavaltuutetulle.

Lisätietoja henkilötietojen käsittelystä löytyy sivulta www.abitti.fi.

4. Käyttöoikeuden päättyminen

Käyttöoikeus päättyy välittömästi, jos Abitti-kokeen laatija käyttää Palvelua tämän käyttöoikeussopimuksen vastaisesti. YTL:llä on myös oikeus irtisanoa Palvelun käyttöoikeus päättymään välittömästi, jos esitetään väite siitä, että Palvelu loukkaa kolmannen osapuolen immateriaalioikeuksia Suomessa, samoin kuin teknisissä häiriötilanteissa, tietoturvaongelmien vuoksi tai poikkeavan, haitallisen tai häiritsevän käytön vuoksi.

5. Vastuunrajoitus

YTL ei myönnä mitään takuuta Palvelua käyttävälle Abitti-kokeen laatijalle. Palvelu voi sisältää virheitä. YTL ei vastaa kadonneista tai tuhoutuneista tiedoista tai muusta vahingosta, jota Palvelun käyttö saattaa aiheuttaa. YTL ei vastaa Palvelussa mahdollisesti esiintyvistä käyttökatkoista, eikä YTL takaa Palvelun saatavuutta. Erityisesti huomautetaan, että Palvelua ei ole tarkoitettu tärkeiden kokeiden järjestämiseen  ilman YTL:n Abitti-kokeen järjestäjälle antamaa kirjallista lupaa. Tärkeillä kokeilla tarkoitetaan sellaisia kokeita, jotka voivat olla tärkeitä kokeen järjestäjän tai suorittajan kannalta, ja kokeen suorittajan oikeudet, esimerkiksi opiskelupaikka tai tutkinto, saattavat riippua näistä kokeista. YTL ei ole velvollinen suorittamaan Abitin käytön perusteella mitään vahingonkorvauksia suorista tai epäsuorista vahingoista, jollei pakottava laki toisin määrää.

6. Immateriaalioikeuksien loukkaukset

Kohdasta 4 poiketen YTL vastaa kuitenkin siitä, että Palvelu ei tämän sopimuksen mukaisesti käytettynä loukkaa Suomessa voimassa olevia kolmannen osapuolen patentti-, tekijän- tai muita immateriaalioikeuksia.

YTL sitoutuu puolustamaan kustannuksellaan Abitti-kokeen laatijaa, jos häntä vastaan esitetään väite siitä, että palvelu loukkaa kolmannen osapuolen immateriaalioikeuksia Suomessa, edellyttäen kuitenkin, että kokeen laatija ilman aiheetonta viivästystä ilmoittaa kirjallisesti YTL:lle esitetystä väitteestä ja antaa YTL:n käyttää vastaajan puhevaltaa sekä antaa YTL:lle sen pyynnöstä kaikki Abitti-kokeen laatijan saatavissa olevat tarpeelliset tiedot ja avun sekä tarpeelliset valtuutukset.

Abitti-kokeen laatija on oikeutettu ryhtymään vaatimuksen johdosta välttämättömin toimenpiteisiin siihen saakka, kunnes YTL nimeää asiaa hoitavan tahon tai alkaa hoitaa asiaa itse. Abitti-kokeen laatija ei kuitenkaan voi sopia korvauksista tai myöntyä väitteisiin.

YTL vastaa tuomittujen tai sovittujen korvausten maksamisesta kolmannelle osapuolelle, edellyttäen että Abitti-kokeen laatija on menetellyt edellä kerrotun mukaisesti.

YTL ei kuitenkaan vastaa väitteestä, joka:
(a) tehdään sellaisen tahon toimesta, jolla on määräysvalta Abitti-kokeen laatijaan tai johon Abitti-kokeen laatijalla on määräysvalta; (b) johtuu Abitti-kokeen laatijan tai muun tahon kuin YTL:n Palveluun tekemästä muutoksesta (c) johtuu siitä, että Palvelua on käytetty yhdessä Palveluun kuulumattoman tuotteen tai palvelun kanssa.

YTL vastaa immateriaalioikeuksien loukkauksista vain edellä kuvatussa laajuudessa.

Abitti-kokeen laatija vastaa laatimansa kokeen lainmukaisuudesta ja siitä, että hänellä on oikeus käyttää, syöttää Palveluun materiaali ja julkaista materiaali.

Abitti-kokeen laatija sitoutuu puolustamaan kustannuksellaan YTL:ää, jos sitä vastaan esitetään väite siitä, että laadittu Abitti-koe loukkaa lakia tai kolmannen osapuolen immateriaalioikeuksia Suomessa, edellyttäen kuitenkin että YTL ilman aiheetonta viivästystä ilmoittaa kirjallisesti Abitti-kokeen laatijalle esitetystä väitteestä ja antaa Abitti-kokeen laatijan käyttää vastaajan puhevaltaa sekä antaa kokeen laatijalle tämän pyynnöstä kaikki YTL:n saatavissa olevat tarpeelliset tiedot ja avun sekä tarpeelliset valtuutukset.

YTL on oikeutettu ryhtymään vaatimuksen johdosta välttämättömin toimenpiteisiin siihen saakka, kunnes Abitti-kokeen laatija nimeää asiaa      hoitavan tahon. YTL ei kuitenkaan voi sopia korvauksista tai myöntyä väitteisiin.

Abitti-kokeen laatija vastaa tuomittujen tai sovittujen korvausten maksamisesta kolmannelle osapuolelle, edellyttäen että YTL on menetellyt edellä kerrotun mukaisesti.

7. Palvelun muutokset

YTL:llä on oikeus muuttaa Palvelun sisältöä ja tehdä siihen muutoksia.

8. Materiaalin poistaminen sekä lain- tai hyvän tavan vastainen materiaali

YTL voi poistaa Palvelusta Abitti-kokeen laatijan sinne siirtämää materiaalia ilman erillistä ilmoitusta, jos materiaali sisältää hyvän tavan tai lainvastaista aineistoa, Palvelun tallennustila täyttyy tai Palvelun suorituskyvyn ylläpitäminen edellyttää materiaalin poistamista. YTL ei ole velvollinen ilmoittamaan materiaalin poistamisesta tai suorittamaan korvauksia materiaalin poistamisen johdosta. Materiaalia säilytetään muutoin kolme kuukautta, jonka jälkeen ne voidaan tuhota.

9. Oikeuspaikka ja sovellettava laki

Tähän käyttöoikeussopimukseen sovelletaan Suomen lakia, ja oikeuspaikka määräytyy lain mukaan.