Loppukäyttäjän käyttöoikeussopimus, versio 1.5, kokeeseen osallistuja

Tiivistelmä käyttöehdoista

Ylioppilastutkinnossa:

 • kokeen aikana kokelaan tulee noudattaa YTL:n ja valvojien ohjeita
 • koejärjestelmään tallennetaan koesuoritukset, henkilötietoja ja tietoja kokelaan tietokoneesta
 • vilpin havaitsemiseksi kokeen suorittamista valvotaan teknisesti ja YTL tallentaa tietoja kokelaan ja hänen tietokoneensa käyttäytymisestä

Abitti-kokeessa:

 • Abitin tarkoitus on antaa YTL:lle mahdollisuus testata ylioppilastutkinnon koejärjestelmää sekä antaa kokelaille ja lukioille mahdollisuus tutustua koejärjestelmään
 • koejärjestelmään tallennetaan vastaukset, henkilötietoja ja tietoja osallistujan tietokoneesta
  • tiedot tallennetaan kokeen järjestäjän laitteelle
  • tiedot voidaan kryptatussa muodossa siirtää YTL:lle, joka säilyttää niitä kolme kuukautta, jonka jälkeen ne voidaan tuhota
  • YTL luovuttaa tiedot kokeen laatijalle
 • osallistuja saa käyttää kokelasohjelmistoa ja kokelasohjelmiston jakamisessa käytettävää levynkuvaa yhteensopivuuden varmistamiseksi ja Abitti-kokeeseen osallistuakseen
 • osallistuja ei saa luovuttaa edelleen kokelasohjelmistoa eikä purkaa tai selvittää kokelasohjelmiston rakennetta
 • YTL ei vastaa kadonneista tai tuhoutuneista tiedoista tai muusta vahingosta, jota kokelasohjelmiston tai levynkuvan käyttö on saattanut aiheuttaa. YTL ei vastaa muutoksista, joita tietokoneen asetuksiin on tehty tietokoneen käynnistämiseksi kokelasohjelmistolla tai levynkuvalla, tai ongelmista, joita tämä voi aiheuttaa
 • YTL ei takaa kokelasohjelmiston tai levynkuvan yhteensopivuutta minkään yksittäisen tietokoneen kanssa.

1. Ylioppilastutkinnon kokeeseen osallistuja (kokelas)

1.1 Yleistä

Ylioppilastutkintolautakunta (jäljempänä YTL) vastaa ylioppilastutkinnon järjestämisestä ylioppilastutkinnosta annetun lain (502/2019) mukaisesti.

Ylioppilastutkinnon koejärjestelmällä tarkoitetaan YTL:n kehittämiä käyttöjärjestelmiä, jotka on annettu ylioppilastutkinnon järjestämisestä vastaavan lukiokoulutusta antavan oppilaitoksen (jäljempänä lukio) käyttöön. Lisäksi koejärjestelmään kuuluu tietokoneet yhdistävä paikallinen tutkintoverkko, joka on rakennettu YTL:n määräysten ja ohjeiden mukaisesti.

Ylioppilastutkinnon kokeeseen osallistuja (jäljempänä kokelas) saa lukiolta käyttöönsä koetilaisuuden ajaksi ylioppilastutkinnon koejärjestelmän kokelaskäyttöjärjestelmän. Kokelaan tulee koetilaisuudessa noudattaa YTL:n ja kokeen valvojien määräyksiä ja ohjeita.

1.2 Tietojen tallentaminen ja luovuttaminen edelleen

Ylioppilastutkinnon koejärjestelmään tallennetaan kokelaan koesuoritukset, henkilötietoja ja tietoja kokelaan tietokoneesta koetilaisuuden ajan. Lisäksi tiedoista tehdään varmuuskopioita YTL:n määräysten mukaisesti. Ylioppilastutkinnon koejärjestelmän henkilötietojen käsittelyn tarkoitus on ylioppilastutkinnon toimeenpano sekä lakisääteiset tietoluovutukset. YTL toimii ylioppilastutkinnon koejärjestelmän rekisterinpitäjänä. Lukiot toimivat henkilötietojen käsittelijöinä.

Koetilaisuuden jälkeen lukio siirtää tiedot ylioppilastutkintorekisteriin (L884/2017, 3. luku). YTL toimii ylioppilastutkintorekisterin rekisterinpitäjänä.

Ylioppilastutkinnon koejärjestelmän sisältämät henkilötiedot luovutetaan koetilaisuuden ajaksi kokeiden valvojille. YTL luovuttaa koetilaisuuden jälkeen koesuoritukset ja henkilötiedot alustavaa arvostelua suorittaville opettajille. Koesuoritukset luovutetaan kokelaille ja alle 18-vuotiaiden kokelaiden huoltajille ylioppilastutkinnon tulosten julkaisun yhteydessä. Kokelaan koesuoritukset ovat salassa pidettäviä viranomaisen asiakirjoja (L621/1999, 24 § 1 mom. kohta 30).

Ylioppilastutkinnon koejärjestelmää valvotaan teknisesti. Teknisen valvonnan myötä YTL tallettaa tietoa kokelaan ja hänen tietokoneensa käyttäytymisestä kokeen suorittamisen aikana. Teknisen valvonnan tarkoituksena on havaita kokelaan vilpillinen menettely. Teknisen valvonnan tiedot ovat salassa pidettäviä lain viranomaisten toiminnan julkisuudesta (621/1999) 11 § kohdan 1 ja 24 § kohdan 7 ja 30 perusteella.

Rekisteröidyllä on oikeus saada YTL:ltä vahvistus siitä, että häntä koskevia henkilötietoja käsitellään tai että niitä ei käsitellä. YTL:n henkilörekisterien sisältämien henkilötietojen salassapito ratkeaa julkisuuslainsäädännön perusteella (L1050/2018, 28 §). Jokaisella rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus väitetystä henkilötietojen käsittelyrikkomuksesta kantelemalla asiasta tietosuojavaltuutetulle.

Lisätietoja henkilötietojen käsittelystä löytyy sivulta www.ylioppilastutkinto.fi.

2. Abitti-kokeeseen osallistuja

2.1 Yleistä

Abitilla tarkoitetaan Ylioppilastutkintolautakunnan (jäljempänä YTL) laatimaa koeohjelmistoa, verkkopalvelua ja dokumentaatiota, joka on annettu Abitti-kokeen järjestäjän, Abitti-kokeen laatijan ja Abitti-kokeeseen osallistujan käyttöön. Abitti (a) mahdollistaa koetehtävien laatimisen ja siirtämisen palvelinohjelmistoon, (b) esittää koetehtävät ja -aineistot kokeen suorittajalle, (c) ottaa vastaan koevastaukset, (d) valvoo kokeeseen osallistujan tietokonetta, (e) siirtää koesuoritukset ja kokeen suorittajan tietokoneen valvontatiedot arvosteltavaksi ja vilpin tunnistamiseksi, (f) neuvoo järjestelmien käytössä. Abitin tarkoitus on antaa YTL:lle mahdollisuus testata ylioppilastutkinnon koejärjestelmää sekä antaa tuleville ylioppilastutkintoon osallistuville kokelaille ja kokeita järjestäville lukioille mahdollisuus tutustua ylioppilastutkinnon koejärjestelmään. Abitti ja Abitti-logo ovat opetus- ja kulttuuriministeriön rekisteröimiä tavaramerkkejä, joita YTL hallinnoi. Tarkemmat tiedot tavaramerkkien käytöstä löytää sivulla abitti.dev.

Abitti-kokeeseen osallistujalla tarkoitetaan henkilöä, joka tutustuu ylioppilastutkinnon koejärjestelmään käynnistämällä Abitti-järjestelmän kokelasohjelmiston (jäljempänä Kokelasohjelmisto) tietokoneelleen.

YTL omistaa Abitin tekijänoikeudet ja muut immateriaalioikeudet. Kokelasohjelmistoa voidaan jaella asennuspaketin lisäksi levynkuvassa, joka sisältää myös muiden oikeudenhaltijoiden ohjelmistoja (jäljempänä Levynkuva), joilla on omat käyttöoikeutensa. YTL vastaa siitä, että nämä oikeudet sallivat vähintään samat oikeudet, jotka YTL myöntää Kokelasohjelmistolle. Tämä sopimus ei koske näitä kolmannen osapuolen ohjelmistoja. YTL vastaa myös siitä, että tällaisia muiden oikeudenhaltijoiden ohjelmistojen käyttämisen ehtoja ei tarvitse hyväksyä.

Abitti-kokeeseen osallistuja hyväksyy tämän käyttöoikeussopimuksen ehdot ja sitoutuu noudattamaan niitä käynnistämällä Kokelasohjelmiston tietokoneella. Abitti-kokeeseen osallistuja vastaa käyttämästään tietokoneesta ja sen ohjelmistoista ja siitä, että hänellä on oikeus käyttää tietokonetta kokeeseen osallistumiseen ajamalla siinä tässä sopimuksessa mainittua Kokelasohjelmistoa.

2.2 Myönnettävä käyttöoikeus

Hyväksymällä tämän käyttöoikeussopimuksen YTL myöntää Abitti-kokeeseen osallistujalle ei yksinomaisen, peruutettavissa olevan, ei siirrettävissä olevan, ilmaisen, toistaiseksi voimassa olevan käyttöoikeuden:

 • käynnistää Kokelasohjelmisto, tutustua siihen ja koekäyttää sitä yhteensopivuuden varmistamiksi sekä suorittaa Kokelasohjelmistoa käytössään olevalla tietokoneella
 • käyttää Kokelasohjelmistoa Abitti-kokeeseen osallistumiseen.

Abitti-kokeiden lukumäärää, joihin loppukäyttäjä voi osallistua ei ole rajoitettu.

Erityisesti todetaan, että Abitti-kokeeseen osallistuja ei saa myydä tai vuokrata Kokelasohjelmistoa tai luovuttaa tai edelleen lisensoida Kokelasohjelmistoa tai tehdä muutoksia Kokelasohjelmistoon. Levynkuvan osana olevia kolmansien osapuolten ohjelmistoja koskevat näiden ohjelmistojen käyttöehdot. YTL:llä on omat erilliset lisenssisopimukset ohjelmistojen 4f-vihko, Casio ClassPad Manager, LoggerPro, MAOL digitaulukot, MarvinSketch ja Texas Instruments TI-Nspire CAS -toimittajien kanssa eikä näitä ohjelmistoja saa purkaa tai selvittää niiden ohjelmakoodin rakennetta elleivät niiden lisenssiehdot sitä erikseen salli.

Kaikki immateriaalioikeudet Kokelasohjelmistoon säilyvät YTL:llä lukuun ottamatta niitä oikeuksia, jotka kuuluvat kolmannelle osapuolelle ja jotka tästä sopimuksesta huolimatta säilyvät kolmannella osapuolella. YTL ei luovuta Abitti-kokeeseen osallistujalle mitään muita oikeuksia kuin ne, jotka tässä sopimuksessa on nimenomaisesti myönnetty.

Abitti-kokeeseen osallistuja ei siirrä tämän sopimuksen perusteella immateriaalioikeuksia YTL:lle.

2.3 Tietojen tallentaminen ja luovuttaminen edelleen

YTL toimii Abitin rekisterinpitäjänä. Abitti-kokeen järjestäjä toimii Abitti-kokeeseen osallistujien henkilötietojen käsittelijänä.

Abitti-kokeeseen osallistujan henkilötietojen käsittely perustuu tämän sopimuksen hyväksymiseen.
Abitti-kokeeseen osallistujien henkilötiedot ovat peräisin loppukäyttäjiltä itseltään, jolloin vastuu niiden
oikeellisuudesta on heillä.

Abitti-kokeeseen osallistuja nimenomaisesti hyväksyy, että YTL kerää ja käsittelee Abitti-kokeeseen osallistujan

 • käyttämästä tietokoneesta
  • tietoja tietokoneen laitteistosta
  • tietoja tietokoneen asetuksista
  • tietoja tietokoneen käytöstä
 • syöttämät vastaukset
 • syöttämät henkilötiedot
  • etu- ja sukunimi
  • sähköpostiosoite
  • henkilötunnus.

Tiedot tallennetaan Abitti-kokeen järjestäjän laitteelle.

Kokelasohjelmiston tietokoneista keräämää tietoa käytetään ylioppilastutkinoon koejärjestelmän teknisen valvonnan testaamiseen. Kokelasohjelmiston tietokoneista keräämät tiedot ovat harkinnanvaraisesti salassa pidettäviä viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain (621/1999) 11 § kohdan 1 ja 24 § kohdan 30 perusteella.

Abitti-kokeeseen osallistujien henkilötiedot luovutetaan koetilaisuuden ajaksi Abitti-kokeen järjestäjän nimeämille valvojille. Abitti-kokeeseen osallistujien syöttämät vastaukset sekä henkilötiedot, pois lukien henkilötunnus, luovutetaan koetilaisuuden jälkeen Abitti-kokeen laatijalle.

YTL säilyttää Abitti-kokeen osallistujan syöttämiä vastauksia 3 kuukautta, jonka jälkeen ne voidaan tuhota.

Abittiin tallentuneet tiedot voidaan välittää opetustehtäviin liittyviin tarkoituksiin tai akateemiseen tutkimukseen YTL:n myöntämällä luvalla.

Abittiin tallentuneita tietoja voidaan julkaista anonyymisti.

Tietoja voidaan yhdistää YTL:n toimesta Abitti-kokeeseen osallistujaan tai vastauksiinsa koejärjestelmän tekniseen kehittämiseen tai kokeiden kehittämiseen liittyvässä tarkoituksessa.

Rekisteröidyllä on oikeus saada YTL:ltä vahvistus siitä, että häntä koskevia henkilötietoja käsitellään tai että niitä ei käsitellä, ja jos näitä henkilötietoja käsitellään, oikeus saada pääsy henkilötietoihin. Pyyntö tulee osoittaa kirjallisesti YTL:lle. Jokaisella rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus väitetystä henkilötietojen käsittelyrikkomuksesta kantelemalla asiasta tietosuojavaltuutetulle.

Lisätietoja henkilötietojen käsittelystä löytyy sivulta www.abitti.fi.

2.4 Käyttöoikeuden päättyminen

Kun käyttöoikeus on päättynyt kohdan 2.2 mukaan, Abitti-kokeeseen osallistujan tulee lopettaa Kokelasohjelmiston käyttö. Käyttöoikeus päättyy 4 kuukauden kuluttua siitä, kun YTL on ilmoittanut käyttöoikeuden päättymisestä tai Kokelasohjelmiston uuden version julkaisemisesta osoitteessa www.abitti.fi.

Käyttöoikeus päättyy välittömästi, jos Abitti-kokeeseen osallistuja käyttää Kokelasohjelmistoa tämän käyttöoikeussopimuksen vastaisesti. YTL:llä on myös oikeus irtisanoa Kokelasohjelmiston käyttöoikeus päättymään välittömästi, jos esitetään väite siitä, että Kokelasohjelmisto loukkaa kolmannen osapuolen immateriaalioikeuksia Suomessa.

2.5 Vastuunrajoitus

YTL ei myönnä mitään takuuta Abitti-kokeeseen osallistujalle. Kokelasohjelmisto tai Levynkuva voivat sisältää virheitä. YTL ei vastaa kadonneista tai tuhoutuneista tiedoista tai muusta vahingosta, jota Kokelasohjelmiston tai Levynkuvan käyttö saattaa aiheuttaa. Kokelasohjelmiston tai Levynkuvan käynnistäminen saattaa vaatia tietokoneen asetusten muuttamista. YTL ei vastaa näiden asetusmuutosten suorittamisesta eikä siitä mahdollisesti aiheutuvista ongelmista. YTL ei vastaa muistitikuilla olevista tiedoista tai niiden tietoturvasta.

YTL ei takaa Kokelasohjelmiston tai Levynkuvan yhteensopivuutta minkään tietyn tietokoneen kanssa.

Erityisesti huomautetaan, että Abittia ei ole tarkoitettu tärkeiden kokeiden järjestämiseen ilman YTL:n Abitti-kokeen järjestäjälle antamaa kirjallista lupaa. Tärkeillä kokeilla tarkoitetaan sellaisia kokeita, jotka voivat olla tärkeitä kokeen järjestäjän tai suorittajan kannalta, ja kokeen suorittajan oikeudet, esimerkiksi opiskelupaikka tai tutkinto, saattavat riippua näistä kokeista.

YTL ei ole velvollinen suorittamaan Kokelasohjelmiston tai Levynkuvan käytön perusteella mitään vahingonkorvauksia suorista tai epäsuorista vahingoista, jollei pakottava laki toisin määrää.

2.6 Immateriaalioikeuksien loukkaukset

Kohdasta 2.4 poiketen YTL vastaa kuitenkin siitä, että Kokelasohjelmisto ei tämän sopimuksen mukaisesti käytettynä loukkaa Suomessa voimassa olevia kolmannen osapuolen patentti-, tekijän- tai muita immateriaalioikeuksia.

YTL sitoutuu puolustamaan kustannuksellaan Abitti-kokeeseen osallistujaa, jos häntä vastaan esitetään väite siitä, että Kokelasohjelmisto loukkaa kolmannen osapuolen immateriaalioikeuksia Suomessa, edellyttäen kuitenkin, että Abitti-kokeeseen osallistuja ilman aiheetonta viivästystä ilmoittaa kirjallisesti YTL:lle esitetystä väitteestä ja antaa YTL:n käyttää vastaajan puhevaltaa sekä antaa YTL:lle tämän pyynnöstä kaikki Abitti-kokeeseen osallistujan saatavissa olevat tarpeelliset tiedot ja avun sekä tarpeelliset valtuutukset.

Abitti-kokeeseen osallistuja on oikeutettu ryhtymään vaatimuksen johdosta välttämättömin toimenpiteisiin siihen saakka, kunnes YTL nimeää asiaa hoitavan tahon tai alkaa hoitaa asiaa itse. Abitti-kokeeseen osallistuja ei kuitenkaan voi sopia korvauksista tai myöntyä väitteisiin.

YTL vastaa tuomittujen tai sovittujen korvausten maksamisesta kolmannelle osapuolelle, edellyttäen että Abitti-kokeeseen osallistuja on menetellyt edellä kerrotun mukaisesti.

YTL ei kuitenkaan vastaa väitteestä, joka:

(a) tehdään sellaisen tahon toimesta, jolla on määräysvalta Abitti-kokeeseen osallistujaan tai johon Abitti-kokeeseen osallistujalla on määräysvalta; (b) johtuu Abitti-kokeeseen osallistujan tai muun tahon kuin YTL:n Abittiin tekemästä muutoksesta (c) johtuu siitä, että Abittia on käytetty yhdessä Abittiin kuulumattoman tuotteen tai palvelun kanssa tai (d) olisi voitu välttää käyttämällä Kokelasohjelmiston uusinta versiota.

YTL vastaa immateriaalioikeuksien loukkauksista vain edellä kuvatussa laajuudessa.

2.7 Oikeuspaikka ja sovellettava laki

Tähän käyttöoikeussopimukseen sovelletaan Suomen lakia, ja oikeuspaikka määräytyy lain mukaan.