Licensavtal för slutanvändare, version 1.2, provdeltagare

1. Allmänt

Med programvara avses Studentexamensnämndens (nedan SEN) programvara för avläggande av prov samt SEN:s dokumentation om programvaran och användningen av den som ges till dem som anordnar, redigerar och avlägger prov.

SEN äger upphovsrätten och övriga immateriella rättigheter till den Programvara som är föremål för avtalet. Den Programvara som används för att avlägga prov i provmiljöer innehåller också programvara av andra rättsinnehavare med separata licensvillkor. SEN ansvarar för att dessa licensvillkor ger minst samma rättigheter som SEN beviljar Programvaran. Detta avtal gäller inte tredje parters programvaror. SEN svarar också för att sådana villkor för användning av andra rättsinnehavares programvaror inte behöver godkännas separat och för att provdeltagaren ger ett separat godkännande i anslutning till inloggningen i Abitti.

Provdeltagaren godkänner villkoren för detta licensavtal och förbinder sig att iaktta dem genom att starta Programvaran på datorn. Provdeltagaren ansvarar för den dator och programvara som används och för att han eller hon har rätt att använda den för deltagande i provet genom att i den köra Programvara som nämns i detta avtal.

Med provdeltagare avses en person som laddar ner Programvaran från en USB-enhet och använder den för att avlägga prov.

2. Licens som beviljas

Genom att godkänna detta licensavtal beviljar SEN provdeltagaren avgiftsfritt följande licensrättigheter som inte är exklusiva, som kan återkallas, som inte är överlåtbara och som gäller tills vidare:

  • Rätt att starta Programvaran, ta del av och testa den för att säkerställa att den är kompatibel samt köra Programvaran i den dator som provdeltagaren använder.
  • Rätt att använda Programvaran för att avlägga prov.

Antalet prov som avläggs är inte begränsat.

Det konstateras särskilt att provdeltagaren inte får sälja eller hyra ut Programvaran eller överlåta eller vidarelicensera Programvaran, göra ändringar i Programvaran, nedmontera eller reda ut strukturen hos Programvarans kod. Samma begränsningar gäller också tredje parters programvaror som ingår i Programvaran.

SEN eller tredje part förbehåller sig alla immateriella rättigheter till Programvaran. SEN överlåter inga andra rättigheter till provdeltagaren utom de som uttryckligen beviljas enligt detta avtal.

Provdeltagaren överlåter inte immateriella rättigheter till SEN enligt detta avtal.

3. Insamling och utlämning av uppgifter

Provdeltagaren godkänner uttryckligen att SEN samlar in och sparar uppgifter om

  • den dator som provdeltagaren använder,
  • datorns inställningar,
  • användningen av datorn,
  • avläggandet av provet.

Uppgifterna kan förmedlas till läraren för ändamål relaterade till undervisning eller för akademisk forskning med tillstånd av SEN.

Uppgifterna kan publiceras anonymt.

SEN kan koppla ihop uppgifter med provdeltagaren eller provsvaren i syfte att utveckla systemets teknik eller provet och på grund av att SEN iakttar de avtal som den har ingått med tredje rättsinnehavare.

4. Licensen upphör

Licensen upphör i alla fall att gälla 4 månader efter att SEN meddelat att licensen upphör eller att en ny version av Programvaran publicerats på SEN:s webbplats

www.ylioppilastutkinto.fi.

Licensen upphör omedelbart om provdeltagaren använder Programvaran i strid med detta licensavtal. SEN har också rätt att säga upp licensen för Programvaran med omedelbar verkan, om det hävdas att Programvaran kränker tredje parters immateriella rättigheter i Finland.

5. Ansvarsbegränsning

SEN ger inte provdeltagaren några som helst garantier. Det kan förekomma fel i Programvaran. SEN ansvarar inte för information som försvinner eller förstörs eller för annan skada som användningen av Programvaran kan orsaka. Det kan hända att datorns inställningar måste ändras för att starta Programvaran. SEN ansvarar inte för ändrade inställningar eller problem som dessa kan orsaka. SEN ansvarar inte för information på USB-enheterna eller för informationssäkerheten. SEN garanterar inte att Programvaran är kompatibel med en viss dator. Användaren ska särskilt notera att Programvaran inte är avsedd för anordnande av viktiga prov utan skriftligt tillstånd som SEN beviljat provanordnaren. Med viktiga prov avses prov som kan vara viktiga för provanordnaren eller provdeltagaren, och där provet kan vara avgörande till exempel för deltagarens studieplats eller examen. SEN är inte skadeståndsskyldig för några som helst direkta eller indirekta skador som användningen av Programvaran orsakar, om tvingande lag inte föreskriver något annat.

6. Kränkningar av immateriella rättigheter

Till skillnad från punkt 4 ansvarar SEN dock för att Programvaran, när den används enligt detta avtal, inte kränker tredje parters patent, upphovsrätt eller andra immateriella rättigheter som gäller i Finland.

SEN förbinder sig att på egen bekostnad försvara provdeltagaren mot påståenden om att Programvaran kränker tredje parters immateriella rättigheter i Finland, förutsatt att provdeltagaren utan oskäligt dröjsmål skriftligen underrättar SEN om påståendet och ger SEN rätt att föra svarandens talan samt på SEN:s begäran lämnar all nödvändig information och hjälp som provdeltagaren har tillgång till samt nödvändiga fullmakter till SEN

Provdeltagaren har rätt att vidta nödvändiga åtgärder på grund av yrkanden fram till dess att SEN utsett ett ombud för skötseln av ärendet eller sköter det själv. Provdeltagaren kan dock inte avtala om ersättningar eller gå med på yrkanden.

SEN ansvarar för betalningen av utdömda eller avtalade ersättningar till tredje parter, förutsatt att provdeltagaren handlat på ovan nämnt sätt.

SEN ansvarar dock inte för yrkanden som
(a) framförs av en part som utövar bestämmande inflytande över provdeltagaren eller som provdeltagaren utövar bestämmande inflytande över; (b) beror på ändringar i Programvaran som gjorts av provdeltagaren eller någon annan part än SEN; (c) beror på att Programvaran använts med en produkt eller en tjänst som den inte är avsedd för eller (d) kunde ha undvikits genom att använda den nyaste versionen av Programvaran.

SEN ansvarar för kränkningar av immateriella rättigheter endast i den ovan beskrivna omfattningen.

7. Behörig domstol och tillämplig lag

På detta licensavtal tillämpas finsk lag, och behörig domstol fastställs enligt lagen.