Uppdaterat 10.1.2020

2020-1

Abittis dataskyddsbeskrivning

Med Abitti menas operativsystem och nättjänst samt till dem förknippad dokumentation utvecklad av Studentexamensnämnden (nedan SEN) som ges till anordnare av Abitti-prov, redigerare av Abitti-prov och deltagare i Abitti-prov.

Detta är en dataskyddsbeskrivning, som beskriver behandlingen av personuppgifter i Abitti.

1. Personuppgiftsansvarig

Studentexamensnämnden

Postadress: PB 50, 00581 Helsingfors
Besöksadress: Söderviksgatan 10B, 00580 Helsingfors

Personuppgiftsansvariges representant Thomas Vikberg, lautakunta @ylioppilastutkinto.fi, (0295) 338 200 (växel)

Dataskyddsombudets kontaktinformation: Jyrki Tuohela, tietosuoja @oph.fi, (0295) 331 000 (växel)

2. Registrets namn

Abitti

3. Ändamålen och rättsliga grunden med behandlingen av personuppgifter

Syftet med Abitti är att ge SEN en möjlighet att testa studentexamens provmiljö samt att ge kommande examinander i studentexamen och läroanstalter som ger gymnasieutbildning och som ordnar proven i studentexamen en möjlighet att stifta bekantskap med studentexamens provmiljö.

Med anordnaren av Abitti-provet menas en person som stiftar bekantskap med studentexamens provmiljö genom att starta serveroperativsystemet på sin dator. Med redigerare av Abitti-provet menas en person som loggar in i SEN:s webbtjänst och redigerar Abitti-prov och bedömer dess svar. Med deltagaren i Abitti-provet menas en person som stiftar bekantskap med studentexamens provmiljö genom att starta klientoperativsystemet på sin dator.

Syftet med behandling av personuppgifter är följande:

  • Identifiera redigeraren av Abitti-provet och säkra över att den endast ser de uppgifter som är ser det material som är menat menade för hen
  • Möjliggöra för redigeraren av Abitti-provet bedömning av svar av deltagare i Abitti-prov samt ge dem feedback
  • Möjliggöra för anordnaren av Abitti-provet övervakning av deltagare i Abitti-prov
  • Bidra till utveckling och testning av SEN:s provmiljö

Behandlingen av personuppgifter i Abitti grundar sig på samtycke och avtal (allmänna dataskyddsförordningen artikel 6.1 a och b). Personuppgifterna kommer från redigerare av Abitti-prov och deltagare i Abitti-prov, vilket medför att de är ansvariga för informationens autenticitet.

4. Registrets datainnehåll

Registrets datainnehåll är följande:

  • E-postadressen och för- och efternamnet på en registrerad redigerare av Abitti-prov
  • Abitti-prov med bifogat material av redigeraren av Abitti-provet
  • Bedömningsanteckningar av redigeraren av Abitti-provet
  • För- och efternamn, e-postadress och personbeteckning av deltagaren i Abitti-provet
  • Svaren som skapats av deltagaren i Abitti-provet
  • Information om användningen av servicen av användarna och utförarna av prov, som används för att leverera och utveckla tjänsten av redigeraren av Abitti-provet, anordnaren av Abitti-provet och deltagaren i Abitti-provet

Uppgifterna som sparat om datorn hos deltagaren av Abitti-provet används för att testa den tekniska övervakningen i studentexamens provmiljö. Utlämning av uppgifterna är beroende av prövning enligt lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet (621/1999) 11 § punkt 1 och 24 § punkt 30.

5. Personuppgiftskällor

Registrets information består av uppgifter som redigeraren av Abitti-provet och deltagaren i Abitti-provet har matat in i tjänsten samt uppgifter som automatiskt samlas om bruket av Abitti.

6. Överlämnande av personuppgifter

Personuppgifter av deltagaren i Abitti-provet utlämnas under provtillfället till övervakare som nominerats av anordnaren av Abitti-provet. Svaren som deltagaren i Abitti-provet matat in samt hens personuppgifter, förutom personbeteckningen, utlämnas efter provtillfället till redigeraren av Abitti-provet. Redigeraren av Abitti-provet agerar som personuppgiftsbiträde för personuppgifterna av deltagarna i Abitti-provet medan hen bedömer svaren. Anordnaren av Abitti-provet agerar som personuppgiftsbiträde för personuppgifterna av deltagarna i Abitti-provet medan hen övervakar provtillfället.

Anonymiserat data kan överlämnas till en tredje part, om det inte går att identifiera enskilda användare av servicen.

Uppgifterna som sparats i Abitti kan förmedlas till läraren för ändamål relaterade till undervisning eller för akademisk forskning med tillstånd av SEN.

7. Överföringar av uppgifter utanför EU/EES

Registrets information överförs inte utanför EU eller EES området.

8. Hur registret är skyddat

Det existerar endast en elektronisk version av registret, som är sparat på SEN:s eller dess underleverantörs server.

9. Den registrerades rättigheter

En registrerad har rätt att av den registeransvarige få en bekräftelse på att denne behandlar eller inte behandlar personuppgifter som gäller hen. Om hens personuppgifter behandlas skall hen få tillträde till dem. Begäran skall göras skriftligt till kontaktpersonen, se punkt 1. Begäran skall innehålla informationen, som behövs för att hitta informationen (se punkt 4). Om en ny begäran görs inom ett år, kan SEN ta ut en avgift som motsvarar de administrativa kostnaderna för att tillmötesgå begäran (allmänna dataskyddsförordningen artikel 12 [5]).

Den registrerade har rätt att anföra besvär om en påstådd förseelse i behandlingen av personuppgifterna genom att klaga hos dataskyddsombudsmannen.

10. Automatiserat beslutsfattande och profilering

Uppgifterna i registret används inte för profilering eller för automatiskt beslutsfattande.