Loppukäyttäjän käyttöoikeussopimus, versio 1.4, kokeen järjestäjä

Tiivistelmä käyttöehdoista

Ylioppilastutkinnossa:

 • lukio toimii henkilötietojen käsittelijänä
 • koejärjestelmään tallennetaan koesuoritukset, henkilötietoja ja tietoja kokelaan tietokoneesta
 • YTL valvoo koejärjestelmää teknisesti vilpin havaitsemiseksi

Abitti-kokeessa:

 • Abitin tarkoitus on antaa YTL:lle mahdollisuus testata ylioppilastutkinnon koejärjestelmää sekä antaa kokelaille ja lukioille mahdollisuus tutustua koejärjestelmään
 • kokeen järjestäjä saa käyttää palvelinohjelmistoa ja palvelinohjelmiston jakamisessa käytettävää levynkuvaa yhteensopivuuden varmistamiseksi ja Abitti-kokeen järjestämiseksi
 • kokeen järjestäjä ei saa luovuttaa edelleen palvelinohjelmistoa
 • kokeen järjestäjä toimii henkilötiedon käsittelijänä ja YTL rekisterin pitäjänä
 • koejärjestelmään tallennetaan vastaukset, henkilötietoja ja tietoja osallistujan tietokoneesta
  • tiedot tallennetaan kokeen järjestäjän laitteelle
  • tiedot voidaan kryptatussa muodossa siirtää YTL:lle, joka säilyttää niitä kolme kuukautta, jonka jälkeen ne voidaan tuhota
  • YTL luovuttaa tiedot kokeen laatijalle
 • YTL ei vastaa kadonneista tai tuhoutuneista tiedoista tai muusta vahingosta, jota palvelinohjelmiston tai levynkuvan käyttö on saattanut aiheuttaa. YTL ei vastaa muutoksista, joita tietokoneen asetuksiin on tehty tietokoneen käynnistämiseksi palvelinohjelmistolla tai levynkuvalla
 • YTL ei takaa palvelinohjelmiston tai levynkuvan yhteensopivuutta minkään yksittäisen tietokoneen kanssa
 • palvelinohjelmistoa ei ole tarkoitettu tärkeän kokeen järjestämiseksi ilman erillistä YTL:n lupaa.

1. Ylioppilastutkinnon järjestämisestä vastaava lukiokoulutusta antava oppilaitos (lukio)

1.1 Yleistä

Ylioppilastutkintolautakunta (jäljempänä YTL) vastaa ylioppilastutkinnon järjestämisestä ylioppilastutkinnosta annetun lain (502/2019) mukaisesti.

Ylioppilastutkinnon koejärjestelmällä tarkoitetaan YTL:n kehittämiä käyttöjärjestelmäjakeluja, jotka on annettu ylioppilastutkinnon järjestämisestä vastaavan lukiokoulutusta antavan oppilaitoksen (jäljempänä lukio) käyttöön. Lisäksi koejärjestelmään kuuluu tietokoneet yhdistävä paikallinen tutkintoverkko, joka on rakennettu YTL:n määräysten ja ohjeiden mukaisesti.

Ylioppilastutkinnon kokeeseen osallistuja (jäljempänä kokelas) saa lukiolta käyttöönsä koetilaisuuden ajaksi ylioppilastutkinnon koejärjestelmän kokelaskäyttöjärjestelmän.

1.2 Tietojen tallentaminen ja luovuttaminen edelleen

Ylioppilastutkinnon koejärjestelmään tallennetaan kokelaan koesuoritukset, henkilötietoja ja tietoja kokelaan tietokoneesta koetilaisuuden ajan. Lisäksi tiedoista tehdään varmuuskopioita YTL:n määräysten mukaisesti. Ylioppilastutkinnon koejärjestelmän henkilötietojen käsittelyn tarkoitus on ylioppilastutkinnon toimeenpano sekä lakisääteiset tietoluovutukset. YTL toimii ylioppilastutkinnon koejärjestelmän rekisterinpitäjänä. Lukio toimii henkilötietojen käsittelijänä.

Koetilaisuuden jälkeen lukio siirtää tiedot ylioppilastutkintorekisteriin (L884/2017, 3. luku). YTL toimii ylioppilastutkintorekisterin rekisterinpitäjänä.

Ylioppilastutkinnon koejärjestelmän sisältämät henkilötiedot luovutetaan koetilaisuuden ajaksi kokeiden valvojille. YTL luovuttaa koetilaisuuden jälkeen koesuoritukset ja henkilötiedot alustavaa arvostelua suorittaville opettajille. Koesuoritukset luovutetaan kokelaille ja alle 18-vuotiaiden kokelaiden huoltajille ylioppilastutkinnon tulosten julkaisun yhteydessä. Kokelaan koesuoritukset ovat salassa pidettäviä viranomaisen asiakirjoja (L621/1999, 24 § 1 mom. kohta 30).

Ylioppilastutkinnon koejärjestelmää valvotaan teknisesti. Teknisen valvonnan myötä YTL tallettaa tietoa kokelaan ja hänen tietokoneensa käyttäytymisestä kokeen suorittamisen aikana. Teknisen valvonnan tarkoituksena on havaita kokelaan vilpillinen menettely. Teknisen valvonnan tiedot ovat salassa pidettäviä lain viranomaisten toiminnan julkisuudesta (621/1999) 11 § kohdan 1 ja 24 § kohdan 7 ja 30 perusteella.

Rekisteröidyllä on oikeus saada YTL:ltä vahvistus siitä, että häntä koskevia henkilötietoja käsitellään tai että niitä ei käsitellä. YTL:n henkilörekisterien sisältämien henkilötietojen salassapito ratkeaa julkisuuslainsäädännön perusteella (L1050/2018, 28 §). Jokaisella rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus väitetystä henkilötietojen käsittelyrikkomuksesta kantelemalla asiasta tietosuojavaltuutetulle.

Lisätietoja henkilötietojen käsittelystä löytyy sivulta www.ylioppilastutkinto.fi.

2. Abitti-kokeen järjestäjä

2.1 Yleistä

Abitilla tarkoitetaan Ylioppilastutkintolautakunnan (jäljempänä YTL) kehittämiä kokelas- ja palvelinohjelmistoa, verkkopalvelua ja dokumentaatiota, joka on annettu Abitti-kokeen järjestäjän, Abitti-kokeen laatijan ja Abitti-kokeeseen osallistujan käyttöön. Abitti (a) mahdollistaa koetehtävien laatimisen ja siirtämisen palvelinohjelmistoon, (b) esittää koetehtävät ja -aineistot kokeen suorittajalle, (c) ottaa vastaan koevastaukset, (d) valvoo kokelaan tietokonetta, (e) siirtää koesuoritukset ja kokeen suorittajan tietokoneen valvontatiedot arvosteltavaksi ja vilpin tunnistamiseksi, (f) neuvoo järjestelmien käytössä. Abitin tarkoitus on antaa YTL:lle mahdollisuus testata ylioppilastutkinnon koejärjestelmää sekä antaa tuleville ylioppilastutkintoon osallistuville kokelaille ja kokeita järjestäville lukioille mahdollisuus tutustua ylioppilastutkinnon koejärjestelmään. Abitti ja Abitti-logo ovat opetus- ja kulttuuriministeriön rekisteröimiä tavaramerkkejä, joita YTL hallinnoi. Tarkemmat tiedot tavaramerkkien käytöstä löytyvät sivulla abitti.dev.

Abitti-kokeen järjestäjällä tarkoitetaan henkilöä, joka tutustuu ylioppilastutkinnon koejärjestelmään käynnistämällä Abitti-järjestelmän palvelinohjelmiston (jäljempänä Palvelinohjelmisto) tietokoneelleen.

YTL omistaa Abitin tekijänoikeudet ja muut immateriaalioikeudet. Palvelinohjelmisto jaellaan levynkuvassa, joka sisältää myös muiden oikeudenhaltijoiden ohjelmistoja (jäljempänä Levynkuva), joilla on omat käyttöoikeutensa. YTL vastaa siitä, että nämä oikeudet sallivat vähintään samat oikeudet, jotka YTL myöntää Palvelinohjelmistolle. Tämä sopimus ei koske näitä kolmannen osapuolen ohjelmistoja. YTL vastaa myös siitä, että tällaisia muiden oikeudenhaltijoiden ohjelmistojen käyttämisen ehtoja ei tarvitse hyväksyä.

Abitti-kokeen järjestäjä hyväksyy tämän käyttöoikeussopimuksen ehdot ja sitoutuu noudattamaan niitä käynnistämällä Palvelinohjelmiston tietokoneella. Abitti-kokeen järjestäjä vastaa käyttämästään tietokoneesta ja sen ohjelmistoista ja siitä, että hänellä on oikeus käyttää tietokonetta kokeeseen osallistumiseen ajamalla siinä tässä sopimuksessa mainittua Palvelinohjelmistoa.

2.2 Myönnettävä käyttöoikeus

Hyväksymällä tämän käyttöoikeussopimuksen YTL myöntää Abitti-kokeen järjestäjälle toistaiseksi voimassa olevan, peruutettavissa olevan, ei yksinomaisen, ei siirrettävissä olevan, ilmaisen käyttöoikeuden:

 • käynnistää Palvelinohjelmisto, tutustua siihen ja koekäyttää sitä yhteensopivuuden varmistamiksi sekä suorittaa Palvelinohjelmistoa käytössään olevalla tietokoneella
 • käyttää Palvelinohjelmistoa Abitti-kokeen järjestämiseen.

Järjestettävien Abitti-kokeiden lukumäärää ei ole rajoitettu.

Erityisesti todetaan, että Abitti-kokeen järjestäjä ei saa periä vastiketta Palvelinohjelmiston käytöstä, myydä tai vuokrata Palvelinohjelmistoa tai luovuttaa tai edelleen lisensoida Palvelinohjelmistoa tai tehdä muutoksia Palvelinohjelmistoon.

Kaikki immateriaalioikeudet Kokelasohjelmistoon säilyvät YTL:llä lukuun ottamatta niitä oikeuksia, jotka kuuluvat kolmannelle osapuolelle ja jotka tästä sopimuksesta huolimatta säilyvät kolmannella osapuolella. YTL ei luovuta Abitti-kokeen järjestäjälle mitään muita oikeuksia kuin ne, jotka tässä sopimuksessa on nimenomaisesti myönnetty.

2.3 Tietojen kerääminen ja luovuttaminen edelleen

YTL toimii Abitin rekisterinpitäjänä. Abitti-kokeen järjestäjä toimii henkilötietojen käsittelijänä.

Abitti-kokeeseen osallistujan henkilötietojen käsittely perustuu sopimuksen hyväksymiseen. Abitti-kokeeseen osallistujien henkilötiedot ovat peräisin loppukäyttäjiltä itseltään, jolloin vastuu niiden oikeellisuudesta on heillä.

Abitti-kokeeseen osallistuja nimenomaisesti hyväksyy, että YTL kerää ja käsittelee Abitti-kokeeseen osallistujan

 • käyttämästä tietokoneesta
  • tietoja tietokoneen laitteistosta
  • tietoja tietokoneen asetuksista
  • tietoja tietokoneen käytöstä
 • syöttämät vastaukset
 • syöttämät henkilötiedot
  • etu- ja sukunimi
  • sähköpostiosoite
  • henkilötunnus.

Tiedot tallennetaan kryptatussa muodossa Abitti-kokeen järjestäjän laitteelle.

Abitti-kokeen järjestäjä hyväksyy, että YTL kerää ja taltioi Abitti-kokeen järjestäjän käyttämästä tietokoneesta laitteistotietoja, tietoja asetuksista ja käytöstä kokeen suorituksen aikana. Abitti-kokeen järjestäjä vakuuttaa, että hänellä on käyttämänsä tietokoneen käyttäjän lupa hyväksyä tietojen luovutus.

Abitti-kokeeseen osallistujien henkilötiedot luovutetaan koetilaisuuden ajaksi Abitti-kokeen järjestäjän valvojille. Abitti-kokeeseen osallistujien syöttämät vastaukset sekä henkilötiedot, poissulkien henkilötunnus, luovutetaan koetilaisuuden jälkeen Abitti-kokeen laatijalle.

Abittiin tallentuneet tiedot voidaan välittää opetustehtäviin liittyviin tarkoituksiin tai akateemiseen tutkimukseen YTL:n myöntämällä luvalla.

Abittiin tallentuneita tietoja voidaan julkaista anonyymisti.

Tietoja voidaan yhdistää YTL:n toimesta Abitti-kokeeseen osallistujaan tai hänen vastauksiinsa koejärjestelmän tekniseen kehittämiseen tai kokeiden kehittämiseen liittyvässä tarkoituksessa.

Rekisteröidyllä on oikeus saada YTL:ltä vahvistus siitä, että häntä koskevia henkilötietoja käsitellään tai että niitä ei käsitellä, ja jos näitä henkilötietoja käsitellään, oikeus saada pääsy henkilötietoihin. Pyyntö tulee osoittaa kirjallisesti YTL:lle. Jokaisella rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus väitetystä henkilötietojen käsittelyrikkomuksesta kantelemalla asiasta tietosuojavaltuutetulle.

Lisätietoja henkilötietojen käsittelystä löytyy sivulta www.abitti.fi.

2.4 Käyttöoikeuden päättyminen

Kun käyttöoikeus on päättynyt kohdan 2.2 mukaan, Abitti-kokeen järjestäjän tulee lopettaa Palvelinohjelmiston käyttö. Käyttöoikeus päättyy 4 kuukauden kuluttua siitä, kun YTL on ilmoittanut käyttöoikeuden päättymisestä tai Palvelinohjelmiston uuden version julkaisemisesta osoitteessa www.abitti.fi.

Käyttöoikeus päättyy välittömästi, jos Abitti-kokeen järjestäjä käyttää Palvelinohjelmistoa tämän käyttöoikeussopimuksen vastaisesti. YTL:llä on myös oikeus irtisanoa Palvelinohjelmiston käyttöoikeus päättymään välittömästi, jos esitetään väite siitä, että Palvelinohjelmisto loukkaa kolmannen osapuolen immateriaalioikeuksia Suomessa.

2.5 Vastuunrajoitus

YTL ei myönnä mitään takuuta Abitti-kokeen järjestäjälle. Palvelinohjelmisto tai Levynkuva voivat sisältää virheitä. YTL ei vastaa kadonneista tai tuhoutuneista tiedoista tai muusta vahingosta, jota Palvelinohjelmiston tai Levynkuvan käyttö saattaa aiheuttaa. Palvelinohjelmiston tai Levynkuvan käynnistäminen saattaa vaatia tietokoneen asetusten muuttamista. YTL ei vastaa näiden asetusmuutosten suorittamisesta eikä siitä mahdollisesti aiheutuvista ongelmista.

Erityisesti huomautetaan, että Palvelinohjelmistoa ei ole tarkoitettu tärkeiden kokeiden järjestämiseen ilman YTL:n Abitti-kokeen järjestäjälle antamaa kirjallista lupaa. Tärkeillä kokeilla tarkoitetaan sellaisia kokeita, jotka voivat olla tärkeitä Abitti-kokeen järjestäjän tai Abitti-kokeeseen osallistujan kannalta, ja kokeeseen osallistujan oikeudet, esimerkiksi opiskelupaikka tai tutkinto, saattavat riippua näistä kokeista.

YTL ei ole velvollinen suorittamaan Palvelinohjelmiston tai Levynkuvan käytön perusteella mitään vahingonkorvauksia suorista tai epäsuorista vahingoista, jollei pakottava laki toisin määrää.

2.6 Immateriaalioikeuksien loukkaukset

Kohdasta 2.4 poiketen YTL vastaa kuitenkin siitä, että Palvelinohjelmisto ei tämän sopimuksen mukaisesti käytettynä loukkaa Suomessa voimassa olevia kolmannen osapuolen patentti-, tekijän- tai muita immateriaalioikeuksia.

YTL sitoutuu puolustamaan kustannuksellaan Abitti-kokeen järjestäjää, jos tätä vastaan esitetään väite siitä, että Palvelinohjelmisto loukkaa kolmannen osapuolen immateriaalioikeuksia Suomessa. Edellytyksenä kuitenkin on, että Abitti-kokeen järjestäjä ilman aiheetonta viivästystä ilmoittaa kirjallisesti YTL:lle esitetystä väitteestä ja antaa YTL:n käyttää vastaajan puhevaltaa sekä antaa YTL:lle sen pyynnöstä kaikki Abitti-kokeen järjestäjän saatavissa olevat tarpeelliset tiedot ja avun sekä tarpeelliset valtuutukset.

Abitti-kokeen järjestäjä on oikeutettu ryhtymään vaatimuksen johdosta välttämättömin toimenpiteisiin siihen saakka, kunnes YTL nimeää asiaa hoitavan tahon tai alkaa hoitaa asiaa itse. Abitti-kokeen järjestäjä ei kuitenkaan voi sopia korvauksista tai myöntyä väitteisiin.

YTL vastaa tuomittujen tai sovittujen korvausten maksamisesta kolmannelle osapuolelle, edellyttäen että Abitti-kokeen järjestäjä on menetellyt edellä kerrotun mukaisesti.

YTL ei kuitenkaan vastaa väitteestä, joka:
(a) tehdään sellaisen tahon toimesta, jolla on määräysvalta Abitti-kokeen järjestäjään tai johon Abitti-kokeen järjestäjällä on määräysvalta; (b) johtuu Abitti-kokeen järjestäjän tai muun tahon kuin YTL:n Palvelinohjelmistoon tekemästä muutoksesta (c) johtuu siitä, että Palvelinohjelmistoa on käytetty yhdessä Palvelinohjelmistoon kuulumattoman tuotteen tai palvelun kanssa tai (d) olisi voitu välttää käyttämällä Palvelinohjelmiston uusinta versiota.

YTL vastaa immateriaalioikeuksien loukkauksista vain edellä kuvatussa laajuudessa.

2.7 Oikeuspaikka ja sovellettava laki

Tähän käyttöoikeussopimukseen sovelletaan Suomen lakia, ja oikeuspaikka määräytyy lain mukaan.