Licensavtal för slutanvändare, version 1.2, provanordnare

1. Allmänt

Med programvara avses Studentexamensnämndens (nedan SEN) serverprogramvara (A) som används vid avläggande av prov i provmiljöer samt programvara för nedladdning av server- och kundprogramvara (B) som används vid avläggande och kopiering av prov samt SEN:s dokumentation om programvaran och användningen av den som ges till dem som anordnar, redigerar och avlägger prov.

SEN äger upphovsrätten och övriga immateriella rättigheter till den Programvara som är föremål för avtalet. Den serverprogramvara som används för att avlägga prov i provmiljöer innehåller också programvara (med öppen källkod) av andra rättsinnehavare med separata licensvillkor. SEN ansvarar för att dessa licensvillkor ger minst samma rättigheter som SEN beviljar Programvaran. Detta avtal omfattar inte programvara av tredje parter. SEN svarar också för att sådana villkor för användning av andra rättsinnehavares programvaror inte behöver godkännas separat och för att provredigeraren/-bedömaren ger ett separat godkännande i anslutning till installationen/uppdateringen av AbittiUSB.

Provanordnaren godkänner villkoren för detta licensavtal och förbinder sig att iaktta dem genom att installera och använda den programvara som är avsedd för kopiering eller genom att starta den programvara som används för avläggande av prov i servermiljön.

Med provanordnare avses personer som använder Programvaran för syften som avses i detta avtal.

2. Licens som beviljas

Genom att godkänna detta licensavtal beviljar SEN provanordnaren avgiftsfritt följande tillsvidare gällande licensrättigheter. De kan återkallas och är inte exklusiva eller överlåtbara:

• Rätt att installera Programvaran på en dator för nedladdning och kopiering av den server- och kundprogramvara som används när prov avläggs.
• Rätt att använda Programvaran för avläggande av prov i sin verksamhet genom att överlåta serverprogramvaran till provdeltagarna i samma fastighet.
• Rätt att installera den Programvara som behövs för avläggande av prov på USB-enheter och dela ut dem till dem som avlägger provet.

Antalet personer som avlägger prov eller antalet prov är inte begränsat.

Det konstateras särskilt att provanordnaren inte får ta ut vederlag för användningen av Programvaran, sälja eller hyra ut Programvaran eller överlåta eller vidarelicensera Programvaran, göra ändringar i Programvaran, nedmontera eller reda ut strukturen hos Programvarans kod. För tydlighets skull konstateras det att provdeltagarna får egna kopior av Programvaran för avläggandet av provet.

SEN eller tredje part förbehåller sig alla immateriella rättigheter till Programvaran. SEN överlåter inga andra rättigheter till provanordnaren utom de som uttryckligen beviljas enligt detta avtal.

3. Insamling och utlämning av uppgifter

Provanordnaren accepterar att SEN samlar in och sparar uppgifter om den dator som provanordnaren använder samt uppgifter om datorns inställningar och användningen av den under provet. Uppgifterna kan publiceras anonymt. SEN kan koppla ihop uppgifter med avläggaren av provet eller provsvaren i syfte att utveckla systemets teknik eller provet och på grund av att SEN iakttar de avtal som den har ingått med tredje rättsinnehavare. Uppgifter kan med tillstånd av SEN användas för akademisk forskning. Provanordnaren försäkrar att den har tillstånd av användaren till den använda datorn att godkänna utlämning av uppgifter.

4. Licensen upphör

När licensen har upphört att gälla enligt punkt 2 får provanordnaren inte längre använda Programvaran. Licensen upphör att gälla även 4 månader efter att SEN meddelat att licensen upphör eller att en ny version av Programvaran publicerats på SEN:s webbplats

www.abitti.fi.

Licensen upphör i alla fall omedelbart om provanordnaren använder Programvaran i strid med detta licensavtal. SEN har också rätt att säga upp licensen för Programvaran med omedelbar verkan, om det hävdas att Programvaran kränker tredje parters immateriella rättigheter i Finland.

5. Ansvarsbegränsning

SEN ger inte provanordnaren några som helst garantier. Programvaran kan innehålla fel, och vid kopiering på USB-enheten skriver Programvaran över material som tidigare sparats på den. SEN ansvarar inte för information som försvinner eller förstörs eller för annan skada som användningen av Programvaran kan orsaka. Det kan hända att datorns inställningar måste ändras för att starta Programvaran. SEN ansvarar inte för ändrade inställningar eller problem som dessa kan orsaka. SEN garanterar inte att Programvaran är kompatibel med en viss dator. Användaren ska särskilt notera att Programvaran inte är avsedd för anordnande av viktiga prov. Med viktiga prov avses prov som kan vara viktiga för provanordnaren eller provdeltagaren, och där provet kan vara avgörande till exempel för deltagarens studieplats eller examen. SEN är inte skadeståndsskyldig för några som helst direkta eller indirekta skador som användningen av Programvaran orsakar, om tvingande lag inte föreskriver något annat.

6. Kränkningar av immateriella rättigheter

Till skillnad från punkt 4 ansvarar SEN dock för att Programvaran, när den används enligt detta avtal, inte kränker tredje parters patent, upphovsrätt eller andra immateriella rättigheter som gäller i Finland.

SEN förbinder sig att på egen bekostnad försvara provanordnaren mot påståenden om att Programvaran kränker tredje parters immateriella rättigheter i Finland. Detta förutsätter dock att provanordnaren utan oskäligt dröjsmål skriftligen underrättar SEN om påståendet och ger SEN rätt att föra svarandens talan samt på SEN:s begäran lämnar all nödvändig information och hjälp som provanordnaren har tillgång till samt nödvändiga fullmakter till SEN.

Provanordnaren har rätt att vidta nödvändiga åtgärder på grund av yrkanden fram till dess att SEN utsett ett ombud för skötseln av ärendet eller sköter det själv. Provanordnaren kan dock inte avtala om ersättningar eller gå med på yrkanden.

SEN ansvarar för betalningen av utdömda eller avtalade ersättningar till tredje parter, förutsatt att provanordnaren handlat på ovan nämnt sätt.

SEN ansvarar dock inte för yrkanden som
(a) framförs av en part som utövar bestämmande inflytande över provanordnaren eller som provanordnaren utövar bestämmande inflytande över; (b) beror på ändringar i Programvaran som gjorts av provanordnaren eller någon annan part än SEN; (c) beror på att Programvaran använts med en produkt eller en tjänst som den inte är avsedd för eller (d) kunde ha undvikits genom att använda den nyaste versionen av Programvaran.

SEN ansvarar för kränkningar av immateriella rättigheter endast i den ovan beskrivna omfattningen.

7. Behörig domstol och tillämplig lag

På detta licensavtal tillämpas finsk lag, och behörig domstol fastställs enligt lagen.