Denna anvisning är en variant av den officiella Anvisning för övervakare utgiven av Studentexamensnämnden, som används vid proven i studentexamen. Funktionen med denna anvisning är att underlätta arrangemang av Abitti-prov och den varken ersätter, kompletterar eller är alternativ till den officiella anvisningen.

 

Anvisningar för problemsituationer

Nedan anges de vanligaste problemsituationerna och anvisningar för att lösa dem.

Ljudtestet eller ljudet till provet hörs inte

Om ljudet inte hörs kan man stänga ljudtestet och öppna det på nytt. Ljudtestet får man fram genom att klicka på hörlursikonen i övre högra hörnet på skärmen. Vid behov kan man behöva starta datorn på nytt. Man kan även byta hörlurar och vid behov använda gymnasiets reservdator och reservhörlurar.

Justera ljudvolymen under provet

Under provet kan ljudvolymen justeras genom att göra ljudtestet. Ljudtestet får man fram genom att klicka på hörlursikonen i övre högra hörnet på skärmen.

Examinanden lämnar tillfälligt sin plats

Om en avläggare av provet lämnar sin plats, exempelvis för att gå på toaletten, ska hen aktivera skärmsläckaren genom att klicka på låsikonen högst upp i provsystemet.

Examinanden fortsätter en påbörjad provprestation

Om en examinands dator har krävt omstart och/eller en examinand fortsätter utförandet av provet på en reservdator, måste examinanden logga in i provsystemet på nytt.  I samband med att man loggar in på nytt ska övervakaren identifiera examinanden med hjälp av nyckeltalslistan. Provets avläggare kan fortsätta från den punkt där svarandet avbröts.

Examinanden flyttar till en reservdator

Om en examinand inte kan fortsätta provet på sin egen dator kan hen ges en reservdator med tilläggsutrustning.

Examinanden har förlorat provuppgifterna

Om examinanden har förlorat provvyn gör man på följande sätt:

 • Examinanden stänger alla öppna fönster genom att klicka på X-knappen i övre högra hörnet i fönstret.
 • Om applikationen (t.ex. LibreOffice) frågar om man vill spara filen ska man göra det.
 • Flytta till nästa fönster genom att klicka på Alt-Tab.
 • Steg 1–3 upprepas tills det inte är några fönster kvar.
 • Öppna webbläsaren där provet visas: Applikationer > Webbläsare.

USB-minnet på examinandens dator lossar

Ett meddelande om att USB-minnet lossat visas på examinandens datorskärm. Övervakaren ger examinanden följande råd:

 • Examinanden stänger av datorn. I det här läget kan det krävas att man trycker på strömknappen under en längre tid (5–10 sekunder).
 • Examinanden tar ut USB-minnet ur datorn och sätter in det i datorn igen. Om möjligt används en annan USB-port.
 • Examinanden startar datorn på nytt.
 • Examinanden matar in sina personuppgifter och väljer prov, varefter övervakaren kontrollerar hens identitet precis som i början av provet.

Om problemet upprepas för samma examinand flyttas examinanden till en reservdator och man byter ut USB-minnet avsett för att starta datorn.

Examinandens dator startar om under provet

Om en examinands dator startar om kan det handla om försök till fusk eller ett tekniskt fel. Övervakaren avgör om examinanden ska fortsätta utförandet av provet antingen på den egna datorn eller på en reservdator.

Examinandens uppkoppling mot servern bryts

Provsystemet meddelar examinanden och övervakaren om kontakten med provlokalens server bryts. Alla de svar som examinanden har skrivit fram till dess har sparats, och arbetet kan inte fortsätta innan uppkopplingen är återställd. Kontrollera först om nätkabeln är ordentlig instucken i examinandens dator och i switchen. Prova sedan att starta examinandens dator igen. Om omstart inte hjälper flyttas examinanden med sin dator och sitt USB-minne till en reservplats i provlokalen. Om problemet fortsätter på reservplatsen flyttas examinanden till en reservdator.

Flera examinanders uppkoppling mot provlokalens server avbryts

Om kontakten med provlokalens server bryts för alla examinander samtidigt ska du först kontrollera att nätkabeln är inkopplad i provlokalens server. Om kabeln är inkopplad, gå vidare till punkten Driftstörning på provlokalens server.

Driftstörning på provlokalens server

Driftstörningar på provlokalens server märks oftast som problem för alla examinander. Om uppkopplingen mot reservservern har fungerat normalt före störningen, ska du göra så här:

 • Övervakaren stänger av provlokalens server och reservserver via det övre högra hörnet på skärmen.
 • Övervakaren startar upp reservservern som provlokalsserver.
 • Examinanderna kan fortsätta provet som vanligt.

Driftstörning på provlokalens reservserver

Driftstörningar på provlokalens reservserver märks på provlokalens server och/ eller reservserver.  Examinanderna kan fortsätta provet som vanligt. Kontrollera först uppkopp­lingen från reservservern. Försök sedan starta upp reservserven på nytt från samma USB-minne och, om detta inte hjälper, efter det från ett oanvänt USB-serverminne. Om det inte löser felet tar du reda på om gymnasiet har en annan dator som kan användas som reserv­server i provlokalen. Starta den nya reservservern från ett oanvänt USB-serverminne.

Övervakaren ska kontakta SEN direkt efter att felet upptäckts eller senast efter att korrigerande åtgärder vidtagits.

Strömmen bryts i hela byggnaden

Om strömmen bryts i hela byggnaden är det möjligt att fortsätta provet med hjälp av batteriström. När elavbrottet har pågått i fem minuter ombeds examinanderna att spara sina filer (t.ex. LibreOffice, Geogebra) och stänga av sina datorer via övre högra hörnet på skärmen. Övervakarna kontrollerar antalet uppkopplade datorer längst upp på övervakarens skärm. När inga datorer är uppkopplade stänger övervakaren först av provlokalens server och sedan provlokalens reservserver.

När strömmen har återställts startar övervakaren servern och reservservern på nytt. Be därefter examinanderna att starta sina datorer.