Licensavtal för slutanvändare, version 1.5, provdeltagare

Sammanfattning av användarvillkoren

I studentexamen:

 • under provtillfället bör examinanden följa SEN:s och provövervakarnas anvisningar i provmiljön sparas provprestationerna, personuppgifter och uppgifter om examinandens dator
 • för att upptäcka fusk övervakas proven tekniskt och SEN sparar information om hur examinanden och hens dator fungerat

I Abitti-prov:

 • syftet med Abitti är att ge SEN en möjlighet att testa studentexamens provmiljö samt att ge examinander och gymnasier möjlighet att stifta bekantskap med provmiljön
 • i provmiljön sparas svaren, personuppgifter och uppgifter om provdeltagarens dator
  • uppgifterna sparas på datorn hos anordnaren av provet
  • uppgifterna kan överlämnas i krypterad form till SEN, som sparar dem i tre månader, varefter det kan förstöras slutgiltigt
  • SEN överlämnar uppgifterna till redigeraren av provet
 • deltagaren har rätt att använda examinandprogramvaran och skivavbilden som används för att leverera examinandprogramvaran för att säkerställa kompatibiliteten och för att delta i Abitti-prov
 • deltagaren får inte överlåta examinandprogramvaran vidare och inte heller dekonstruera eller utreda examinandprogramvarans struktur
 • SEN ansvarar inte för information som försvinner eller förstörs eller för annan skada som användningen av examinandprogramvaran eller skivavbilden kan ha orsakat. SEN ansvarar inte för ändringar i inställningar som gjorts för att starta datorn med examinandprogramvaran eller skivavbilden, eller för problem som detta kan ha orsakat
 • SEN garanterar inte att examinandprogramvaran eller skivavbilden är kompatibel med en viss dator.

Deltagaren i studentexamens prov (examinand)

1.1 Allmänt

Studentexamensnämnden (nedan SEN) ansvarar för verkställandet av studentexamen enligt lagen om studentexamen (502/2019).

Med studentexamens provmiljö menas de operativsystem som utvecklats av SEN, som har upplåtits till användning till de gymnasier som ordnar proven i studentexamen (nedan gymnasier). Dessutom ingår i provmiljön det lokala examensnätverk som kopplar ihop datorerna och som har byggts upp enligt SEN:s föreskrifter och anvisningar.

Deltagaren i studentexamensprov (nedan examinand) för till sitt bruk för ges under provtillfället av gymnasiet tillgång till examinandoperativsystemet i studentexamens provmiljö. Examinanderna ska under provtillfället följa SEN:s och provövervakarnas föreskrifter och anvisningar.

1.2 Insamling och utlämning av uppgifter

I studentexamens provmiljö sparas examinanders provprestationer, personuppgifter samt information från examinandens dator under provtillfället. Dessutom tas säkerhetskopior av uppgifterna enligt SEN:s föreskrifter. Syftet med behandlingen av personuppgifter i studentexamens provmiljö är verkställandet av studentexamen samt lagstadgade dataöverlämningar. SEN agerar som personuppgiftsansvarig för studentexamens provmiljö. Gymnasierna agerar som personuppgiftsbiträde för personuppgifterna.

Efter provtillfället flyttar gymnasiet uppgifterna till studentexamensregistret (L884/2017, 3. kap.). SEN agerar som registeransvarig och personuppgiftsansvarig för studentexamensregistret.

Personuppgifterna i studentexamens provmiljö överlämnas till provets övervakare under provtillfället. SEN överlämnar provprestationerna till de lärare som utför den preliminära bedömningen. Provprestationerna överlämnas till examinanden och vårdnadshavaren för en examinand som är under 18 i samband med att resultaten för studentexamen publiceras. Examinanders provprestationer är sekretessbelagda myndighetshandlingar (L621/1999, 24 § punkt 30).

Proven i studentexamen övervakas tekniskt. Genom teknisk övervakning uppstår information om beteendet av examinanden och hens dator under provprestationen. Syftet med den tekniska övervakningen är att märka fusk. Uppgifter som sparats genom den tekniska övervakningen är sekretessbelagda på basen av lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet (621/1999) 11 § punkt 1 och 24 § punkt 7 och 30.

Den registrerade har rätt att få bekräftelse på huruvida personuppgifter som rör hen håller på att behandlas. På rätten att få personuppgifter av SEN tillämpas vad som föreskrivs om offentlighet i myndigheternas verksamhet (L1050/2018, 28 §). Den registrerade har rätt att anföra besvär om en påstådd förseelse i behandlingen av personuppgifterna genom att klaga hos dataskyddsombudsmannen.

Tilläggsinformation gällande behandling av personuppgifter finns på sidan ylioppilastutkinto.fi.

Deltagaren i Abitti-provet

2.1 Allmänt

Med Abitti menas den examinand- och serverprogramvara, webbtjänst och dokumentation utvecklad av Studentexamensnämnden (nedan SEN) som upplåts för användning till anordnare av Abitti-prov, redigerare av Abitti-prov och deltagare i Abitti-prov. Abitti (a) möjliggör skapande och redigering av provuppgifter samt överföring av dem till serverprogramvaran, (b) visar provuppgifterna och bifogat material för provdeltagarna, (c) tar emot provsvaren, (d) övervakar provdeltagarens dator, (e) överför provprestationerna och övervakningsinformationen från provdeltagarens dator för bedömning och för att upptäcka fusk, (f) ger anvisningar i bruket av systemen. Syftet med Abitti är att ge SEN en möjlighet att testa studentexamens
provmiljö samt att ge examinander som kommer att delta i studentexamen och gymnasier som ordnar proven i studentexamen en möjlighet att stifta bekantskap med studentexamens provmiljö. Abitti och Abitti-logon är registrerade varumärken som registrerats av undervisnings- och kulturministeriet och som SEN administrerar. Mera detaljerad upplysning om användningen av varumärkena finns på sidan abitti.dev.

Med deltagare i Abitti-prov menas en person som stiftar bekantskap med studentexamens provmiljö genom att starta Abitti-systemets examinandprogramvara (nedan Examinandprogramvara) på sin dator.

SEN äger upphovsrätten och övriga immateriella rättigheter till Abitti. Examinandprogramvaran kan levereras förutom som installationspaket även i en skivavbild (nedan Skivavbild) som också innehåller programvara utgiven andra rättsinnehavare med separata licensvillkor. SEN ansvarar för att dessa licensvillkor ger minst samma rättigheter som SEN beviljar gällande Examinandprogramvaran. Detta avtal gäller inte dessa tredje parters programvara. SEN svarar också för att sådana villkor för användning av andra rättsinnehavares programvaror inte behöver godkännas separat.

Deltagaren i Abitti-provet godkänner villkoren för detta licensavtal och förbinder sig att iaktta dem genom att starta Examinandprogramvaran på datorn. Deltagaren i Abitti-provet ansvarar för den dator och dess programvaror som används och för att hen har rätt att använda den för att delta i provet genom att i den köra Examinandprogramvaran som nämns i detta avtal.

2.2 Licens som beviljas

Genom att godkänna detta licensavtal beviljar SEN deltagaren i Abitti-provet avgiftsfritt följande licensrättigheter som inte är exklusiva, som kan återkallas, som inte är överlåtbara och som gäller tills vidare:

 • Rätt att starta Examinandprogramvaran, ta del av och testa den för att säkerställa att den är kompatibel samt köra Examinandprogramvaran i den dator som används.
 • Rätt att använda Examinandprogramvaran för att delta i Abitti-prov.

Antalet Abitti-prov som avläggs av slutanvändaren är inte begränsat.

Det konstateras särskilt att deltagaren i Abitti-provet inte får sälja eller hyra ut Examinandprogramvaran eller överlåta eller vidarelicensera Examinandprogramvaran eller göra ändringar i Examinandprogramvaran. Den programvara utgiven av tredje part som finns på Skivavbilden omfattas av användarvillkoren för ifrågavarande programvara. SEN har separata licensavtal med leverantörerna av programvarorna 4F-Häfte, Casio ClassPad Manager, LoggerPro, MAOL digitabeller MarvinSketch och Texas Instruments TI-Nspire CAS och att dekonstruera
eller reda ut strukturen i koden av dessa programvaror är inte tillåtet om deras licensvillkor inte skilt tillåter det.

SEN förbehåller sig alla immateriella rättigheter till Examinandprogramvaran undantaget de rättigheter som tillhör tredje part och som oavsett detta avtal fortgår att tillhöra tredje part. SEN överlåter inga andra rättigheter till deltagaren i Abitti-provet utom de som uttryckligen beviljas enligt detta avtal.

Deltagaren i Abitti-provet överlåter inte immateriella rättigheter till SEN enligt detta avtal.

2.3 Insamling och utlämning av uppgifter

SEN agerar som personuppgiftsansvarig för Abitti. Anordnaren av Abitti-provet agerar som personuppgiftsbiträde för personuppgifterna.

Behandlingen av personuppgifter av deltagaren i Abitti-provet grundar sig på godkännandet av detta avtal. Personuppgifterna kommer från slutanvändarna, vilket medför att de är ansvariga för informationens autenticitet.

Deltagaren i Abitti-provet godkänner uttryckligen att SEN samlar in och sparar uppgifter om

 • datorn som används
  • gällande datorns komponenter
  • gällande datorns inställningar
  • gällande datorns bruk
 • svaren som matas in
 • deltagaren i Abitti-provet som matas in
  • för- och efternamn
  • e-postadress
  • personbeteckning.

Uppgifterna sparas på datorn hos anordnaren av Abitti-provet.

Uppgifterna som Examinandprogramvaran sparat om datorn används för att testa den tekniska övervakningen i studentexamens provmiljö. Utlämning av uppgifterna som  Examinandprogramvaran sparat är beroende av prövning enligt lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet (621/1999) 11 § punkt 1 och 24 § punkt 30.

Personuppgifter av deltagaren i Abitti-provet utlämnas under provtillfället till övervakare som nominerats av anordnaren av Abitti-provet. Svaren som deltagaren i Abitti-provet matat in samt hens personuppgifter, förutom personbeteckningen, utlämnas efter provtillfället till redigeraren av Abitti-provet.

SEN sparar svar som deltagaren i Abitti-provet har matat in i 3 månader, varefter det kan förstöras slutgiltigt.

Uppgifterna som sparats i Abitti kan förmedlas till läraren för ändamål relaterade till undervisning eller för akademisk forskning med tillstånd av SEN.

Uppgifterna som sparats i Abitti kan publiceras anonymt.

SEN kan koppla ihop uppgifter med deltagaren i Abitti-provet eller svaren i syfte att utveckla systemets
teknik eller prov.

En registrerad har rätt att av den personuppgiftsansvariga få en bekräftelse på att denne behandlar eller inte behandlar personuppgifter som gäller hen. Om hens personuppgifter behandlas skall hen få tillträde till dem. Begäran skall göras skriftligt till SEN. Den registrerade har rätt att anföra besvär om en påstådd förseelse i behandlingen av personuppgifterna genom att klaga hos dataskyddsombudsmannen.

Tilläggsinformation gällande behandling av personuppgifter finns på sidan abitti.fi.

2.4 Licensen upphör

När licensen har upphört att gälla enligt punkt 2.2 får deltagaren i Abitti-provet inte längre använda Examinandprogramvaran. Licensen upphör i alla fall att gälla 4 månader efter att SEN meddelat att licensen upphör eller att en ny version av Examinandprogramvaran publicerats på adressen abitti.fi.

Licensen upphör omedelbart om deltagaren i Abitti-provet använder Examinandprogramvaran i strid med detta licensavtal. SEN har också rätt att säga upp licensen för Examinandprogramvaran med omedelbar verkan, om det hävdas att Examinandprogramvaran kränker tredje parters immateriella rättigheter i Finland.

2.5 Ansvarsbegränsning

SEN ger inte deltagaren i Abitti-provet några som helst garantier. Det kan förekomma fel i Examinandprogramvaran eller Skivavbilden. SEN ansvarar inte för information som försvinner eller förstörs eller för annan skada som användningen av Examinandprogramvaran eller Skivavbilden kan orsaka. Det kan hända att datorns inställningar måste ändras för att starta Examinandprogramvaran eller Skivavbilden. SEN ansvarar inte för ändrade inställningar eller problem som dessa kan orsaka. SEN ansvarar inte för informationen på minnepinnarna eller för deras datasäkerheten.

SEN garanterar inte att Examinandprogramvaran eller Skivavbilden är kompatibel med en viss dator.

Särskilt skall det noteras att Abitti inte är avsedd för anordnande av viktiga prov utan skriftligt tillstånd som SEN beviljat anordnaren av Abitti-provet. Med viktiga prov avses prov som kan vara viktiga för provanordnaren eller provdeltagaren, och där provet kan vara avgörande till exempel för deltagarens studieplats eller examen.

SEN är inte skadeståndsskyldig för några som helst direkta eller indirekta skador som användningen av Examinandprogramvaran eller Skivavbilden orsakar, om tvingande lag inte föreskriver något annat.

2.6 Kränkningar av immateriella rättigheter

Till skillnad från punkt 2.4 ansvarar SEN dock för att Examinandprogramvaran, när den används enligt detta avtal, inte kränker tredje parters patent, upphovsrätt eller andra immateriella rättigheter som gäller i Finland.

SEN förbinder sig att på egen bekostnad försvara deltagaren i Abitti-provet mot påståenden om att Examinandprogramvaran kränker tredje parters immateriella rättigheter i Finland, förutsatt att deltagaren i Abitti-provet utan oskäligt dröjsmål skriftligen underrättar SEN om påståendet och ger SEN rätt att föra svarandens talan samt på SEN:s begäran lämnar all nödvändig information och hjälp som deltagaren i Abitti-provet har tillgång till samt nödvändiga fullmakter till SEN.

Deltagaren i Abitti-provet har rätt att vidta nödvändiga åtgärder på grund av yrkanden fram till dess att SEN utsett ett ombud för skötseln av ärendet eller sköter det själv. Deltagaren i Abitti-provet kan dock inte avtala om ersättningar eller foga sig till yrkanden.

SEN ansvarar för betalningen av utdömda eller avtalade ersättningar till tredje parter, förutsatt att deltagaren i Abitti-provet handlat på ovan nämnt sätt.

SEN ansvarar dock inte för yrkanden som

(a) framförs av en part som utövar bestämmande inflytande över deltagaren i Abitti-provet eller som deltagaren i Abitti-provet utövar bestämmande inflytande över; (b) beror på ändringar i Examinandprogramvaran som gjorts av deltagaren i Abitti-provet eller någon annan part än SEN; (c) beror på att Examinandprogramvaran använts med en produkt eller en tjänst som den inte är avsedd för eller (d) kunde ha undvikits genom att använda den nyaste versionen av Examinandprogramvaran.

SEN ansvarar för kränkningar av immateriella rättigheter endast i den ovan beskrivna omfattningen.

2.7 Behörig domstol och tillämplig lag

På detta licensavtal tillämpas finsk lag, och behörig domstol fastställs enligt lagen.