Onerva matar in provfrågorna hemma och sparar provet på en minnespinne.
Onerva matar in provfrågorna i oma.abitti.fi-tjänsten och sparar provet på en minnepinne.
Onerva förbereder provlokalen tillsammans med Ilpo. Det behövs el, ett nät och minnespinnar.
Onerva förbereder provlokalen tillsammans med Ilpo. Det behövs ett nät, servrar och minnepinnar.
Studerandenas datorer och servern startas från minnespinnarna. Onerva överför provfrågorna till servern.
Studerandenas datorer startas från minnepinnarna. Servern kan startas från pinne eller virtuel maskin.
Onerva följer provsituationen och sparar svaren från servern på minnespinnen.
Provfrågorna överförs till servern, som skickar dem till studerandenas datorer, övervakar provet och samlar svaren.
Onerva överför svaren från minnespinnen till Abitti. Onerva bedömer svaren hemma.
Onerva överför svaren från en minnepinne till oma.abitti.fi-tjänsten och bedömer svaren.
Anna gläder sig över sitt provresultat!
Anna får provresultatet till sin e-post och gläder sig över det lyckade provet!

Abitti förbereder studerandena, gymnasierna och Studentexamensnämnden inför studentprovet

Abitti är Studentexamensnämndens provsystem som lanserades i januari 2015. Behovet för Abitti uppstod när Studentexamensnämden ville ge studentexamens examinander och examensanordnare möjligheten att stifta bekantskap med provsystemet som används i studentskrivningarna. Med hjälp av Abitti får även nämnden värdefull inforamtion och feedback för utvecklingen av prosystemet och stödet på provdagarna.

Att starta datorn, svara i provet och använda kompletterande material funkar på samma sätt i Abitti som i studentskrivningarna. Proven är uppgjorda och bedöms på ett lite annat sätt i Abitti jämfört med hur studentproven är uppgjorda och bedöms. I studentproven kan det finnas också sådana uppgifter som man inte kan göra i Abitti.

Krav för provsystemet

Abitti (liksom det digitala studentprovet) är inte bara en elektronisk blankett där examinanderna fyller i vad de minns. Provuppgifterna kan kräva att man bearbetar givna data; beräkning, textbehandling eller grafisk framställning.

Abitti uppfyller följande krav:

  • Utföraren av provet jobbar med en dator, som har flera sinsemellan liknande program
  • Provet avläggs med egen dator som man inte ska behöva göra bestående ändringar i (t.ex. programinstallationer)
  • Kraven på datorn som används i provet skall vara så låga, att de lätt kan anskaffas och är tillgängliga i hela Finland
  • Under provet kan man begränsa provutförarens användarrättigheter för funktionaliteter i datorn
  • Under provet kan man tekniskt övervaka hur datorn används
  • Provsystemet och de övervakare som ordnar provet måste klara av undantagstillstånd (fel i datorn eller nätet, elavbrott) utan att det krävs speciell teknisk kunnande av övervakarna
  • Det svar som utföraren av provet angett får under inga omständigheter försvinna

Hur provtillfället fortlöper

Utförarna av provet anländer till lokalen där Abitti-provet utförs. De har med sig en dator och annan utrustning. Utförarna startar sina datorer via en minnepinne, som innehåller nämndens Linux-baserade operativsystem. En specifikare beskrivning av hur ett prov i studentexamen fortlöper finns i nämndens Anvisning för övervakare.

Operativsystemet innehåller provmiljön och andra bifogade program, vilket innebär att alla utförare av prov har samma program till förfogande och provmiljön är identisk med både äldre och nyare datorer. Med samma förbises datorns eget operativsystem, vilket anses vara opålitligt med hänsyn till provet.

Efter att datorerna startats, väljer utförarna av provet sitt prov och loggar in i provsystemet.

Annordnaren av provet har tidigare skapat Abitti-provet i en nättjänst och flyttat det på en minnepinne. Minnepinnen tas med i provlokalen, där dens innehåll överförs i provlokalens server.

När provets övervakare startar provet, skickar servern provuppgifterna och bifogat material till utförarna samt samlar provsvaren genom provnätverket.

Abitti-provsystemet består av tre delar:

  1. utförarnas datorer
  2. två servrar samt
  3. lokalt nätverk (provnät).

Provnätet är ett lokalt nät separerat från internet. Nätverket kan vara trådlöst eller med fast förbindelse Med det lokala provnätverket eftersträvas ett störningsfritt nät. Enligt nämndens bestämmelser ska varje examinand under studentproven även erbjudas elkontakt.

Provets utförare svarar i öppna provfrågor provets svarfält och väljer svarsalternativ i flervalsfrågor. Svaren sparas i provlokalens server och reservservern. Reserservern kan vid behov bytas till egentlig provlokalsserver. Servern håller ständigt kontakt med utförarnas datorer och ger instruktioner till övervakaren vid möjliga problemfall.

Efter provet samlas provsvaren i en nättjänst där läraren kan läsa och bedöma dem. Efter bedömingen kan läraren skicka provresultaten till utförarna per e-postadresser utförarna anget.


Studerande kan använda de flesta bärbara datorer

Provet inleds med att utförarna av provet startar sina datorer från en USB-sticka. Datorn laddar ett Linux-baserat operativsystem (DigabiOS) från stickan. Systemet funkar på flera olika datorer. I dagsläget har det avlagts Abitti-kursprov på fler än 2000 datormodeller. DigiabiOS funkar bäst på datorer som är ett par år gamla eftersom man redan hunnit uppdatera dessas drivrutiner i systemet. Bakom DigiabiOS ligger ett internationellt Debian GNU/Linux-projekt vars drivrutiner direkt används av Abitti. Studentexamensnämnden deltar inte i utvecklingen av rutinerna.

Examinandens största tekniska utmaningar i Abitti och det digitala studentprovet är att säkerställa att datorn är kompatibel med provsystemet och att starta datorn från USB-minnet. Det finns separata anvisningar för detta och gymnasierna har mycket erfarenheter tack vare hundratals avlagda Abitti-kursprov.

De tekniska valen som nu gjorts är inte slutgiltiga. Förhoppningsvis skulle vi i framtiden kunna kvarstå från minnepinnar, drivrutinsproblem och kabelnätverk. Vi kommer säkert att upptäcka nya digitala innovationer under de kommande åren och Studentexamensnämnden kommer att i mån av möjlighet ta dem i bruk i examen.

Dessa SEN:s videor visar hur Abitti kan användas i matematikprov: