Loppukäyttäjän käyttöoikeussopimus, versio 1.2, kokeen järjestäjä

1. Yleistä

Ohjelmistolla tarkoitetaan ylioppilastutkintolautakunnan (jäljempänä YTL) kehittämää koeympäristön suoritusvaiheessa käytettävää palvelinohjelmistoa (A) sekä kokeen suoritusvaiheessa käytettävien palvelin- ja asiakasohjelmistojen lataamiseen ja monistamiseen tarkoitettua ohjelmistoa (B) sekä ohjelmistoon ja sen käyttöön liittyvää YTL:n laatimaa dokumentaatiota, joka on annettu kokeen järjestäjän, laatijan ja kokeen suorittajien käyttöön.

YTL omistaa sopimuksen kohteena olevien Ohjelmistojen tekijänoikeudet ja muut immateriaalioikeudet. Koeympäristön suoritusvaiheessa käytettävä palvelinohjelmisto sisältää myös muiden oikeudenhaltijoiden (avoimen lähdekoodin) ohjelmistoja, joilla on omat käyttöoikeutensa. YTL vastaa siitä, että nämä oikeudet sallivat vähintään samat oikeudet, jotka YTL myöntää Ohjelmistolle. Tämä sopimus ei koske näitä kolmannen osapuolen ohjelmistoja. YTL vastaa myös siitä, että tällaisia muiden oikeudenhaltijoiden ohjelmistojen käyttämisen ehtoja ei tarvitse erikseen hyväksyä tai että kokeen laatijan/arvostelijan on annettava erillinen hyväksyntä AbittiUSB-ohjelman asentamisen/päivittämisen yhteydessä.

Kokeen järjestäjä hyväksyy tämän käyttöoikeussopimuksen ehdot ja sitoutuu noudattamaan niitä asentamalla ja käyttämällä monistamiseen tarkoitettua ohjelmistoa tai käynnistämällä suoritusvaiheessa käytettävän palvelinympäristön ohjelmiston.

Kokeen järjestäjällä tarkoitetaan henkilöä, joka käyttää Ohjelmistoa tässä sopimuksessa mainittuun käyttötarkoitukseen.

2. Myönnettävä käyttöoikeus

Hyväksymällä tämän käyttöoikeussopimuksen YTL myöntää kokeen järjestäjälle toistaiseksi voimassa olevan, peruutettavissa olevan, ei yksinomaisen, ei siirrettävissä olevan, ilmaisen käyttöoikeuden:

  • Asentaa Ohjelmisto tietokoneelle kokeen suoritusvaiheessa käytettävien palvelin- ja asiakasohjelmistojen lataamista ja kopiointia varten.
  • Käyttää Ohjelmistoa omassa toiminnassaan kokeen järjestämiseen suorittamalla kokeen palvelinohjelmiston samassa kiinteistössä sijaitsevien kokeen suorittajien käyttöön.
  • Asentaa ja jakaa kokeen suorittamisessa tarvittava Ohjelmisto muistitikuille kokeen suorittajien käyttöön.

Kokeen suorittajien tai järjestettävien kokeiden lukumäärää ei ole rajoitettu.

Erityisesti todetaan, että kokeen järjestäjä ei saa periä vastiketta Ohjelmiston käytöstä, myydä tai vuokrata Ohjelmistoa tai luovuttaa tai edelleen lisensoida Ohjelmistoa, tehdä muutoksia Ohjelmistoon, purkaa tai selvittää Ohjelmiston ohjelmakoodin rakennetta. Selvyyden vuoksi todetaan, että kokeen suorittajille luovutetaan omat kopiot Ohjelmistosta kokeen suorittamista varten.

Kaikki immateriaalioikeudet Ohjelmistoon säilyvät YTL:llä tai kolmannella taholla. YTL ei luovuta kokeen järjestäjälle mitään muita oikeuksia kuin ne, jotka tässä sopimuksessa on nimenomaisesti myönnetty.

3. Tietojen kerääminen ja luovuttaminen edelleen

Kokeen järjestäjä hyväksyy, että YTL kerää ja taltioi kokeen järjestäjän käyttämästä laitteesta koneen laitteistotietoja, tietoja koneen asetuksista ja koneen käytöstä kokeen suorituksen aikana. Tietoja voidaan julkaista anonyymisti. Tietoja voidaan yhdistää YTL:n toimesta kokeen suorittajaan tai koevastauksiin järjestelmän tekniseen kehittämiseen tai kokeen kehittämiseen liittyvässä tarkoituksessa sekä sen vuoksi, että YTL voi noudattaa kolmansien oikeuksienomistajien kanssa solmimiaan sopimuksia. Tietoja voidaan käyttää akateemiseen tutkimukseen YTL:n myöntämällä luvalla. Kokeen järjestäjä vakuuttaa, että hänellä on käyttämänsä tietokoneen käyttäjän lupa hyväksyä tietojen luovutus.

4. Käyttöoikeuden päättyminen

Kun käyttöoikeus on päättynyt kohdan 2 mukaan, kokeen järjestäjän tulee lopettaa Ohjelmiston käyttö. Käyttöoikeus päättyy myös 4 kuukauden kuluttua siitä, kun YTL on ilmoittanut käyttöoikeuden päättymisestä tai Ohjelmiston uuden version julkaisemisesta www-sivuillaan osoitteessa

www.abitti.fi.

Käyttöoikeus päättyy joka tapauksessa välittömästi, jos kokeen järjestäjä käyttää Ohjelmistoa tämän käyttöoikeussopimuksen vastaisesti. YTL:llä on myös oikeus irtisanoa Ohjelmiston käyttöoikeus päättymään välittömästi, jos esitetään väite siitä, että Ohjelmisto loukkaa kolmannen osapuolen immateriaalioikeuksia Suomessa.

5. Vastuunrajoitus

YTL ei myönnä mitään takuuta kokeen järjestäjälle. Ohjelmisto voi sisältää virheitä, ja kopioinnissa Ohjelmisto ylikirjoittaa muistitikun poistaen aiemmin muistitikulle tallennetun aineiston. YTL ei vastaa kadonneista tai tuhoutuneista tiedoista tai muusta vahingosta, jota Ohjelmiston käyttö saattaa aiheuttaa. Ohjelmiston käynnistäminen saattaa vaatia tietokoneen asetusten muuttamista. YTL ei vastaa näiden asetusmuutosten suorittamisesta eikä siitä mahdollisesti aiheutuvista ongelmista. YTL ei takaa Ohjelmiston yhteensopivuutta minkään tietyn tietokoneen kanssa.  Erityisesti huomautetaan, että Ohjelmistoa ei ole tarkoitettu tärkeiden kokeiden järjestämiseen. Tärkeillä kokeilla tarkoitetaan sellaisia kokeita, jotka voivat olla tärkeitä kokeen järjestäjän tai suorittajan kannalta, ja kokeen suorittajan oikeudet, esimerkiksi opiskelupaikka tai tutkinto, saattavat riippua näistä kokeista. YTL ei ole velvollinen suorittamaan Ohjelmiston käytön perusteella mitään vahingonkorvauksia suorista tai epäsuorista vahingoista, jollei pakottava laki toisin määrää.

6. Immateriaalioikeuksien loukkaukset

Kohdasta 4 poiketen YTL vastaa kuitenkin siitä, että Ohjelmisto ei tämän sopimuksen mukaisesti käytettynä loukkaa Suomessa voimassa olevia kolmannen osapuolen patentti-, tekijän- tai muita immateriaalioikeuksia.

YTL sitoutuu puolustamaan kustannuksellaan kokeen järjestäjää, jos tätä vastaan esitetään väite siitä, että Ohjelmisto loukkaa kolmannen osapuolen immateriaalioikeuksia Suomessa. Edellytyksenä kuitenkin on, että kokeen järjestäjä ilman aiheetonta viivästystä ilmoittaa kirjallisesti YTL:lle esitetystä väitteestä ja antaa YTL:n käyttää vastaajan puhevaltaa sekä antaa YTL:lle sen pyynnöstä kaikki kokeen järjestäjän saatavissa olevat tarpeelliset tiedot ja avun sekä tarpeelliset valtuutukset.

Kokeen järjestäjä on oikeutettu ryhtymään vaatimuksen johdosta välttämättömin toimenpiteisiin siihen saakka, kunnes YTL nimeää asiaa hoitavan tahon tai alkaa hoitaa asiaa itse. Kokeen järjestäjä ei kuitenkaan voi sopia korvauksista tai myöntyä väitteisiin.

YTL vastaa tuomittujen tai sovittujen korvausten maksamisesta kolmannelle osapuolelle, edellyttäen että kokeen järjestäjä on menetellyt edellä kerrotun mukaisesti.

YTL ei kuitenkaan vastaa väitteestä, joka:
(a) tehdään sellaisen tahon toimesta, jolla on määräysvalta kokeen järjestäjään tai johon kokeen järjestäjällä on määräysvalta; (b) johtuu kokeen järjestäjän tai muun tahon kuin YTL:n Ohjelmistoon tekemästä muutoksesta (c) johtuu siitä, että Ohjelmistoa on käytetty yhdessä Ohjelmistoon kuulumattoman tuotteen tai palvelun kanssa tai (d) olisi voitu välttää käyttämällä Ohjelmiston uusinta versiota.

YTL vastaa immateriaalioikeuksien loukkauksista vain edellä kuvatussa laajuudessa.

7. Oikeuspaikka ja sovellettava laki

Tähän käyttöoikeussopimukseen sovelletaan Suomen lakia, ja oikeuspaikka määräytyy lain mukaan.