Loppukäyttäjän käyttöoikeussopimus, versio 1.2, kokeen laatija ja arvostelija

1. Yleistä

Palvelulla tarkoitetaan ylioppilastutkintolautakunnan (jäljempänä YTL) ylläpitämää palvelua, jossa kokeen laatija/arvostelija voi luoda koetehtäviä ja arvostella koevastauksia.

YTL omistaa sopimuksen kohteena olevien palvelun tekijänoikeudet ja muut immateriaalioikeudet. Palvelu sisältää myös muiden oikeudenhaltijoiden ohjelmistoja, joilla on omat käyttöoikeutensa. YTL vastaa siitä, että nämä oikeudet sallivat vähintään samat oikeudet, jotka YTL myöntää palvelulle. Tämä sopimus ei koske näitä kolmannen osapuolen ohjelmistoja. YTL vastaa myös siitä, että tällaisia muiden oikeudenhaltijoiden ohjelmistojen käyttämisen ehtoja ei tarvitse erikseen hyväksyä tai että kokeen laatijan/arvostelijan on annettava erillinen hyväksyntä Abitti-verkkopalveluun kirjautumisen yhteydessä.

Hyväksymällä tämän käyttöoikeussopimuksen käyttäjätilin luomisen yhteydessä kokeen laatija/arvostelija hyväksyy tämän sopimuksen ehdot ja sitoutuu noudattamaan niitä.

Kokeen laatijalla/arvostelijalla tarkoitetaan henkilöä, joka kirjautuu YTL:n palveluun ja luo siellä kokeen sekä arvostelee koevastaukset.

2. Myönnettävä käyttöoikeus

Hyväksymällä tämän käyttöoikeussopimuksen YTL myöntää kokeen laatijalle/arvostelijalle toistaiseksi voimassa olevan, peruutettavissa olevan, ei yksinomaisen, ei siirrettävissä olevan, ilmaisen käyttöoikeuden:

  • Käyttää palvelua koetehtävien luomiseen.
  • Käyttää palvelua koevastausten arvosteluun.
  • Käyttää palvelua koetehtävien, arvosteltujen koevastausten ja/tai arvosteltujen vastausten jakamiseen kokeen suorittajille.

Kokeen suorittajien tai järjestettävien kokeiden lukumäärää ei ole rajoitettu.

Palveluun saa syöttää vain tekstiä/materiaalia, jonka käyttämiseen (esimerkiksi palveluun syöttämiseen ja julkaisemiseen) kokeen laatijalla on oikeus.
Kaikki immateriaalioikeudet palveluun säilyvät YTL:llä tai kolmannella taholla. YTL ei luovuta kokeen laatijalle mitään muita oikeuksia kuin ne, jotka tässä sopimuksessa on nimenomaisesti myönnetty.

Kokeen laatija ei luovuta YTL:lle immateriaalioikeuksia laatimaansa kokeeseen.

3. Tietojen kerääminen ja luovuttaminen edelleen

Kokeen laatija/arvostelija hyväksyy, että YTL kerää ja taltioi tiedot kokeen laatijasta/arvostelijasta sekä tietoja tämän käyttämästä palvelusta kokeen laadinnan aikana. Tietoja voidaan julkaista anonyymisti. Tietoja voidaan yhdistää YTL:n toimesta kokeen laatijaan, koetehtäviin tai koevastauksiin järjestelmän tekniseen kehittämiseen tai kokeen kehittämiseen liittyvässä tarkoituksessa sekä sen vuoksi, että YTL voi noudattaa kolmansien oikeuksienomistajien kanssa solmimiaan sopimuksia. Tietoja voidaan käyttää akateemiseen tutkimukseen YTL:n myöntämällä luvalla.

4. Käyttöoikeuden päättyminen

Käyttöoikeus päättyy välittömästi, jos kokeen laatija/arvostelija käyttää palvelua tämän käyttöoikeussopimuksen vastaisesti. YTL:llä on myös oikeus irtisanoa palvelun käyttöoikeus päättymään välittömästi, jos esitetään väite siitä, että palvelu loukkaa kolmannen osapuolen immateriaalioikeuksia Suomessa, samoin kuin teknisissä häiriötilanteissa, tietoturvaongelmien vuoksi tai poikkeavan, haitallisen tai häiritsevän käytön vuoksi.

5. Vastuunrajoitus

YTL ei myönnä mitään takuuta palvelua käyttävälle kokeen laatijalle/arvostelijalle. Palvelu voi sisältää virheitä. YTL ei vastaa kadonneista tai tuhoutuneista tiedoista tai muusta vahingosta, jota palvelun käyttö saattaa aiheuttaa. YTL ei vastaa palvelussa mahdollisesti esiintyvistä käyttökatkoista, eikä YTL takaa palvelun saatavuutta. Erityisesti huomautetaan, että palvelua ei ole tarkoitettu tärkeiden kokeiden järjestämiseen. Tärkeillä kokeilla tarkoitetaan sellaisia kokeita, jotka voivat olla tärkeitä kokeen järjestäjän tai suorittajan kannalta, ja kokeen suorittajan oikeudet, esimerkiksi opiskelupaikka tai tutkinto, saattavat riippua näistä kokeista. YTL ei ole velvollinen suorittamaan palvelun käytön perusteella mitään vahingonkorvauksia suorista tai epäsuorista vahingoista, jollei pakottava laki toisin määrää.

6. Immateriaalioikeuksien loukkaukset

Kohdasta 4 poiketen YTL vastaa kuitenkin siitä, että palvelu ei tämän sopimuksen mukaisesti käytettynä loukkaa Suomessa voimassa olevia kolmannen osapuolen patentti-, tekijän- tai muita immateriaalioikeuksia.

YTL sitoutuu puolustamaan kustannuksellaan kokeen laatijaa, jos häntä vastaan esitetään väite siitä, että palvelu loukkaa kolmannen osapuolen immateriaalioikeuksia Suomessa, edellyttäen kuitenkin että kokeen laatija ilman aiheetonta viivästystä ilmoittaa kirjallisesti YTL:lle esitetystä väitteestä ja antaa YTL:n käyttää vastaajan puhevaltaa sekä antaa YTL:lle sen pyynnöstä kaikki kokeen laatijan saatavissa olevat tarpeelliset tiedot ja avun sekä tarpeelliset valtuutukset.

Kokeen laatija on oikeutettu ryhtymään vaatimuksen johdosta välttämättömin toimenpiteisiin siihen saakka, kunnes YTL nimeää asiaa hoitavan tahon tai alkaa hoitaa asiaa itse. Kokeen laatija ei kuitenkaan voi sopia korvauksista tai myöntyä väitteisiin.

YTL vastaa tuomittujen tai sovittujen korvausten maksamisesta kolmannelle osapuolelle, edellyttäen että kokeen laatija on menetellyt edellä kerrotun mukaisesti.

YTL ei kuitenkaan vastaa väitteestä, joka:
(a) tehdään sellaisen tahon toimesta, jolla on määräysvalta kokeen laatijaan tai johon kokeen laatijalla on määräysvalta; (b) johtuu kokeen laatijan tai muun tahon kuin YTL:n palveluun tekemästä muutoksesta (c) johtuu siitä, että palvelua on käytetty yhdessä palveluun kuulumattoman tuotteen tai palvelun kanssa.

YTL vastaa immateriaalioikeuksien loukkauksista vain edellä kuvatussa laajuudessa.

Kokeen laatija vastaa laatimansa kokeen lainmukaisuudesta ja siitä, että hänellä on oikeus käyttää, syöttää palveluun materiaali ja julkaista materiaali.

Kokeen laatija sitoutuu puolustamaan kustannuksellaan YTL:ää, jos sitä vastaan esitetään väite siitä, että laadittu koe loukkaa lakia tai kolmannen osapuolen immateriaalioikeuksia Suomessa, edellyttäen kuitenkin että YTL ilman aiheetonta viivästystä ilmoittaa kirjallisesti kokeen laatijalle esitetystä väitteestä ja antaa kokeen laatijan käyttää vastaajan puhevaltaa sekä antaa kokeen laatijalle tämän pyynnöstä kaikki YTL:n saatavissa olevat tarpeelliset tiedot ja avun sekä tarpeelliset valtuutukset.

YTL on oikeutettu ryhtymään vaatimuksen johdosta välttämättömin toimenpiteisiin siihen saakka, kunnes kokeen laatija nimeää asiaa hoitavan tahon. YTL ei kuitenkaan voi sopia korvauksista tai myöntyä väitteisiin.

Kokeen laatija vastaa tuomittujen tai sovittujen korvausten maksamisesta kolmannelle osapuolelle, edellyttäen että YTL on menetellyt edellä kerrotun mukaisesti.

7. Palvelun muutokset

YTL:llä on oikeus muuttaa palvelun sisältöä ja tehdä siihen muutoksia.

8. Materiaalin poistaminen sekä lain- tai hyvän tavan vastainen materiaali

YTL voi poistaa palvelusta kokeen laatijan sinne siirtämää materiaalia ilman erillistä ilmoitusta, jos materiaali sisältää hyvän tavan tai lainvastaista aineistoa, palvelun tallennustila täyttyy tai palvelun suorituskyvyn ylläpitäminen edellyttää materiaalin poistamista. YTL ei ole velvollinen ilmoittamaan materiaalin poistamisesta tai suorittamaan korvauksia materiaalin poistamisen johdosta. Materiaalia säilytetään muutoin kolme kuukautta, jonka jälkeen se tuhotaan lopullisesti.

9. Oikeuspaikka ja sovellettava laki

Tähän käyttöoikeussopimukseen sovelletaan Suomen lakia, ja oikeuspaikka määräytyy lain mukaan.