Abitti är Studentexamensnämndens provsystem. Abitti förbereder studenter, gymnasier och nämnden för studentexamen.

Abitti är Studentexamensnämndens provsystem som lanserades i januari 2015. Syftet med Abitti är att ge examinander och examensanordnare som ska delta i studentexamen en chans att stifta bekantskap med det provsystem som används i de digitala studentskrivningarna. Att starta datorn, svara i provet och använda kompletterande material funkar på samma sätt i Abitti som i studentskrivningarna. Proven är uppgjorda och bedöms på ett lite annat sätt i Abitti jämfört med hur studentproven är uppgjorda och bedöms. I studentproven kan det finnas också sådana uppgifter som man inte kan göra i Abitti.

 

Provsystemets krav

Det digitala studentprovet är inte bara en elektronisk blankett där examinanderna fyller i vad de minns. Provuppgifterna kan kräva att man bearbetar givna data; beräkning, textbehandling eller grafisk framställning.

Studentexamensnämndens provsystem uppfyller följande krav:

  • apparater som används i provet ska vara lätt tillgängliga (prov anordnas i Finlands alla gymnasier)
  • provet måste kunna avläggas med examinandens egen dator som man inte ska behöva göra bestående ändringar i (t.ex. programinstallationer)
  • i provsystemet erbjuds flera likadana program
  • under provet har examinanden begränsade användarrättigheter
  • under provet kan man tekniskt övervaka hur datorn används
  • provsystemet och de övervakare som ordnar provet måste klara av undantagstillstånd (fel i datorn eller nätet, elavbrott)
  • det svar som examinanden angett i svarsfältet får under inga omständigheter försvinna

Provsystemet har tre delar

Provsystemet består av tre delar:

  1. examinandernas datorer
  2. två servrar samt
  3. lokalt nätverk (examensnät).

Utgångspunkten för det digitala studentprovet är att alla examinander ska kunna avlägga provet med sin egen dator. De flesta examinander har fullständiga rättigheter att uppdatera sina egna datorer, de kan alltså administrera sina datorer utan begränsningar. Därför förbises datorns eget operativsystem, vilket anses vara opålitligt med hänsyn till provet, och i stället startar man med en minnepinne det operativsystem som Studentexamensnämnden levererar.

Delningen av operativsystemet och programvaran via det externa minnet avgör även det andra villkoret; alla examinander ska ha samma programvara och provmiljön ska vara identisk på såväl gamla som nya datorer.

I provrummet finns två servrar varav den ena (provrummets server) delar ut provuppgifterna och kompletterande material på examinandernas datorer och mottar provsvaren, och den andra (reservserver) kopierar alla uppgifter åt sig själv. För säkerhets skull sparas provsvaren i krypterad form även på alla examinanders USB-minne.

Examensnätet är ett lokalt nät separerat från internet. Abitti-kursproven görs oftast i ett trådlöst nätverk men vid studentskrivningarna är examensnätet nästan uteslutande med fast förbindelse Med det fasta examensnätverket eftersträvas ett störningsfritt nät. Enligt nämndens bestämmelser ska varje examinand under studentproven även erbjudas elkontakt.

Efter provet samlas provsvaren i en nättjänst där lärare och censorer kan läsa och bedöma dem. Det är läraren som bedömer Abitti-kursproven och studentproven bedöms traditionellt i två steg; läraren bedömer preliminärt och censorn gör den slutgiltiga bedömningen.


Studerande kan använda de flesta bärbara datorer

Provet inleds med att examinandens dator startas från en USB-sticka. Datorn laddar ett Linux-baserat operativsystem (DigiabiOS) från stickan. Systemet funkar på flera olika datorer. I dagsläget har det avlagts Abitti-kursprov på fler än 2000 datormodeller. DigiabiOS funkar bäst på datorer som är ett par år gamla eftersom man redan hunnit uppdatera dessas drivrutiner i systemet. Bakom DigiabiOS ligger ett internationellt Debian GNU/Linux-projekt vars drivrutiner direkt används av Abitti. Studentexamensnämnden deltar inte i utvecklingen av rutinerna.

Examinandens största tekniska utmaningar i Abitti och det digitala studentprovet är att säkerställa att datorn kan anpassas och att starta datorn från USB-minnet. Det finns separata anvisningar för detta och gymnasierna har mycket erfarenheter tack vare hundratals avlagda Abitti-kursprov.

Examinandens största tekniska utmaningar i Abitti och det digitala studentprovet är att säkerställa att datorn är kompatibel med provsystemet och att starta datorn från USB-minnet. Det finns separata anvisningar för detta och gymnasierna har mycket erfarenheter tack vare hundratals avlagda Abitti-kursprov.

De tekniska valen som nu gjorts är inte slutgiltiga. Förhoppningsvis skulle vi i framtiden kunna kvarstå från minnepinnar, drivrutinsproblem och kabelnätverk. Vi kommer säkert att upptäcka nya digitala innovationer under de kommande åren och Studentexamensnämnden kommer att i mån av möjlighet ta dem i bruk i examen.