Loppukäyttäjän käyttöoikeussopimus, versio 1.2, kokeen suorittaja

1. Yleistä

Ohjelmistolla tarkoitetaan kokeen suorittamiseen tarkoitettua ylioppilastutkintolautakunnan (jäljempänä YTL) kehittämää ohjelmistoa sekä ohjelmistoon ja sen käyttöön liittyvää YTL:n laatimaa dokumentaatiota, joka on annettu kokeen järjestäjän, laatijan ja kokeen suorittajien käyttöön.

YTL omistaa sopimuksen kohteena olevien Ohjelmistojen tekijänoikeudet ja muut immateriaalioikeudet. Koeympäristön suoritusvaiheessa käytettävä Ohjelmisto sisältää myös muiden oikeudenhaltijoiden ohjelmistoja, joilla on omat käyttöoikeutensa. YTL vastaa siitä, että nämä oikeudet sallivat vähintään samat oikeudet, jotka YTL myöntää Ohjelmistolle. Tämä sopimus ei koske näitä kolmannen osapuolen ohjelmistoja. YTL vastaa myös siitä, että tällaisia muiden oikeudenhaltijoiden ohjelmistojen käyttämisen ehtoja ei tarvitse erikseen hyväksyä, tai että kokeen suorittajan pitää antaa erillinen hyväksyntä Abitti-kokeeseen kirjautumisen yhteydessä.

Kokeen suorittaja hyväksyy tämän käyttöoikeussopimuksen ehdot ja sitoutuu noudattamaan niitä käynnistämällä Ohjelmiston tietokoneella. Kokeen suorittaja vastaa käyttämästään koneesta ja sen ohjelmistoista ja siitä, että hänellä on oikeus käyttää tietokonetta kokeen suorittamiseen ajamalla siinä tässä sopimuksessa mainittuja Ohjelmistoja.

Kokeen suorittajalla tarkoitetaan henkilöä, joka lataa Ohjelmiston muistitikulta ja käyttää Ohjelmistoa kokeeseen vastaamiseen.

2. Myönnettävä käyttöoikeus

Hyväksymällä tämän käyttöoikeussopimuksen YTL myöntää kokeen suorittajalle ei yksinomaisen, peruutettavissa olevan, ei siirrettävissä olevan, ilmaisen, toistaiseksi voimassa olevan käyttöoikeuden:

  • Käynnistää Ohjelmisto, tutustua siihen ja koekäyttää sitä yhteensopivuuden varmistamiksi sekä suorittaa Ohjelmisto käytössään olevalla tietokoneella.
  • Käyttää Ohjelmistoa kokeen suorittamiseen.

Suoritettavien kokeiden lukumäärää ei ole rajoitettu.

Erityisesti todetaan, että kokeen suorittaja ei saa myydä tai vuokrata Ohjelmistoa tai luovuttaa tai edelleen lisensoida Ohjelmistoa, tehdä muutoksia Ohjelmistoon, tai purkaa tai selvittää Ohjelmiston ohjelmakoodin rakennetta. Samat rajoitukset koskevat myös Ohjelmiston osana olevia kolmansien ohjelmistoja.

Kaikki immateriaalioikeudet Ohjelmistoon säilyvät YTL:llä tai kolmannella taholla. YTL ei luovuta kokeen suorittajalle mitään muita oikeuksia kuin ne, jotka tässä sopimuksessa on nimenomaisesti myönnetty.

Kokeen suorittaja ei siirrä tämän sopimuksen perusteella immateriaalioikeuksia YTL:lle.

3. Tietojen kerääminen ja luovuttaminen edelleen

Kokeen suorittaja nimenomaisesti hyväksyy, että YTL kerää ja taltioi tietoja

  • kokeen suorittajan käyttämästä laitteesta koneen laitteistotietoja
  • koneen asetuksista
  • koneen käytöstä
  • kokeen suorituksesta.

Tiedot voidaan välittää opettajalle opetustehtäviin liittyviin tarkoituksiin tai akateemiseen tutkimukseen YTL:n myöntämällä luvalla.

Tietoja voidaan julkaista anonyymisti.

Tietoja voidaan yhdistää YTL:n toimesta kokeen suorittajaan tai koevastauksiin  järjestelmän tekniseen kehittämiseen tai kokeen kehittämiseen liittyvässä tarkoituksessa sekä sen vuoksi, että YTL voi noudattaa kolmansien oikeuksienomistajien kanssa solmimiaan sopimuksia.

4. Käyttöoikeuden päättyminen

Käyttöoikeus päättyy joka tapauksessa 4 kuukauden kuluttua siitä, kun YTL on ilmoittanut käyttöoikeuden päättymisestä tai Ohjelmiston uuden version julkaisemisesta www-sivuillaan osoitteessa

www.ylioppilastutkinto.fi.

Käyttöoikeus päättyy välittömästi, jos kokeen suorittaja käyttää Ohjelmistoa tämän käyttöoikeussopimuksen vastaisesti. YTL:llä on myös oikeus irtisanoa Ohjelmiston käyttöoikeus päättymään välittömästi, jos esitetään väite siitä, että Ohjelmisto loukkaa kolmannen osapuolen immateriaalioikeuksia Suomessa.

5. Vastuunrajoitus

YTL ei myönnä mitään takuuta kokeen suorittajalle. Ohjelmisto voi sisältää virheitä. YTL ei vastaa kadonneista tai tuhoutuneista tiedoista tai muusta vahingosta, jota Ohjelmiston käyttö saattaa aiheuttaa. Ohjelmiston käynnistäminen saattaa vaatia tietokoneen asetusten muuttamista. YTL ei vastaa näiden asetusmuutosten suorittamisesta eikä siitä mahdollisesti aiheutuvista ongelmista. YTL ei vastaa muistitikuilla olevista tiedoista tai niiden tietoturvasta. YTL ei takaa Ohjelmiston yhteensopivuutta minkään tietyn tietokoneen kanssa. Erityisesti huomautetaan, että Ohjelmistoa ei ole tarkoitettu tärkeiden kokeiden järjestämiseen ilman YTL:n kokeen järjestäjälle antamaa kirjallista lupaa. Tärkeillä kokeilla tarkoitetaan sellaisia kokeita, jotka voivat olla tärkeitä kokeen järjestäjän tai suorittajan kannalta, ja kokeen suorittajan oikeudet, esimerkiksi opiskelupaikka tai tutkinto, saattavat riippua näistä kokeista. YTL ei ole velvollinen suorittamaan Ohjelmiston käytön perusteella mitään vahingonkorvauksia suorista tai epäsuorista vahingoista, jollei pakottava laki toisin määrää.

6. Immateriaalioikeuksien loukkaukset

Kohdasta 4 poiketen YTL vastaa kuitenkin siitä, että Ohjelmisto ei tämän sopimuksen mukaisesti käytettynä loukkaa Suomessa voimassa olevia kolmannen osapuolen patentti-, tekijän- tai muita immateriaalioikeuksia.

YTL sitoutuu puolustamaan kustannuksellaan kokeen suorittajaa, jos häntä vastaan esitetään väite siitä, että Ohjelmisto loukkaa kolmannen osapuolen immateriaalioikeuksia Suomessa, edellyttäen kuitenkin että kokeen suorittaja ilman aiheetonta viivästystä ilmoittaa kirjallisesti YTL:lle esitetystä väitteestä ja antaa YTL:n käyttää vastaajan puhevaltaa sekä antaa YTL:lle tämän pyynnöstä kaikki kokeen suorittajan saatavissa olevat tarpeelliset tiedot ja avun sekä tarpeelliset valtuutukset.

Kokeen suorittaja on oikeutettu ryhtymään vaatimuksen johdosta välttämättömin toimenpiteisiin siihen saakka, kunnes YTL nimeää asiaa hoitavan tahon tai alkaa hoitaa asiaa itse. Kokeen suorittaja ei kuitenkaan voi sopia korvauksista tai myöntyä väitteisiin.

YTL vastaa tuomittujen tai sovittujen korvausten maksamisesta kolmannelle osapuolelle, edellyttäen että kokeen suorittaja on menetellyt edellä kerrotun mukaisesti.

YTL ei kuitenkaan vastaa väitteestä, joka:
(a) tehdään sellaisen tahon toimesta, jolla on määräysvalta kokeen suorittajaan tai johon kokeen suorittajalla on määräysvalta; (b) johtuu kokeen suorittajan tai muun tahon kuin YTL:n Ohjelmistoon tekemästä muutoksesta (c) johtuu siitä, että Ohjelmistoa on käytetty yhdessä Ohjelmistoon kuulumattoman tuotteen tai palvelun kanssa tai (d) olisi voitu välttää käyttämällä Ohjelmiston uusinta versiota.

YTL vastaa immateriaalioikeuksien loukkauksista vain edellä kuvatussa laajuudessa.

7. Oikeuspaikka ja sovellettava laki

Tähän käyttöoikeussopimukseen sovelletaan Suomen lakia, ja oikeuspaikka määräytyy lain mukaan.