Licensavtal för slutanvändare, version 1.4, provanordnare

Sammanfattning av användarvillkoren

I studentexamen:

 • gymnasiet agerar som personuppgiftsbiträde för personuppgifterna
 • provmiljön sparas provprestationerna, personuppgifter och uppgifter om examinandens dator
 • för att upptäcka fusk övervakas proven tekniskt av SEN

I Abitti-prov:

 • syftet med Abitti är att ge SEN en möjlighet att testa studentexamens provmiljö samt att ge examinander och gymnasier möjlighet att stifta bekantskap med provmiljön
 • provanordnaren får rätt att använda serverprogramvaran och skivavbilden som används för att leverera serverprogramvaran för att säkerställa kompatibiliteten och för att anordna Abitti-prov
 • provanordnaren får inte överlåta programvaran
 • provanordnaren agerar som personuppgiftsbiträde och SEN som personuppgiftsansvarig för personuppgifterna
 • i provmiljön sparas svaren, personuppgifter och uppgifter om provdeltagarens dator
  • uppgifterna sparas på datorn hos anordnaren av provet
  • uppgifterna kan överlämnas i krypterad form till SEN, som sparar dem i tre månader, varefter det kan förstöras slutgiltigt
  • SEN överlämnar uppgifterna till redigeraren av provet
 • SEN ansvarar inte för information som försvinner eller förstörs eller för annan skada som användningen av serverprogramvaran eller skivavbilden kan orsaka. SEN ansvarar inte för ändrade inställningar som gjorts för att starta datorn med serverprogramvaran eller skivavbilden
 • SEN garanterar inte att serverprogramvaran eller skivavbilden är kompatibel med en viss dator
 • serverprogramvaran inte är avsedd för anordnande av viktiga prov utan separat tillstånd av SEN.

1. Anordnaren av studentexamens prov (gymnasiet)

1.1 Allmänt

Studentexamensnämnden (nedan SEN) ansvarar för verkställandet av studentexamen enligt lagen om studentexamen (502/2019).

Med studentexamens provmiljö menas operativsystem som utvecklats av SEN, som har givits i bruk för läroanstalter som ger gymnasieutbildning och som ordnar proven i studentexamen (nedan gymnasier). Dessutom ingår i provmiljön det lokala examensnätverk som kopplar ihop datorerna och som har byggts upp enligt SEN:s föreskrifter och anvisningar.

Deltagaren i studentexamens prov (nedan examinand) för till sitt bruk för under provtillfället av gymnasiet studentexamens provmiljöns examinandoperativsystem.

1.2 Insamling och utlämning av uppgifter

I studentexamens provmiljö sparas examinanders provprestationer, personuppgifter samt information från examinandens dator under provtillfället. Dessutom tas säkerhetskopior av uppgifterna enligt SEN:s föreskrifter. Syftet med behandlingen av personuppgifter i studentexamens provmiljö är verkställandet av studentexamen samt lagstadgade dataöverlämningar. SEN agerar som personuppgiftsansvarig för studentexamens provmiljö. Gymnasierna agerar som personuppgiftsbiträde för personuppgifterna.

Efter provtillfället flyttar gymnasiet uppgifterna till studentexamensregistret (L884/2017, 3. kap.). SEN agerar som registeransvarig och personuppgiftsansvarig för studentexamensregistret.

Personuppgifterna i studentexamens provmiljö överlämnas till provets övervakare under provtillfället. SEN överlämnar provprestationerna till de lärare som utför den preliminära bedömningen. Provprestationerna överlämnas till examinanden och vårdnadshavaren för en examinand som är under 18 i samband med att resultaten för studentexamen publiceras. Examinanders provprestationer är sekretessbelagda myndighetshandlingar (L621/1999, 24 § punkt 30).

Studentexamensnämndens prov övervakas tekniskt. Genom teknisk övervakning uppstår information om beteendet av examinanden och hens dator under provprestationen. Syftet med den tekniska övervakningen är att märka fusk. Uppgifter som sparats genom den tekniska övervakningen är sekretessbelagda på basen av lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet (621/1999) 11 § punkt 1 och 24 § punkt 7 och 30.

Den registrerade har rätt att få bekräftelse på huruvida personuppgifter som rör hen håller på att behandlas. På rätten att få personuppgifter av SEN tillämpas vad som föreskrivs om offentlighet i myndigheternas verksamhet (L1050/2018, 28 §). Den registrerade har rätt att anföra besvär om en påstådd förseelse i behandlingen av personuppgifterna genom att klaga hos dataskyddsombudsmannen.

Tilläggsinformation gällande behandling av personuppgifter finns på sidan www.ylioppilastutkinto.fi.

2. Anordnaren av Abitti-provet

2.1 Allmänt

Med Abitti menas den examinand- och serverprogramvara, webbtjänst och dokumentation utvecklad av Studentexamensnämnden (nedan SEN) som upplåts för användning till anordnare av Abitti-prov, redigerare av Abitti-prov och deltagare i Abitti-prov. Abitti (a) möjliggör skapande och redigering av provuppgifter samt överföring av dem till serverprogramvaran, (b) visar provuppgifterna och bifogat material för provdeltagarna, (c) tar emot provsvaren, (d) övervakar provdeltagarens dator, (e) överför provprestationerna och övervakningsinformationen från provdeltagarens dator för bedömning och för att upptäcka fusk, (f) ger anvisningar i bruket av systemen. Syftet med Abitti är att ge SEN en möjlighet att testa studentexamens provmiljö samt att ge examinander som kommer att delta i studentexamen och gymnasier som ordnar proven i studentexamen en möjlighet att stifta bekantskap med studentexamens provmiljö. Abitti och Abitti-logon är registrerade varumärken som registrerats av undervisnings- och kulturministeriet och som SEN administrerar. Mera detaljerad upplysning om användningen av varumärkena finns på sidan abitti.dev.

Med anordnaren av Abitti-provet menas en person som stiftar bekantskap med studentexamens provmiljö genom att starta Abitti-systemets serverprogramvaran (nedan Serverprogramvara) på sin dator.

SEN äger upphovsrätten och övriga immateriella rättigheter till Abitti. Serverprogramvaran levereras i en skivavbild (nedan Skivavbild) som innehåller även programvara av andra rättsinnehavare med separata licensvillkor. SEN ansvarar för att dessa licensvillkor ger minst samma rättigheter som SEN beviljar Serverprogramvaran. Detta avtal gäller inte dessa tredje parters programvaror. SEN svarar också för att sådana villkor för användning av andra rättsinnehavares programvaror inte behöver godkännas separat.

Anordnaren av Abitti-provet godkänner villkoren för detta licensavtal och förbinder sig att iaktta dem genom att starta Serverprogramvaran på datorn. Anordnaren av Abitti-provet ansvarar för den dator och dess programvaror som används och för att hen har rätt att använda den för att delta i provet genom att i den köra Serverprogramvaran som nämns i detta avtal.

2.2 Licens som beviljas

Genom att godkänna detta licensavtal beviljar SEN anordnaren av Abitti-provet avgiftsfritt följande licensrättigheter som inte är exklusiva, som kan återkallas, som inte är överlåtbara och som gäller tills vidare:

 • Rätt att starta Serverprogramvaran, ta del av och testa den för att säkerställa att den är kompatibel samt köra Serverprogramvaran i den dator som används.
 • Rätt att använda Serverprogramvaran för att anordna Abitti-prov.

Antalet Abitti-prov som kan anordnas är inte begränsat.

Det konstateras särskilt att anordnaren av Abitti-provet inte får sälja eller hyra ut Serverprogramvaran eller överlåta eller vidarelicensera Serverprogramvaran eller göra ändringar i Serverprogramvaran.

SEN eller tredje part förbehåller sig alla immateriella rättigheter till Abitti. SEN överlåter inga andra rättigheter till anordnaren av Abitti-provet utom de som uttryckligen beviljas enligt detta avtal.

2.3 Insamling och utlämning av uppgifter

SEN agerar som personuppgiftsansvarig för Abitti. Anordnaren av Abitti-provet agerar som personuppgiftsbiträde för personuppgifterna.

Behandlingen av personuppgifter av deltagaren i Abitti-provet grundar sig på godkänt avtal. Personuppgifterna kommer från slutanvändarna, vilket medför att de är ansvariga för informationens autenticitet.

Deltagaren i Abitti-provet godkänner uttryckligen att SEN samlar in och sparar uppgifter om

 • datorn som används
  • gällande datorns komponenter
  • gällande datorns inställningar
  • gällande datorns bruk
 • svaren som matas in
 • deltagaren i Abitti-provet som matas in
  • för- och efternamn
  • e-postadress
  • personbeteckning.

Uppgifterna sparas i krypterad form på datorn hos anordnaren av Abitti-provet.

Anordnaren av Abitti-provet accepterar att SEN samlar in och sparar uppgifter om den dator som anordnaren av Abitti-provet använder samt uppgifter om datorns inställningar och användningen av den under provet. Anordnaren av Abitti-provet försäkrar att den har tillstånd av användaren till den använda datorn att godkänna utlämning av uppgifter.

Personuppgifter av deltagaren i Abitti-provet utlämnas under provtillfället till övervakare som nominerats av anordnaren av Abitti-provet. Svaren som deltagaren i Abitti-provet matat in samt hens personuppgifter, förutom personbeteckningen, utlämnas efter provtillfället till redigeraren av Abitti-provet.

Uppgifterna som sparats i Abitti kan förmedlas till läraren för ändamål relaterade till undervisning eller för akademisk forskning med tillstånd av SEN.

Uppgifterna som sparats i Abitti kan publiceras anonymt.

SEN kan koppla ihop uppgifter med deltagaren i Abitti-provet eller svaren i syfte att utveckla systemets teknik eller prov.

En registrerad har rätt att av den personuppgiftsansvariga få en bekräftelse på att denne behandlar eller inte behandlar personuppgifter som gäller hen. Om hens personuppgifter behandlas skall hen få tillträde till dem. Begäran skall göras skriftligt till SEN. Den registrerade har rätt att anföra besvär om en påstådd förseelse i behandlingen av personuppgifterna genom att klaga hos dataskyddsombudsmannen.

Tilläggsinformation gällande behandling av personuppgifter finns på sidan www.abitti.fi.

2.4 Licensen upphör

När licensen har upphört att gälla enligt punkt 2.2 får anordnaren av Abitti-provet inte längre använda Serverprogramvaran. Licensen upphör i alla fall att gälla 4 månader efter att SEN meddelat att licensen upphör eller att en ny version av Serverprogramvaran publicerats på adressen abitti.fi.

Licensen upphör i alla fall omedelbart om anordnaren av Abitti-provet använder Serverprogramvaran i strid med detta licensavtal. SEN har också rätt att säga upp licensen för Serverprogramvaran med omedelbar verkan, om det hävdas att Programvaran kränker tredje parters immateriella rättigheter i Finland.

2.5 Ansvarsbegränsning

SEN ger inte anordnaren av Abitti-provet några som helst garantier. Det kan förekomma fel i Serverprogramvaran eller Skivavbilden. SEN ansvarar inte för information som försvinner eller förstörs eller för annan skada som användningen av Serverprogramvaran eller Skivavbilden kan orsaka. Det kan hända att datorns inställningar måste ändras för att starta Serverprogramvaran eller Skivavbilden. SEN ansvarar inte för ändrade inställningar eller problem som dessa kan orsaka. SEN ansvarar inte för information på USB-enheterna eller för informationssäkerheten.

SEN garanterar inte att Serverprogramvaran eller Skivavbilden är kompatibel med en viss dator.

Särskilt skall det noteras att Serverprogramvaran inte är avsedd för anordnande av viktiga prov utan skriftligt tillstånd som SEN beviljat anordnaren av Abitti-provet. Med viktiga prov avses prov som kan vara viktiga för provanordnaren eller provdeltagaren, och där provet kan vara avgörande till exempel för deltagarens studieplats eller examen.

SEN är inte skadeståndsskyldig för några som helst direkta eller indirekta skador som användningen av Serverprogramvaran eller Skivavbilden orsakar, om tvingande lag inte föreskriver något annat.

2.6 Kränkningar av immateriella rättigheter

Till skillnad från punkt 2.4 ansvarar SEN dock för att Serverprogramvaran, när den används enligt detta avtal, inte kränker tredje parters patent, upphovsrätt eller andra immateriella rättigheter som gäller i Finland.

SEN förbinder sig att på egen bekostnad försvara anordnaren av Abitti-provet mot påståenden om att Serverprogramvaran kränker tredje parters immateriella rättigheter i Finland, förutsatt att anordnaren av Abitti-provet utan oskäligt dröjsmål skriftligen underrättar SEN om påståendet och ger SEN rätt att föra svarandens talan samt på SEN:s begäran lämnar all nödvändig information och hjälp som anordnaren av Abitti-provet har tillgång till samt nödvändiga fullmakter till SEN.

Anordnaren av Abitti-provet har rätt att vidta nödvändiga åtgärder på grund av yrkanden fram till dess att SEN utsett ett ombud för skötseln av ärendet eller sköter det själv. Anordnaren av Abitti-provet kan dock inte avtala om ersättningar eller gå med på yrkanden.

SEN ansvarar för betalningen av utdömda eller avtalade ersättningar till tredje parter, förutsatt att anordnaren av Abitti-provet handlat på ovan nämnt sätt.

SEN ansvarar dock inte för yrkanden som
(a) framförs av en part som utövar bestämmande inflytande över anordnaren av Abitti-provet eller som anordnaren av Abitti-provet utövar bestämmande inflytande över; (b) beror på ändringar i Serverprogramvaran som gjorts av anordnaren av Abitti-provet eller någon annan part än SEN; (c) beror på att Serverprogramvaran använts med en produkt eller en tjänst som den inte är avsedd för eller (d) kunde ha undvikits genom att använda den nyaste versionen av Serverprogramvaran.

SEN ansvarar för kränkningar av immateriella rättigheter endast i den ovan beskrivna omfattningen.

2.7 Behörig domstol och tillämplig lag

På detta licensavtal tillämpas finsk lag, och behörig domstol fastställs enligt lagen.