Onerva syöttää koekysymykset kotoaan ja tallentaa kokeen muistitikulle.
Onerva syöttää koekysymykset oma.abitti.fi-palveluun ja tallentaa kokeen muistitikulle.
Onerva valmistelee koetilan Ilpon kanssa. Tarvitaan sähköä, verkko ja muistitikut.
Onerva valmistelee koetilan Ilpon kanssa. Tarvitaan verkko, palvelimet ja muistitikut.
Opiskelijoiden koneet ja palvelin käynnistetään muistitikuilta. Onerva siirtää koekysymykset palvelimelle.
Opiskelijoiden koneet käynnistetään muistitikuilta. Palvelimen voi käynnistää tikulta tai virtuaalikoneelta.
Onerva seuraa koetilannetta ja tallentaa vastaukset palvelimelta muistitikulle.
Koekysymykset tuodaan palvelimelle, joka lähettää ne opiskelijoiden koneille, valvoo koetta ja kerää vastaukset.
Onerva siirtää vastaukset muistitikulta Abittiin. Onerva arvioi vastaukset kotonaan.
Onerva siirtää vastaukset muistitikulta oma.abitti.fi-palveluun ja arvioi vastaukset.
Anna iloitsee koetuloksesta!
Anna saa koetuloksen sähköpostiinsa ja iloitsee onnistuneesta kokeesta!

Abitti valmistaa opiskelijat, lukiot ja YTL:n digitaalisiin ylioppilaskirjoituksiin

 

Abitti on Ylioppilastutkintolautakunnan tammikuussa 2015 julkaisema koejärjestelmä. Abitti syntyi tarpeesta antaa tuleville ylioppilastutkintoon osallistuville kokelaille ja kokeita järjestäville lukioille mahdollisuus tutustua ylioppilastutkinnon koejärjestelmään. Abitin myötä lautakunta saa myös arvokasta tietoa koejärjestelmän kehittämistä ja koepäivien tukea varten.

Tietokoneen käynnistäminen, kokeisiin vastaaminen ja oheisohjelmistojen käyttö toimivat samalla tavalla Abitissa ja ylioppilaskokeissa. Kokeiden laadinta ja arviointi Abitissa poikkeavat jonkin verran ylioppilaskokeiden laadinnasta ja arvostelusta. Ylioppilaskokeissa voi olla sellaisiakin tehtäviä, joita ei Abitilla voida laatia.

Vaatimukset koejärjestelmälle

Abitti (kuten digitaalinen ylioppilaskoe) ei ole vain sähköinen lomake, johon kokelaat syöttävät muistamansa tiedot. Koetehtävät voivat vaatia annettujen tietojen käsittelyä: laskemista, tekstin muokkausta tai vaikkapa graafisten esitysten laatimista.

Abitti täyttää seuraavat vaatimukset:

  • Kokeen suorittaja työskentelee kokeessa tietokoneella, jossa on tarjolla useita keskenään samanlaisia ohjelmistoja
  • Koe suoritetaan kokeen suorittajan omalla tietokoneella, johon ei tarvitse tehdä mitään pysyviä muutoksia (esim. ohjelma-asennuksia)
  • Vaatimukset kokeessa käytettäville laitteille ovat niin matalat, että laitteita on helppo hankkia ja niitä on saatavilla ympäri Suomen
  • Kokeen aikana kokeen suorittajan käyttöoikeutta tietokoneen toimintoihin pystytään rajoittamaan
  • Kokeen suorittajan tietokoneen käyttöä voidaan koetilanteessa valvoa teknisesti
  • Koejärjestelmä selviytyy kokeita järjestävien valvojien avulla poikkeustilanteista (tietokoneen tai verkon vikatilanne, sähkökatko) ilman että valvojilta edellytetään erityistä tietoteknistä osaamista
  • Kokeen suorittajan koevastaus ei saa kadota missään tilanteessa

Koetilaisuuden kulku

Kokeiden suorittajat kokoontuvat tilaan jossa Abitti-koe järjestetään. Mukanaan heillä on tietokone sekä muut tarvittavat välineet. Kokeen suorittaja käynnistää tietokoneen muistitikulta joka sisältää lautakunnan Linux-pohjaisen käyttöjärjestelmän. Tarkempi kuvaus ylioppilastutkinnon kokeen kulusta lautakunnan julkaisemassa Valvojan ohjeessa.

Käyttöjärjestelmä sisältää koeympäristön ja muut ohjelmistot, joten kaikkien kokeen suorittajien käytössä on samat ohjelmistot ja koeympäristö on identtinen niin uusilla kuin vanhoillakin koneilla. Samalla ohitetaan kokeen näkökulmasta tietoturvaltaan epäluotettava käyttöjärjestelmä.

Käynnistyksen jälkeen kokeen suorittajat valitsevat suoritettavan kokeen sekä tunnistautuvat koejärjestelmään.

Kokeen järjestäjä on aiemmin luonnut Abitti-kokeen verkkopalvelussa ja siirtänyt ne muistitikulle. Muistitikku tuodaan koetilaan, jossa ne viedään koetilan palvelimelle.

Kun kokeen valvoja aloittaa kokeen, koetilan palvelin jakelee kokeen suorittajille koetehtävät ja oheisaineistot sekä vastaanottaa koesuoritukset koeverkon välityksellä.

Abitti-koejärjestelmä koostuu kolmesta osasta:

  • kokeiden suorittajien koneista (päätelaite),
  • kahdesta palvelimesta sekä
  • paikallisverkosta (koeverkko).

Koeverkko on internetistä erillään oleva paikallisverkko. Koeverkko voi olla langaton tai langallinen. Paikallisella koeverkolla tavoitellaan verkon häiriöttömyyttä. Lautakunnan määräysten mukaan jokaiselle kokelaalle on tarjottava ylioppilaskokeessa myös sähköliitäntä.

Kokeen suorittaja vastaa kokeeseen avovastauksissa vastauskenttiin tai valitsee monivalintatehtävissä vastausvaihtoehtoja. Vastaukset tallentuvat koetilan palvelimen lisäksi koetilan varapalvelimelle, joka voidaan muuttaa tarvittaessa varsinaiseksi koetilan palvelimeksi. Palvelin pitää jatkuvasti yhteyttä päätelaitteisiin ja opastaa valvojia ja kokeiden suorittajia mahdollisissa häiriötilanteissa.

Kokeen jälkeen koesuoritukset siirretään verkkopalveluun, jossa opettajat voi lukea ja arvioida koesuoritukset. Arvioinnin jälkeen opettaja voi lähettää koetulokset kokeen suorittajien ilmoittamaan sähköpostiosoitteeseen.


 

Opiskelijan koneeksi kelpaavat useimmat kannettavat

Kokeen alussa opiskelijan tietokone käynnistetään USB-muistitikulta. Kone lataa tikulta Linux-pohjaisen käyttöjärjestelmän (DigabiOS), joka toimii monenlaisilla tietokoneilla. Tähän mennessä Abitti-kurssikokeita on tehty yli 2000:lla eri tietokonemallilla. Parhaiten DigabiOS toimii muutaman vuoden vanhoissa tietokoneissa, koska näiden laitteiden vaatimat ajurit on jo ehditty sisällyttää käyttöjärjestelmään. DigabiOS:n takana on kansainvälinen Debian GNU/Linux -projekti, jonka ajuripaketteja hyödynnetään Abitissa suoraan. Ylioppilastutkintolautakunta ei osallistu ajureiden kehittämiseen.

Kokeen suorittajan kannalta suurimmat tekniset haasteet Abitissa ja digitaalisessa ylioppilaskokeessa ovat koneen yhteensopivuuden varmistaminen ja koneen käynnistäminen USB-tikulta. Näihin on omat ohjeensa ja lukioilla on asiasta paljon kokemusta satojen Abitti-kurssikokeiden ansiosta.

Nyt tehdyt tekniset valinnat eivät ole lopullisia. Toivottavasti tulevaisuudessa päästäisiin eroon muistitikuista, käynnistysvalikoista, ajuriongelmista ja kaapeliverkoista. Tulemme varmasti näkemään uusia digitaalisia innovaatioita lähivuosina, ja Ylioppilastutkintolautakunta haluaa mahdollisuuksien mukaan ottaa ne käyttöön tutkinnossa.

Oheisissa YTL:n videoissa näytetään, miten Abitti taipuu matematiikan kokeessa vastaamiseen: