Licensavtal för slutanvändare, version 1.3, provdeltagare

Sammanfattning av användarvillkoren

I studentexamen:

 • under provtillfället bör provdeltagaren lyda SEN:s och provets övervakares anvisningar
 • i provmiljön sparas provprestationerna, personuppgifter och uppgifter om provdeltagarens dator
 • för att upptäcka fusk övervakas proven tekniskt och SEN sparar information om beteendet av examinanden och hens dator

I Abitti-prov:

 • syftet med Abitti är att ge SEN en möjlighet att testa studentexamens provmiljö samt att ge examinander och gymnasier möjlighet att stifta bekantskap med provmiljön
 • i provmiljön sparas svaren, personuppgifter och uppgifter om provdeltagarens dator
  • uppgifterna sparas på datorn hos anordnaren av provet
  • uppgifterna kan överlämnas i krypterad form till SEN, som sparar dem i tre månader, varefter det kan förstöras slutgiltigt
  • SEN överlämnar uppgifterna till redigeraren av provet
 • deltagaren får rätt att använda programvaran för att säkerställa kompatibiliteten och för att delta i Abitti-prov
 • deltagaren får inte överlåta programvaran eller reda ut dess struktur
 • SEN ansvarar inte för information som försvinner eller förstörs eller för annan skada som användningen av programvaran kan orsaka. SEN ansvarar inte för ändrade inställningar eller problem som dessa kan orsaka. SEN garanterar inte att programvaran är kompatibel med en viss dator.

Deltagaren i studentexamens prov (examinand)

1.1 Allmänt

Studentexamensnämnden (nedan SEN) ansvarar för verkställandet av studentexamen enligt lagen om studentexamen (502/2019).

Med studentexamens provmiljö menas operativsystem som utvecklats av SEN, som har givits i bruk för läroanstalter som ger gymnasieutbildning och som ordnar proven i studentexamen (nedan gymnasier). Dessutom ingår i provmiljön det lokala examensnätverk, som kopplar ihop datorerna och som har byggts upp enligt SEN:s föreskrifter och  anvisningar.

Deltagaren i studentexamens prov (nedan examinand) för till sitt bruk för under provtillfället av gymnasiet studentexamens provmiljöns klientoperativsystem. Examinanderna bör under provtillfället lyda SEN:s och provets övervakares föreskrifter och anvisningar.

1.2 Insamling och utlämning av uppgifter

I studentexamens provmiljö sparas examinanders provprestationer, personuppgifter samt information från examinandens dator under provtillfället. Dessutom tas säkerhetskopior av uppgifterna enligt SEN:s
föreskrifter. Syftet med behandlingen av personuppgifter i studentexamens provmiljö är verkställandet av studentexamen samt lagstadgade dataöverlämningar. SEN agerar som personuppgiftsansvarig för studentexamens provmiljö. Gymnasierna agerar som personuppgiftsbiträde för personuppgifterna.

Efter provtillfället flyttar gymnasiet uppgifterna till studentexamensregistret (L884/2017 3. kap.). SEN agerar som registeransvarig och personuppgiftsansvarig för studentexamensregistret.

Personuppgifterna i studentexamens provmiljö överlämnas till provets övervakare under provtillfället. SEN överlämnar provprestationerna till de lärare som utför den preliminära bedömningen. Provprestationerna överlämnas till examinanden och vårdnadshavaren för en examinand som är under 18 i samband med att resultaten för studentexamen publiceras. Examinanders provprestationer är sekretessbelagda myndighetshandlingar (L621/1999, 24 § punkt 30).

Proven i studentexamen övervakas tekniskt. Genom teknisk övervakning uppstår information om beteendet av examinanden och hens dator under provprestationen. Syftet med den tekniska övervakningen är att märka fusk. Uppgifter som sparats genom den tekniska övervakningen är sekretessbelagda på basen av lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet (621/1999) 11 § punkt 1 och 24 § punkt 7 och 30.

Den registrerade har rätt att få bekräftelse på huruvida personuppgifter som rör hen håller på att behandlas. På rätten att få personuppgifter av SEN tillämpas vad som föreskrivs om offentlighet i myndigheternas verksamhet (L1050/2018, 28 §). Den registrerade har rätt att anföra besvär om en påstådd förseelse i behandlingen av personuppgifterna genom att klaga hos dataskyddsombudsmannen.

Tilläggsinformation gällande behandling av personuppgifter finns på sidan ylioppilastutkinto.fi.

Deltagaren i Abitti-provet

2.1 Allmänt

Med Abitti menas operativsystem och nättjänst samt till dem förknippad dokumentation utvecklad av
Studentexamensnämnden (nedan SEN) som ges till anordnare av Abitti-prov, redigerare av Abitti-prov och deltagare i Abitti-prov. Syftet med Abitti är att ge SEN en möjlighet att testa studentexamens provmiljö samt att ge kommande examinander i studentexamen och läroanstalter som ger gymnasieutbildning och som ordnar proven i studentexamen en möjlighet att stifta bekantskap med studentexamens provmiljö. Abitti och Abitti-logon är registrerade varumärken av undervisnings- och kulturministeriet som SEN administrerar. Mera detaljerad upplysning om bruk av varumärkena finns på sidan abitti.dev.

Med deltagaren i Abitti-provet menas en person som stiftar bekantskap med studentexamens provmiljö genom att starta klientoperativsystemet (nedan Examinandprogramvara) på sin dator.

SEN äger upphovsrätten och övriga immateriella rättigheter till Examinandprogramvaran som är föremål för avtalet. Examinandprogramvaran innehåller också programvara av andra rättsinnehavare med separata licensvillkor. SEN ansvarar för att dessa licensvillkor ger minst samma rättigheter som SEN beviljar Examinandprogramvaran. Detta avtal gäller inte dessa tredje parters programvaror. SEN svarar också för att sådana villkor för användning av andra rättsinnehavares programvaror inte behöver godkännas separat.

Deltagaren i Abitti-provet godkänner villkoren för detta licensavtal och förbinder sig att iaktta dem genom att starta Examinandprogramvaran på datorn. Deltagaren i Abitti-provet ansvarar för den dator och dess programvaror som används och för att hen har rätt att använda den för att delta i provet genom att i den köra Examinandprogramvaran som nämns i detta avtal.

2.2 Licens som beviljas

Genom att godkänna detta licensavtal beviljar SEN deltagaren i Abitti-provet avgiftsfritt följande licensrättigheter som inte är exklusiva, som kan återkallas, som inte är överlåtbara och som gäller tills vidare:

 • Rätt att starta Examinandprogramvaran, ta del av och testa den för att säkerställa att den är kompatibel samt köra Examinandprogramvaran i den dator som används.
 • Rätt att använda Examinandprogramvaran för att delta i Abitti-prov.

Antalet Abitti-prov som avläggs av slutanvändaren är inte begränsat.

Det konstateras särskilt att deltagaren i Abitti-provet inte får sälja eller hyra ut Examinandprogramvaran eller överlåta eller vidarelicensera Examinandprogramvaran, göra ändringar i Examinandprogramvaran, nedmontera eller reda ut strukturen i Examinandprogramvarans kod. Samma begränsningar gäller också tredje parters programvaror som ingår i Examinandprogramvaran.

SEN eller tredje part förbehåller sig alla immateriella rättigheter till Abitti. SEN överlåter inga andra rättigheter till deltagaren i Abitti-provet utom de som uttryckligen beviljas enligt detta avtal.

Deltagaren i Abitti-provet överlåter inte immateriella rättigheter till SEN enligt detta avtal.

2.3 Insamling och utlämning av uppgifter

SEN agerar som personuppgiftsansvarig för Abitti. Anordnaren av Abitti-provet agerar som personuppgiftsbiträde för personuppgifterna.

Behandlingen av personuppgifter av deltagaren i Abitti-provet grundar sig på godkännandet av detta avtal. Personuppgifterna kommer från slutanvändarna, vilket medför att de är ansvariga för informationens autenticitet.

Deltagaren i Abitti-provet godkänner uttryckligen att SEN samlar in och sparar uppgifter om

 • datorn som används
  • gällande dess komponenter
  • gällande dess inställningar
  • gällande dess bruk
 • svaren som matas in
 • deltagaren i Abitti-provet som matas in
  • för- och efternamn
  • e-postadress
  • personbeteckning.

Uppgifterna sparas på datorn hos anordnaren av Abitti-provet.

Uppgifterna som Examinandprogramvaran sparat om datorn används för att testa den tekniska övervakningen i
studentexamens provmiljö. Utlämning av uppgifterna som Examinandprogramvaran sparat är beroende av prövning enligt lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet (621/1999) 11 § punkt 1 och 24 § punkt 30.

Personuppgifter av deltagaren i Abitti-provet utlämnas under provtillfället till övervakare som nominerats av anordnaren av Abitti-provet. Svaren som deltagaren i Abitti-provet matat in samt hens personuppgifter, förutom personbeteckningen, utlämnas efter provtillfället till redigeraren av Abitti-provet.

SEN sparar svar som deltagaren i Abitti-provet har matat in i 3 månader, varefter det kan förstöras slutgiltigt.

Uppgifterna som sparats i Abitti kan förmedlas till läraren för ändamål relaterade till undervisning eller för akademisk forskning med tillstånd av SEN.

Uppgifterna som sparats i Abitti kan publiceras anonymt.

SEN kan koppla ihop uppgifter med deltagaren i Abitti-provet eller svaren i syfte att utveckla systemets teknik eller prov.

En registrerad har rätt att av den personuppgiftsansvariga få en bekräftelse på att denne behandlar eller inte behandlar personuppgifter som gäller hen. Om hens personuppgifter behandlas skall hen få tillträde till dem. Begäran skall göras skriftligt till SEN. Den registrerade har rätt att anföra besvär om en påstådd förseelse i behandlingen av personuppgifterna genom att klaga hos dataskyddsombudsmannen.

Tilläggsinformation gällande behandling av personuppgifter finns på sidan abitti.fi.

2.4 Licensen upphör

När licensen har upphört att gälla enligt punkt 2.2 får deltagaren i Abitti-provet inte längre använda Examinandprogramvaran. Licensen upphör i alla fall att gälla 4 månader efter att SEN meddelat att licensen upphör eller att en ny version av Examinandprogramvaran publicerats på adressen abitti.fi.

Licensen upphör omedelbart om deltagaren i Abitti-provet använder Examinandprogramvaran i strid med detta licensavtal. SEN har också rätt att säga upp licensen för Examinandprogramvaran med omedelbar verkan, om det hävdas att Examinandprogramvaran kränker tredje parters immateriella rättigheter i Finland.

2.5 Ansvarsbegränsning

SEN ger inte deltagaren i Abitti-provet några som helst garantier. Det kan förekomma fel i Examinandprogramvaran. SEN ansvarar inte för information som försvinner eller förstörs eller för annan skada som användningen av Examinandprogramvaran kan orsaka. Det kan hända att datorns inställningar måste ändras för att starta Examinandprogramvaran. SEN ansvarar inte för ändrade inställningar eller problem som dessa kan orsaka. SEN ansvarar inte för informationen på minnepinnarna eller för deras datasäkerheten. SEN garanterar inte att Examinandprogramvaran är kompatibel med en viss dator. Särskilt skall det noteras att Examinandprogramvaran inte är avsedd för anordnande av viktiga prov utan skriftligt tillstånd som SEN beviljat anordnaren av Abitti-provet. Med viktiga prov avses prov som kan vara viktiga för provanordnaren eller provdeltagaren, och där provet kan vara avgörande till exempel för deltagarens studieplats eller examen. SEN är inte skadeståndsskyldig för några som helst direkta eller indirekta skador som användningen av Examinandprogramvaran orsakar, om tvingande lag inte
föreskriver något annat.

2.6 Kränkningar av immateriella rättigheter

Till skillnad från punkt 2.4 ansvarar SEN dock för att Examinandprogramvaran, när den används enligt detta avtal, inte kränker tredje parters patent, upphovsrätt eller andra immateriella rättigheter som gäller i Finland.

SEN förbinder sig att på egen bekostnad försvara deltagaren i Abitti-provet mot påståenden om att Examinandprogramvaran kränker tredje parters immateriella rättigheter i Finland, förutsatt att deltagaren i Abitti-provet utan oskäligt dröjsmål skriftligen underrättar SEN om påståendet och ger SEN rätt att föra svarandens talan samt på SEN:s begäran lämnar all nödvändig information och hjälp som deltagaren i Abitti-provet har tillgång till samt nödvändiga fullmakter till SEN.

Deltagaren i Abitti-provet har rätt att vidta nödvändiga åtgärder på grund av yrkanden fram till dess att SEN utsett ett ombud för skötseln av ärendet eller sköter det själv. Deltagaren i Abitti-provet kan dock inte avtala om ersättningar eller gå med på yrkanden.

SEN ansvarar för betalningen av utdömda eller avtalade ersättningar till tredje parter, förutsatt att deltagaren i Abitti-provet handlat på ovan nämnt sätt.

SEN ansvarar dock inte för yrkanden som
(a) framförs av en part som utövar bestämmande inflytande över deltagaren i Abitti-provet eller som deltagaren i Abitti-provet utövar bestämmande inflytande över; (b) beror på ändringar i Examinandprogramvaran som gjorts av deltagaren i Abitti-provet eller någon annan part än SEN; (c) beror på att Examinandprogramvaran använts med en produkt eller en tjänst som den inte är avsedd för eller (d) kunde ha undvikits genom att använda den nyaste versionen av Examinandprogramvaran.

SEN ansvarar för kränkningar av immateriella rättigheter endast i den ovan beskrivna omfattningen.

2.7 Behörig domstol och tillämplig lag

På detta licensavtal tillämpas finsk lag, och behörig domstol fastställs enligt lagen.