Uppdaterat 31.5.2019

2019-2

Abittis dataskyddsbeskrivning

Detta är en dataskyddsbeskrivning, som beskriver användarregistret för Studentexamensnämdens (SEN) Abitti-webbtjänst och dess databas för svar.

1. Registeransvarig

Studentexamensnämnden

postadress: PB 50, 00581 Helsingfors
besöksadress: Söderviksgatan 10B, 00580 Helsingfors

e-post: lautakunta@ylioppilastutkinto.fi
telefon tjänstetid: (0295) 338 200

2. Kontaktperson gällande registerfrågor

Specialsakkunnig Thomas Vikberg, thomas.vikberg@ylioppilastutkinto.fi, (0295) 338 241

Dataskyddsombudets kontaktinformation: Jyrki Tuohela, tietosuoja @oph.fi, (0295) 331 000 (växel)

3. Registrets namn

Abitti-provssystem

4. Ändamålen och rättsliga grunden med behandlingen av personuppgifter

Abitti är ämnat för att ge studentexamens examinander och examensanordnare möjligheten att stifta bekantskap med provsystemet som används i studentskrivningarna. Ändamålet för behandling av personuppgifter är följande:

  • Identifiera Abitti-användarna och säkra över att den som skapat provfrågorna endast ser de uppgifter som är menade för hen
  • Möjliggöra bedömning och återlämning av provsvar till dem som utfört prov

Behandlingen av personuppgifter i Abitti grundar sig på samtycke och avtal (allmänna dataskyddsförordningen artikel 6.1 a och b). Personuppgifterna kommer från användarna och utförarna av prov, vilket medför att de är ansvariga för informationens autenticitet.

5. Registrets datainnehåll

Registrets datainnehåll är följande:

  • E-postadressen och namnet på en registrerad användare (skapare av prov eller bedömare, i fortsättningen användare)
  • Användarens provfrågor med bifogat material
  • Användarens bedömningsanteckningar
  • För- och efternamn, e-postadress och personbeteckning som den som skapat provsvar (i fortsättningen utföraren av provet) givit.
  • Provssvaren som skapats av utföraren av provet
  • Information om användningen av servicen av användarna och utförarna av prov, som används för att leverera och utveckla tjänsten (sparas i 2 månader efter att provprestationerna överförts till tjänsten)

6. Personuppgiftskällor

Registrets information består av uppgifter som användaren och utföraren av provet har matat in i tjänsten samt uppfiter som automatiskt samlas om bruket av tjänsten.

7. Överlämnande av personuppgifter

Uppgifter som utföraren av provet matat in i system överlämnas till den vederbördliga användaren för bedömning av provsvaren.

Anonymiserat data kan överlämnas till en tredje part, om det inte går att identifiera enskilda användare av servicen.

Data överlämnas för akademisk forskning med tillstånd som beviljats av SEN.

8. Överföringar av uppgifter utanför EU/EES

Registrets information överförs inte utanför EU eller EES området.

9. Hur registret är skyddat

Det existerar endast en elektronisk version av registret, som är sparat på SEN:s eller dess underleverantörs server.

10. Den registrerades rättigheter

En registrerad har rätt att av den registersansvarige få en bekräftelse på att denne behandlar eller inte behandlar personuppgifter som gäller hen. Om hens personuppgifter behandlas skall hen få tillträde till dem. Begäran skall göras skrifligt till kontaktpersonen, se punkt 2. Begäran skall innehålla informationen, som behövs för att hitta informationen (se punkt 5). Om en ny begäran görs inom ett år, kan SEN ta ut en avgift som motsvarar de administrativa kostnaderna för att tillmötesgå begäran (allmänna dataskyddsförordningen artikel 12 [5]).

Den registrerade har rätt att anföra besvär om en påstådd förseelse i behandlingen av personuppgifterna genom att klaga hos dataskyddsombudsmannen.

Justitieombudsmannen övervakar lagligheten i fråga om beslut och åtgärder av SEN. Klagomål till justitieombudsmannen kan i ett ärende som omfattas av justitieombudsmannens laglighetskontroll framställas av var och en som anser att SEN i skötseln av sin uppgift har förfarit lagstridigt eller underlåtit att fullgöra sin skyldighet. (Lag om riksdagens justitieombudsman 197/2002, 2 §)

11. Automatiserat beslutsfattande och profilering

Uppgifterna i registret används inte för profilering eller för automatiskt beslutsfattande.