Päivitetty 10.1.2020

2020-1

Abitin tietosuojaseloste

Abitilla tarkoitetaan Ylioppilastutkintolautakunnan (jäljempänä YTL) kehittämiä käyttöjärjestelmiä ja verkkopalvelua sekä näihin liittyvää YTL:n laatimaa dokumentaatiota, joka on annettu Abitti-kokeen järjestäjän, Abitti-kokeen laatijan ja Abitti-kokeeseen osallistujan käyttöön.

Tämä tietosuojaseloste kuvaa henkilötietojen käsittelyä Abitissa.

1. Rekisterinpitäjä

Ylioppilastutkintolautakunta

Postiosoite: PL 50, 00581 Helsinki
Käyntiosoite: Suvilahdenkatu 10B, 00580 Helsinki

Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa: Thomas Vikberg, lautakunta @ylioppilastutkinto.fi, (0295) 338 200 (vaihde)

Tietosuojavastaavan yhteystiedot: Jyrki Tuohela, tietosuoja @oph.fi, (0295) 331 000 (vaihde)

2. Rekisterin nimi

Abitti

3. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus ja oikeusperuste

Abitin tarkoitus on antaa YTL:lle mahdollisuus testata ylioppilastutkinnon koejärjestelmää sekä tuleville ylioppilastutkintoon osallistuville kokelaille ja kokeita järjestäville lukiokoulutusta antaville oppilaitoksille mahdollisuus tutustua ylioppilastutkinnon koejärjestelmään.

Abitti-kokeen järjestäjällä tarkoitetaan henkilöä, joka tutustuu ylioppilastutkinnon koejärjestelmään käynnistämällä palvelinkäyttöjärjestelmän tietokoneelleen. Abitti-kokeen laatijalla tarkoitetaan henkilöä, joka kirjautuu YTL:n verkkopalveluun ja luo siellä Abitti-kokeen sekä arvioi vastauksia. Abitti-kokeeseen osallistujalla tarkoitetaan henkilöä, joka tutustuu ylioppilastutkinnon koejärjestelmään käynnistämällä asiakaskäyttöjärjestelmän tietokoneelleen.

Henkilötietojen käsittelyllä on seuraavat tarkoitukset:

  • Tunnistaa Abitti-kokeen laatijat ja huolehtia siitä, että he näkevät vain heille tarkoitetut aineistot.
  • Mahdollistaa Abitti-kokeisiin osallistuvien vastausten arvostelu ja palautteen antaminen Abitti-kokeen laatijan toimesta.
  • Mahdollistaa Abitti-kokeisiin osallistuvien valvonta Abitti-kokeen järjestäjän toimesta.
  • Edesauttaa YTL:n koejärjestelmän kehitystä ja testaamista.

Abitin henkilötietojen käsittely perustuu sopimukseen tai suostumukseen (yleisen tietosuoja-asetuksen artikla 6.1 a ja b). Henkilötiedot ovat peräisin Abitti-kokeiden laatijoilta ja Abitti-kokeisiin osallistujilta itseltään, jolloin vastuu niiden oikeellisuudesta on heillä.

4. Rekisterin tietosisältö

Rekisterin tietosisältö on seuraava:

  • Verkkopalveluun rekisteröityneen Abitti-kokeen laatijan sähköpostiosoite, etu- ja sukunimi
  • Abitti-kokeen laatijan Abitti-kokeet oheisaineistoineen
  • Abitti-kokeen laatijan syöttämät arviointimerkinnät
  • Abitti-kokeeseen osallistujan antamat etu- ja sukunimi, sähköpostiosoite sekä henkilötunnus
  • Abitti-kokeeseen osallistujan antamat vastaukset
  • Abitin ja YTL:n koejärjestelmän kehittämiseksi kerättäviä tietoja palvelun käytöstä Abitti-kokeen laatijan, Abitti-kokeen järjestäjän ja Abitti-kokeeseen osallistujan osalta.

Abitti-kokeeseen osallistujan tietokoneista keräämää tietoa käytetään ylioppilastutkinnon koejärjestelmän teknisen valvonnan testaamiseen. Tiedot ovat harkinnanvaraisesti salassa pidettäviä viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain (621/1999) 11 § kohdan 1 ja 24 § kohdan 30 perusteella.

5. Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisterin tiedot perustuvat Abitti-kokeen laatijan ja Abitti-kokeeseen osallistujan syöttämiin tietoihin sekä Abitin käytöstä automaattisesti kerättäviin tietoihin.

6. Tietojen säännönmukaiset luovutukset

Abitti-kokeeseen osallistujien henkilötiedot luovutetaan koetilaisuuden ajaksi kokeiden Abitti-kokeen järjestäjän nimeämille valvojille.  Abitti-kokeeseen osallistujien syöttämät vastaukset sekä henkilötiedot, pois lukien henkilötunnus, luovutetaan koetilaisuuden jälkeen Abitti-kokeen laatijalle. Abitti-kokeen laatija toimii Abitti-kokeeseen osallistujien henkilötietojen käsittelijänä arvioidessaan vastauksia. Abitti-kokeen järjestäjä toimii Abitti-kokeeseen osallistujien henkilötietojen käsittelijänä valvoessaan koetilannetta.

Anonymisoituja tietoja voidaan luovuttaa kolmannelle osapuolelle, kunhan tiedoista ei voida tunnistaa yksittäisiä henkilöitä.

Abittiin tallentuneet tiedot voidaan välittää opetustehtäviin liittyviin tarkoituksiin tai akateemiseen tutkimukseen YTL:n myöntämällä luvalla.

7. Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Rekisterin tietoja ei siirretä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

8. Rekisterin suojauksen periaatteet

Rekisteristä on vain sähköinen versio, jota säilytetään YTL:n tai YTL:n alihankkijan hallussa olevalla palvelimella.

9. Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä on oikeus saada rekisterinpitäjältä vahvistus siitä, että häntä koskevia henkilötietoja käsitellään tai että niitä ei käsitellä, ja jos näitä henkilötietoja käsitellään, oikeus saada pääsy henkilötietoihin. Pyyntö tulee osoittaa kirjallisesti rekisterin yhteyshenkilölle: ks. kohta 1. Tarkastuspyyntöön tulee rekisteröidyn liittää tietojen etsimiseen tarvittavat tiedot (ks. kohta 4). Jos rekisteröidyn käyttämästä tarkastusoikeudesta on kulunut vähemmän kuin yksi vuosi, voi YTL periä tietojen antamisesta aiheutuvat hallinnollisiin kustannuksiin perustuvan maksun (yleinen tietosuoja-asetus artikla 12 [5]).

Jokaisella rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus väitetystä henkilötietojen käsittelyrikkomuksesta kantelemalla asiasta tietosuojavaltuutetulle.

10. Tietojen käyttö automaattisessa päätöksenteossa ja profiloinnissa

Rekisterin sisältämiä tietoja ei käytetä profilointiin eikä tietoihin kohdisteta automaattista päätöksentekoa.