Päivitetty 31.5.2019

2019-2

Abitin tietosuojaseloste

Tämä tietosuojaseloste kuvaa Ylioppilastutkintolautakunnan (YTL) Abitti-verkkopalvelun käyttäjärekisterin ja vastaustietokannan tiedot.

1. Rekisterinpitäjä

Ylioppilastutkintolautakunta

postiosoite: PL 50, 00581 Helsinki
käyntiosoite: Suvilahdenkatu 10B, 00580 Helsinki

sähköposti: lautakunta@ylioppilastutkinto.fi
puhelin virka-aikana: (0295) 338 200

2. Yhteishenkilö rekisteriä koskevissa asioissa

Erityisasiantuntija Thomas Vikberg, thomas.vikberg @ylioppilastutkinto.fi, (0295) 338 241

Tietosuojavastaavan yhteystiedot: Jyrki Tuohela, tietosuoja @oph.fi, (0295) 331 000 (vaihde)

3. Rekisterin nimi

Abitti-koejärjestelmä

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus ja oikeusperuste

Abitin tarkoitus on antaa tuleville ylioppilastutkintoon osallistuville kokelaille ja kokeita järjestäville lukioille mahdollisuus tutustua ylioppilastutkinnon koejärjestelmään. Henkilötietojen käsittelyllä on seuraavat tarkoitukset:

  • Tunnistaa Abitti-käyttäjät ja huolehtia siitä, että kukin koetehtävien laatija näkee vain hänelle tarkoitetut aineistot
  • Mahdollistaa koevastausten arvostelu ja palautteen antaminen kokeen suorittajille

Abitin henkilötietojen käsittely perustuu sopimukseen tai suostumukseen (yleisen tietosuoja-asetuksen artikla 6.1 a ja b). Henkilötiedot ovat peräisin käyttäjiltä ja kokeiden suorittajilta itseltään, jolloin vastuu niiden oikeellisuudesta on heillä.

5. Rekisterin tietosisältö

Rekisterin tietosisältö on seuraava:

  • Palveluun rekisteröityneen käyttäjän (kokeen laatija tai arvostelija, jäljempänä käyttäjä) sähköpostiosoite, etu- ja sukunimi
  • Käyttäjän laatimat koetehtävät oheisaineistoineen
  • Käyttäjän syöttämät arviointimerkinnät
  • Koevastauksen antaneen kokeen suorittajan (jäljempänä kokeen suorittajan) antamat etu- ja sukunimi, sähköpostiosoite sekä henkilötunnus
  • Kokeen suorittajan antamat koevastaukset
  • Palvelun toimittamiseksi ja kehittämiseksi kerättäviä tietoja palvelun käytöstä sekä käyttäjän että kokeen suorittajan osalta (säilytysaika 2 kk koesuoritusten siirtämisestä palveluun)

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisterin tiedot perustuvat palvelun rekisteröityneen käyttäjän ja kokeen suorittajan palveluun syöttämiin tietoihin sekä käyttäjän käytöstä automaattisesti kerättäviin tietoihin.

7. Tietojen säännönmukaiset luovutukset

Kokeen suorittajan palveluun syöttämiä tietoja luovutetaan asianomaiselle käyttäjälle koesuorituksen arviointia varten.

Anonymisoituja tietoja voidaan luovuttaa kolmannelle osapuolelle, kunhan tiedoista ei voida tunnistaa palvelun yksittäisiä käyttäjiä.

Tietoja voidaan luovuttaa akateemiseen tutkimukseen YTL:n myöntämällä luvalla.

8. Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Rekisterin tietoja ei siirretä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

9. Rekisterin suojauksen periaatteet

Rekisteristä on vain sähköinen versio, jota säilytetään YTL:n tai YTL:n alihankkijan hallussa olevalla palvelimella.

10. Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä on oikeus saada rekisterinpitäjältä vahvistus siitä, että häntä koskevia henkilötietoja käsitellään tai että niitä ei käsitellä, ja jos näitä henkilötietoja käsitellään, oikeus saada pääsy henkilötietoihin. Pyyntö tulee osoittaa kirjallisesti rekisterin yhteyshenkilölle: ks, kohta 2. Tarkastuspyyntöön tulee rekisteröidyn liittää tietojen etsimiseen tarvittavat tiedot (ks. kohta 5). Jos rekisteröidyn käyttämästä tarkastusoikeudesta on kulunut vähemmän kuin yksi vuosi, voi YTL periä tietojen antamisesta aiheutuvat hallinnollisiin kustannuksiin perustuvan maksun (yleinen tietosuoja-asetus artikla 12 [5]).

Jokaisella rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus väitetystä henkilötietojen käsittelyrikkomuksesta kantelemalla asiasta tietosuojavaltuutetulle.

Eduskunnan oikeusasiamies valvoo YTL:n päätösten ja toimenpiteiden laillisuutta. Oikeusasiamiehelle voi tämän laillisuusvalvontaan kuuluvassa asiassa kannella jokainen, joka katsoo YTL:n tehtäväänsä hoitaessaan menetelleen lainvastaisesti tai jättäneen täyttämättä velvollisuutensa. (Laki eduskunnan oikeusasiamiehestä 197/2002, 2 §)

11. Tietojen käyttö automaattisessa päätöksenteossa ja profiloinnissa

Rekisterin sisältämiä tietoja ei käytetä profilointiin eikä tietoihin kohdisteta automaattista päätöksentekoa.