Abitti, liksom det digitala studentprovet är inte bara en elektronisk blankett där examinanderna fyller i vad de minns. Provuppgifterna kan kräva att man bearbetar givna data; beräkning, textbehandling eller grafisk framställning.

Proven kan innehålla produktionsuppgifter eller flervalsuppgifter. Exempel på prov som utformats enligt proven i studentexamen finns på Sutdentexamensnämnden sida vid Utformningen av studentexamensprovet.

Svaren i produktionsuppgifterna kan skisseras med papper och penna, men i den slutliga provprestationen skall svaret sammanställas i svarsfältet genom att uttnytja en formeleditor och skärmdumpar från bifogade program. Man kan använda formeleditorn antingen som en WYSIWYG-editor (what you see is what you get) eller genom LaTeX-typsettningssystemet. Instruktionerna på denna sida är gjorda till WYSIWYG-editorn. Att kunna LaTeX är inte nödvändigt, men kan vara till hjälp och till nytta om man i framtiden skriver vetenskaplig matematisk text. Svarsfältets editor fungerar bäst i Firefox-browsern, som kan laddas gratis och är i bruk i Abitti.

formeleditor

Användning av formeleditor

I övningen konstrueras steg för steg bifogade lösning till uppgiften 1 a) i matematik, kort lärokurs i examen hösten 2016.

Lösning till uppgiften 1 a) i matematik, kort lärokurs i examen hösten 2016

Övningens tangenter är gjorda enligt tangentkartan på en typisk Windows-dator.

Övningen börjar:

 1. Öppna demosidan för svarsfältet.
 2. Klicka med musen i svarsfälten. Nu ser du en verktygsbalk i sidans övre del. I balken finns det en Lägg till formel -knapp, specialtecken samt till höger en pilknapp . Genom att trycka på pilknappen för du mera specialtecken till förfogande.
 3. Att skriva i svarsfältet:
  Skriv i svarsfältet: Vi löser ekvationen och tryck på Enter.
 4. Tilläggning av formel:
  Tryck på knappen i verktygsbalken .
 5. Alternativt: I stundetprovet eller Abitti, tryck på tangentkombinationen Ctrl + e.
 6. Att skapa exponent eller överindex och förflyttning i en formel:
  Skriv 2x^2, tryck på och skriv +x-10=0. Tryck på Esc.
  • Med -knappen förflyttar du dig från den miljön du befinner dig i. I föregående fall från exponenten. Alternativt kan du förflytta dig genom att trycka med musen kursorn till lämpligt ställe.
  • Om du trycker på knappen Esc i editorn förflyttar du dig till normalläge i svarsfältet. Om du trycker på kanppen Enter i editorn förflyttar du dig till en ny formel på en ny rad. Det senare är behändigt ifall du löser en ekvation.
  • ^-tecknet uppenbarar med Shift + ¨ + Space.
  • Alternativt: exponenten fås även genom att först trycka på ikonen och sedan fylla i talen. Du får även överindexet/exponenten 2 genom specialtecknet
  • Liknande får du underindex genom tecknet _ (Shift + -)
 7. Att flytta på en bild eller formel:
  Tryck med musen på formeln du gjort och dra formeln på höger sida bredvid texten.
 8. Skriv Vi använder lösningsformeln för andragradensekvationer: och tryck på Enter.
 9. Att lägga till specialtecken:
  Tryck på .
  Skriv x=-1, tryck på och och skriv 1^2. Tryck på . Skriv -4*2*(-10) och tryck på Esc.
  • *-tecknet får du genom kombinationen Shift + '
  • Alternativt: multiplikationstecknet får du även genom ikonen eller snabbkommandot
   cdot.
  • Alternativt: istället för ikonen kan du använda snabbkomandot
   pm.
 10. Att lägga till divisionsstreck i efterhand:
  Tryck på formeln du just skapat. Måla med musen det som står efter likamedstecknet. Tryck på / (Shift + 7).
 11. Alternativt: istället för /-tecknet tryck på ikonen
 12. Skriv 2*2 och tryck på Esc.
 13. Kopiering och inklistring av formler:
  Tryck på formeln du just skapat. Måla allt du just skrivit. Tryck på Ctrl + c och avlägsna genom att trycka på Esc.
 14. Tryck på . Klistra in formeln genom att trycka på Ctrl + v och ändra på formeln till förenklad form.
 15. Måla bråkuttrycket med musen och tryck på Ctrl + c och skriv = och klistra in bråkuttrycket genom att trycka på Ctrl + v. Förenkla uttrycket. Gör om och tryck på Esc.
 16. Skirv Nu har vi att och tryck på Enter
 17. Att skriva text i en formel: Formeleditorn antar att bokstaven du skriver är en konstant eller en variabel. Därför krävs det en textmiljö för att skriva text i en formel, som öppnas genom att trycka på knappen .
  Tryck på och skriv x= och tryck på , 8, , 4, , Space och .
  Skriv eller, tryck på och Space.
  Skriv x= osv. (se resten från modellen)
  • Alternativt: du kan skapa en formel, skriva order eller och sedan lägga nästa formel efter order.
  • Med knappen kommer du ut ur textmiljön och från bråkuttrycket
 18. Skriv Svar: och uppgiftens svar.

Gratulerar! Du kan nu grunderna för att skriva matematisk text i svarfältet!

Infoga skärmdumpar från bifogade program

I övre balken i provmiljön finns en kamera-ikon, med vilken det är lätt att begränsa och ta skärmdumpar till ditt urklipp. Denna skärmdump kan du infoga i svarsfältet. Denna egenskap kan övas utan Abitti.

 1. Öppna i ett annat fönster i din webbläsare svarsfältets demosida.
 2. Öpnna din dators skärmdumprogram. I Abitti hittar du den lätt i övre balken.
 3. Ta en skärmdump från en del av din skärm.
 4. Spara bilden på ditt urklipp, oftast genom Ctrl + c. I Abitti sker detta steg automatiskt.
 5. Tryck med musen på svarsfältet.
 6. Klistra in skärmdumpen från urklippet genom att trycka på Ctrl + v.

Gratulerar! Du kan nu infoga vad som hellst du skapat på skärmen i ditt svar.

Kopering av formler från provmiljöns instruktioner

Du hittar provmiljöns ämnesspecifika och allmänna instruktioner genom att öppna programmenyn i det övre vänstra hörnet. Instruktionerna innehåller formler, som det går att använda direkt genom urklippet i provets svarsfält. Denna egenskap kan övas utan Abitti.

 1. Öppna i ett annat fönster i din webbläsare demosidan för provmiljöns instruktioner.
 2. Välj språkversionen och Matematik i övre balken.
 3. Välj i menyn till vänster ”Lösning av andragradsekvationer”
 4. Tryck på formeln för andragradsekvationen. Formeln blir blå och uppe i webbläsarfönstret uppenbarar sig texten ”Formeln har kopierats till urklippet”.
 5. Öppna svarsfältets demosida.
 6. Tryck med musen på svarsfältet.
 7. Klistra in forleln från urklippet genom att trycka på Ctrl + v.
 8. Tryck på formeln, varefter det är möjligt att redigera den.

Gratulerar! Du kan nu använda färdiga formler i dina svar!